διατελεω • DIATELEW • diateleō

δια·τελέω (δια+τελ(ε)-, -, δια+τελε·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατελωδια·τελ(ε)·ωδιατελουμαιδια·τελ(ε)·ομαι
2ndδιατελειςδια·τελ(ε)·ειςδιατελῃ, διατελει, διατελεισαιδια·τελ(ε)·ῃ, δια·τελ(ε)·ει classical, δια·τελ(ε)·εσαι alt
3rdδιατελειδια·τελ(ε)·ειδιατελειταιδια·τελ(ε)·εται
Pl1stδιατελουμενδια·τελ(ε)·ομενδιατελουμεθαδια·τελ(ε)·ομεθα
2ndδιατελειτε[GNT]δια·τελ(ε)·ετεδιατελεισθεδια·τελ(ε)·εσθε
3rdδιατελουσιν, διατελουσιδια·τελ(ε)·ουσι(ν)διατελουνταιδια·τελ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατελωδια·τελ(ε)·ωδιατελωμαιδια·τελ(ε)·ωμαι
2ndδιατελῃςδια·τελ(ε)·ῃςδιατελῃδια·τελ(ε)·ῃ
3rdδιατελῃδια·τελ(ε)·ῃδιατεληταιδια·τελ(ε)·ηται
Pl1stδιατελωμενδια·τελ(ε)·ωμενδιατελωμεθαδια·τελ(ε)·ωμεθα
2ndδιατελητεδια·τελ(ε)·ητεδιατελησθεδια·τελ(ε)·ησθε
3rdδιατελωσιν, διατελωσιδια·τελ(ε)·ωσι(ν)διατελωνταιδια·τελ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατελοιμιδια·τελ(ε)·οιμιδιατελοιμηνδια·τελ(ε)·οιμην
2ndδιατελοιςδια·τελ(ε)·οιςδιατελοιοδια·τελ(ε)·οιο
3rdδιατελοιδια·τελ(ε)·οιδιατελοιτοδια·τελ(ε)·οιτο
Pl1stδιατελοιμενδια·τελ(ε)·οιμενδιατελοιμεθαδια·τελ(ε)·οιμεθα
2ndδιατελοιτεδια·τελ(ε)·οιτεδιατελοισθεδια·τελ(ε)·οισθε
3rdδιατελοιεν, διατελοισανδια·τελ(ε)·οιεν, δια·τελ(ε)·οισαν altδιατελοιντοδια·τελ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατελειδια·τελ(ε)·εδιατελουδια·τελ(ε)·ου
3rdδιατελειτωδια·τελ(ε)·ετωδιατελεισθωδια·τελ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndδιατελειτε[GNT]δια·τελ(ε)·ετεδιατελεισθεδια·τελ(ε)·εσθε
3rdδιατελειτωσαν, διατελουντωνδια·τελ(ε)·ετωσαν, δια·τελ(ε)·οντων classicalδιατελεισθωσαν, διατελεισθωνδια·τελ(ε)·εσθωσαν, δια·τελ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατελειν[LXX]​δια·τελ(ε)·εινδιατελεισθαι​δια·τελ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατελουσαδιατελουνδια·τελ(ε)·ουσ·αδια·τελ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιατελωνδια·τελ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιατελουσανδιατελουνταδια·τελ(ε)·ουσ·ανδια·τελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδιατελουσῃδιατελουντιδια·τελ(ε)·ουσ·ῃδια·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδιατελουσηςδιατελουντοςδια·τελ(ε)·ουσ·ηςδια·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιατελουσαιδιατελουντεςδιατελουνταδια·τελ(ε)·ουσ·αιδια·τελ(ε)·ο[υ]ντ·εςδια·τελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιατελουσαςδιατελουνταςδια·τελ(ε)·ουσ·αςδια·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδιατελουσαιςδιατελουσι, διατελουσινδια·τελ(ε)·ουσ·αιςδια·τελ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιατελουσωνδιατελουντωνδια·τελ(ε)·ουσ·ωνδια·τελ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατελουμενηδιατελουμενεδια·τελ(ε)·ομεν·ηδια·τελ(ε)·ομεν·ε
Nomδιατελουμενοςδια·τελ(ε)·ομεν·ος
Accδιατελουμενηνδιατελουμενονδια·τελ(ε)·ομεν·ηνδια·τελ(ε)·ομεν·ον
Datδιατελουμενῃδιατελουμενῳδια·τελ(ε)·ομεν·ῃδια·τελ(ε)·ομεν·ῳ
Genδιατελουμενηςδιατελουμενουδια·τελ(ε)·ομεν·ηςδια·τελ(ε)·ομεν·ου
PlVocδιατελουμεναιδιατελουμενοιδιατελουμεναδια·τελ(ε)·ομεν·αιδια·τελ(ε)·ομεν·οιδια·τελ(ε)·ομεν·α
Nom
Accδιατελουμεναςδιατελουμενουςδια·τελ(ε)·ομεν·αςδια·τελ(ε)·ομεν·ους
Datδιατελουμεναιςδιατελουμενοιςδια·τελ(ε)·ομεν·αιςδια·τελ(ε)·ομεν·οις
Genδιατελουμενωνδιατελουμενωνδια·τελ(ε)·ομεν·ωνδια·τελ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετελουν[LXX]δια·ε·τελ(ε)·ονδιετελουμηνδια·ε·τελ(ε)·ομην
2ndδιετελειςδια·ε·τελ(ε)·εςδιετελουδια·ε·τελ(ε)·ου
3rdδιετελειδια·ε·τελ(ε)·εδιετελειτοδια·ε·τελ(ε)·ετο
Pl1stδιετελουμενδια·ε·τελ(ε)·ομενδιετελουμεθαδια·ε·τελ(ε)·ομεθα
2ndδιετελειτε[LXX]δια·ε·τελ(ε)·ετεδιετελεισθεδια·ε·τελ(ε)·εσθε
3rdδιετελουν[LXX], διετελουσανδια·ε·τελ(ε)·ον, δια·ε·τελ(ε)·οσαν altδιετελουντοδια·ε·τελ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιετελεσα[LXX]δια·ε·τελε·σαδιετελεσαμηνδια·ε·τελε·σαμην
2ndδιετελεσαςδια·ε·τελε·σαςδιετελεσωδια·ε·τελε·σω
3rdδιετελεσεν, διετελεσεδια·ε·τελε·σε(ν)διετελεσατοδια·ε·τελε·σατο
Pl1stδιετελεσαμενδια·ε·τελε·σαμενδιετελεσαμεθαδια·ε·τελε·σαμεθα
2ndδιετελεσατεδια·ε·τελε·σατεδιετελεσασθεδια·ε·τελε·σασθε
3rdδιετελεσαν[LXX]δια·ε·τελε·σανδιετελεσαντοδια·ε·τελε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατελεσωδια·τελε·σωδιατελεσωμαιδια·τελε·σωμαι
2ndδιατελεσῃςδια·τελε·σῃςδιατελεσῃδια·τελε·σῃ
3rdδιατελεσῃδια·τελε·σῃδιατελεσηταιδια·τελε·σηται
Pl1stδιατελεσωμενδια·τελε·σωμενδιατελεσωμεθαδια·τελε·σωμεθα
2ndδιατελεσητεδια·τελε·σητεδιατελεσησθεδια·τελε·σησθε
3rdδιατελεσωσιν, διατελεσωσιδια·τελε·σωσι(ν)διατελεσωνταιδια·τελε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιατελεσαιμιδια·τελε·σαιμιδιατελεσαιμηνδια·τελε·σαιμην
2ndδιατελεσαις, διατελεσειαςδια·τελε·σαις, δια·τελε·σειας classicalδιατελεσαιοδια·τελε·σαιο
3rdδιατελεσαι, διατελεσειεδια·τελε·σαι, δια·τελε·σειε classicalδιατελεσαιτοδια·τελε·σαιτο
Pl1stδιατελεσαιμενδια·τελε·σαιμενδιατελεσαιμεθαδια·τελε·σαιμεθα
2ndδιατελεσαιτεδια·τελε·σαιτεδιατελεσαισθεδια·τελε·σαισθε
3rdδιατελεσαιεν, διατελεσαισαν, διατελεσειαν, διατελεσειενδια·τελε·σαιεν, δια·τελε·σαισαν alt, δια·τελε·σειαν classical, δια·τελε·σειεν classicalδιατελεσαιντοδια·τελε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιατελεσονδια·τελε·σονδιατελεσαιδια·τελε·σαι
3rdδιατελεσατωδια·τελε·σατωδιατελεσασθωδια·τελε·σασθω
Pl1st
2ndδιατελεσατεδια·τελε·σατεδιατελεσασθεδια·τελε·σασθε
3rdδιατελεσατωσαν, διατελεσαντωνδια·τελε·σατωσαν, δια·τελε·σαντων classicalδιατελεσασθωσαν, διατελεσασθωνδια·τελε·σασθωσαν, δια·τελε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διατελεσαι​δια·τελε·σαι​διατελεσασθαι​δια·τελε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατελεσασαδιατελεσαςδιατελεσανδια·τελε·σασ·αδια·τελε·σα[ντ]·ςδια·τελε·σαν[τ]
Nom
Accδιατελεσασανδιατελεσανταδια·τελε·σασ·ανδια·τελε·σαντ·α
Datδιατελεσασῃδιατελεσαντιδια·τελε·σασ·ῃδια·τελε·σαντ·ι
Genδιατελεσασηςδιατελεσαντοςδια·τελε·σασ·ηςδια·τελε·σαντ·ος
PlVocδιατελεσασαιδιατελεσαντεςδιατελεσανταδια·τελε·σασ·αιδια·τελε·σαντ·εςδια·τελε·σαντ·α
Nom
Accδιατελεσασαςδιατελεσανταςδια·τελε·σασ·αςδια·τελε·σαντ·ας
Datδιατελεσασαιςδιατελεσασι, διατελεσασινδια·τελε·σασ·αιςδια·τελε·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιατελεσασωνδιατελεσαντωνδια·τελε·σασ·ωνδια·τελε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιατελεσαμενηδιατελεσαμενεδια·τελε·σαμεν·ηδια·τελε·σαμεν·ε
Nomδιατελεσαμενοςδια·τελε·σαμεν·ος
Accδιατελεσαμενηνδιατελεσαμενονδια·τελε·σαμεν·ηνδια·τελε·σαμεν·ον
Datδιατελεσαμενῃδιατελεσαμενῳδια·τελε·σαμεν·ῃδια·τελε·σαμεν·ῳ
Genδιατελεσαμενηςδιατελεσαμενουδια·τελε·σαμεν·ηςδια·τελε·σαμεν·ου
PlVocδιατελεσαμεναιδιατελεσαμενοιδιατελεσαμεναδια·τελε·σαμεν·αιδια·τελε·σαμεν·οιδια·τελε·σαμεν·α
Nom
Accδιατελεσαμεναςδιατελεσαμενουςδια·τελε·σαμεν·αςδια·τελε·σαμεν·ους
Datδιατελεσαμεναιςδιατελεσαμενοιςδια·τελε·σαμεν·αιςδια·τελε·σαμεν·οις
Genδιατελεσαμενωνδιατελεσαμενωνδια·τελε·σαμεν·ωνδια·τελε·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 22:07:18 EST