διασπαω • DIASPAW • diaspaō

δια·σπάω (δια+σπ(α)-, δια+σπα·σ-, δια+σπα·σ-, -, δι+εσπασ-, δια+σπασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπωδια·σπ(α)·ωδιασπωμαιδια·σπ(α)·ομαι
2ndδιασπᾳςδια·σπ(α)·ειςδιασπᾳ, διασπασαι[LXX]δια·σπ(α)·ῃ, δια·σπ(α)·ει classical, δια·σπ(α)·εσαι alt
3rdδιασπᾳδια·σπ(α)·ειδιασπαται[LXX]δια·σπ(α)·εται
Pl1stδιασπωμενδια·σπ(α)·ομενδιασπωμεθαδια·σπ(α)·ομεθα
2ndδιασπατεδια·σπ(α)·ετεδιασπασθεδια·σπ(α)·εσθε
3rdδιασπωσιν, διασπωσιδια·σπ(α)·ουσι(ν)διασπωνταιδια·σπ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπωδια·σπ(α)·ωδιασπωμαιδια·σπ(α)·ωμαι
2ndδιασπᾳςδια·σπ(α)·ῃςδιασπᾳδια·σπ(α)·ῃ
3rdδιασπᾳδια·σπ(α)·ῃδιασπαται[LXX]δια·σπ(α)·ηται
Pl1stδιασπωμενδια·σπ(α)·ωμενδιασπωμεθαδια·σπ(α)·ωμεθα
2ndδιασπατεδια·σπ(α)·ητεδιασπασθεδια·σπ(α)·ησθε
3rdδιασπωσιν, διασπωσιδια·σπ(α)·ωσι(ν)διασπωνταιδια·σπ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπῳμιδια·σπ(α)·οιμιδιασπῳμηνδια·σπ(α)·οιμην
2ndδιασπῳςδια·σπ(α)·οιςδιασπῳοδια·σπ(α)·οιο
3rdδιασπῳδια·σπ(α)·οιδιασπῳτοδια·σπ(α)·οιτο
Pl1stδιασπῳμενδια·σπ(α)·οιμενδιασπῳμεθαδια·σπ(α)·οιμεθα
2ndδιασπῳτεδια·σπ(α)·οιτεδιασπῳσθεδια·σπ(α)·οισθε
3rdδιασπῳεν, διασπῳσανδια·σπ(α)·οιεν, δια·σπ(α)·οισαν altδιασπῳντοδια·σπ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασπα[LXX]δια·σπ(α)·εδιασπωδια·σπ(α)·ου
3rdδιασπατωδια·σπ(α)·ετωδιασπασθωδια·σπ(α)·εσθω
Pl1st
2ndδιασπατεδια·σπ(α)·ετεδιασπασθεδια·σπ(α)·εσθε
3rdδιασπατωσαν, διασπωντωνδια·σπ(α)·ετωσαν, δια·σπ(α)·οντων classicalδιασπασθωσαν, διασπασθωνδια·σπ(α)·εσθωσαν, δια·σπ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασπᾳν, διασπαν​δια·σπ(α)·ειν, δια·σπ(α)·ειν > διασπαν​διασπασθαι​δια·σπ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπωσαδιασπωνδια·σπ(α)·ουσ·αδια·σπ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomδιασπωνδια·σπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιασπωσανδιασπωνταδια·σπ(α)·ουσ·ανδια·σπ(α)·ο[υ]ντ·α
Datδιασπωσῃδιασπωντιδια·σπ(α)·ουσ·ῃδια·σπ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genδιασπωσηςδιασπωντοςδια·σπ(α)·ουσ·ηςδια·σπ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιασπωσαιδιασπωντεςδιασπωνταδια·σπ(α)·ουσ·αιδια·σπ(α)·ο[υ]ντ·εςδια·σπ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιασπωσαςδιασπωνταςδια·σπ(α)·ουσ·αςδια·σπ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datδιασπωσαιςδιασπωσι, διασπωσινδια·σπ(α)·ουσ·αιςδια·σπ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιασπωσωνδιασπωντωνδια·σπ(α)·ουσ·ωνδια·σπ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπωμενηδιασπωμενεδια·σπ(α)·ομεν·ηδια·σπ(α)·ομεν·ε
Nomδιασπωμενοςδια·σπ(α)·ομεν·ος
Accδιασπωμενηνδιασπωμενονδια·σπ(α)·ομεν·ηνδια·σπ(α)·ομεν·ον
Datδιασπωμενῃδιασπωμενῳδια·σπ(α)·ομεν·ῃδια·σπ(α)·ομεν·ῳ
Genδιασπωμενηςδιασπωμενουδια·σπ(α)·ομεν·ηςδια·σπ(α)·ομεν·ου
PlVocδιασπωμεναιδιασπωμενοιδιασπωμεναδια·σπ(α)·ομεν·αιδια·σπ(α)·ομεν·οιδια·σπ(α)·ομεν·α
Nom
Accδιασπωμεναςδιασπωμενουςδια·σπ(α)·ομεν·αςδια·σπ(α)·ομεν·ους
Datδιασπωμεναιςδιασπωμενοιςδια·σπ(α)·ομεν·αιςδια·σπ(α)·ομεν·οις
Genδιασπωμενωνδιασπωμενωνδια·σπ(α)·ομεν·ωνδια·σπ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπωνδια·ε·σπ(α)·ονδιεσπωμηνδια·ε·σπ(α)·ομην
2ndδιεσπαςδια·ε·σπ(α)·εςδιεσπωδια·ε·σπ(α)·ου
3rdδιεσπαδια·ε·σπ(α)·εδιεσπατοδια·ε·σπ(α)·ετο
Pl1stδιεσπωμενδια·ε·σπ(α)·ομενδιεσπωμεθαδια·ε·σπ(α)·ομεθα
2ndδιεσπατεδια·ε·σπ(α)·ετεδιεσπασθεδια·ε·σπ(α)·εσθε
3rdδιεσπων, διεσπωσανδια·ε·σπ(α)·ον, δια·ε·σπ(α)·οσαν altδιεσπωντοδια·ε·σπ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπασωδια·σπα·σωδιασπασομαιδια·σπα·σομαι
2ndδιασπασειςδια·σπα·σειςδιασπασῃ, διασπασει[LXX], διασπασεσαιδια·σπα·σῃ, δια·σπα·σει classical, δια·σπα·σεσαι alt
3rdδιασπασει[LXX]δια·σπα·σειδιασπασεταιδια·σπα·σεται
Pl1stδιασπασομενδια·σπα·σομενδιασπασομεθαδια·σπα·σομεθα
2ndδιασπασετεδια·σπα·σετεδιασπασεσθεδια·σπα·σεσθε
3rdδιασπασουσιν, διασπασουσιδια·σπα·σουσι(ν)διασπασονταιδια·σπα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπασοιμιδια·σπα·σοιμιδιασπασοιμηνδια·σπα·σοιμην
2ndδιασπασοιςδια·σπα·σοιςδιασπασοιοδια·σπα·σοιο
3rdδιασπασοιδια·σπα·σοιδιασπασοιτοδια·σπα·σοιτο
Pl1stδιασπασοιμενδια·σπα·σοιμενδιασπασοιμεθαδια·σπα·σοιμεθα
2ndδιασπασοιτεδια·σπα·σοιτεδιασπασοισθεδια·σπα·σοισθε
3rdδιασπασοιενδια·σπα·σοιενδιασπασοιντοδια·σπα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασπασειν​δια·σπα·σειν​διασπασεσθαι​δια·σπα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπασουσαδιασπασονδια·σπα·σουσ·αδια·σπα·σο[υ]ν[τ]
Nomδιασπασωνδια·σπα·σο[υ]ν[τ]·^
Accδιασπασουσανδιασπασονταδια·σπα·σουσ·ανδια·σπα·σο[υ]ντ·α
Datδιασπασουσῃδιασπασοντιδια·σπα·σουσ·ῃδια·σπα·σο[υ]ντ·ι
Genδιασπασουσηςδιασπασοντοςδια·σπα·σουσ·ηςδια·σπα·σο[υ]ντ·ος
PlVocδιασπασουσαιδιασπασοντεςδιασπασονταδια·σπα·σουσ·αιδια·σπα·σο[υ]ντ·εςδια·σπα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδιασπασουσαςδιασπασονταςδια·σπα·σουσ·αςδια·σπα·σο[υ]ντ·ας
Datδιασπασουσαιςδιασπασουσι, διασπασουσινδια·σπα·σουσ·αιςδια·σπα·σου[ντ]·σι(ν)
Genδιασπασουσωνδιασπασοντωνδια·σπα·σουσ·ωνδια·σπα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπασομενηδιασπασομενεδια·σπα·σομεν·ηδια·σπα·σομεν·ε
Nomδιασπασομενοςδια·σπα·σομεν·ος
Accδιασπασομενηνδιασπασομενονδια·σπα·σομεν·ηνδια·σπα·σομεν·ον
Datδιασπασομενῃδιασπασομενῳδια·σπα·σομεν·ῃδια·σπα·σομεν·ῳ
Genδιασπασομενηςδιασπασομενουδια·σπα·σομεν·ηςδια·σπα·σομεν·ου
PlVocδιασπασομεναιδιασπασομενοιδιασπασομεναδια·σπα·σομεν·αιδια·σπα·σομεν·οιδια·σπα·σομεν·α
Nom
Accδιασπασομεναςδιασπασομενουςδια·σπα·σομεν·αςδια·σπα·σομεν·ους
Datδιασπασομεναιςδιασπασομενοιςδια·σπα·σομεν·αιςδια·σπα·σομεν·οις
Genδιασπασομενωνδιασπασομενωνδια·σπα·σομεν·ωνδια·σπα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπασαδια·ε·σπα·σαδιεσπασαμηνδια·ε·σπα·σαμην
2ndδιεσπασας[LXX]δια·ε·σπα·σαςδιεσπασωδια·ε·σπα·σω
3rdδιεσπασεν[LXX], διεσπασεδια·ε·σπα·σε(ν), δια·ε·σπα·σε(ν)διεσπασατοδια·ε·σπα·σατο
Pl1stδιεσπασαμενδια·ε·σπα·σαμενδιεσπασαμεθαδια·ε·σπα·σαμεθα
2ndδιεσπασατεδια·ε·σπα·σατεδιεσπασασθεδια·ε·σπα·σασθε
3rdδιεσπασανδια·ε·σπα·σανδιεσπασαντοδια·ε·σπα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπασωδια·σπα·σωδιασπασωμαιδια·σπα·σωμαι
2ndδιασπασῃςδια·σπα·σῃςδιασπασῃδια·σπα·σῃ
3rdδιασπασῃδια·σπα·σῃδιασπασηταιδια·σπα·σηται
Pl1stδιασπασωμενδια·σπα·σωμενδιασπασωμεθαδια·σπα·σωμεθα
2ndδιασπασητεδια·σπα·σητεδιασπασησθεδια·σπα·σησθε
3rdδιασπασωσιν, διασπασωσιδια·σπα·σωσι(ν)διασπασωνταιδια·σπα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιασπασαιμιδια·σπα·σαιμιδιασπασαιμηνδια·σπα·σαιμην
2ndδιασπασαις, διασπασειαςδια·σπα·σαις, δια·σπα·σειας classicalδιασπασαιοδια·σπα·σαιο
3rdδιασπασαι[LXX], διασπασειεδια·σπα·σαι, δια·σπα·σειε classicalδιασπασαιτοδια·σπα·σαιτο
Pl1stδιασπασαιμενδια·σπα·σαιμενδιασπασαιμεθαδια·σπα·σαιμεθα
2ndδιασπασαιτεδια·σπα·σαιτεδιασπασαισθεδια·σπα·σαισθε
3rdδιασπασαιεν, διασπασαισαν, διασπασειαν, διασπασειενδια·σπα·σαιεν, δια·σπα·σαισαν alt, δια·σπα·σειαν classical, δια·σπα·σειεν classicalδιασπασαιντοδια·σπα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασπασονδια·σπα·σονδιασπασαι[LXX]δια·σπα·σαι
3rdδιασπασατωδια·σπα·σατωδιασπασασθωδια·σπα·σασθω
Pl1st
2ndδιασπασατεδια·σπα·σατεδιασπασασθεδια·σπα·σασθε
3rdδιασπασατωσαν, διασπασαντωνδια·σπα·σατωσαν, δια·σπα·σαντων classicalδιασπασασθωσαν, διασπασασθωνδια·σπα·σασθωσαν, δια·σπα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διασπασαι[LXX]​δια·σπα·σαιδιασπασασθαι​δια·σπα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπασασαδιασπασαςδιασπασανδια·σπα·σασ·αδια·σπα·σα[ντ]·ςδια·σπα·σαν[τ]
Nom
Accδιασπασασανδιασπασανταδια·σπα·σασ·ανδια·σπα·σαντ·α
Datδιασπασασῃδιασπασαντιδια·σπα·σασ·ῃδια·σπα·σαντ·ι
Genδιασπασασηςδιασπασαντοςδια·σπα·σασ·ηςδια·σπα·σαντ·ος
PlVocδιασπασασαιδιασπασαντεςδιασπασανταδια·σπα·σασ·αιδια·σπα·σαντ·εςδια·σπα·σαντ·α
Nom
Accδιασπασασαςδιασπασανταςδια·σπα·σασ·αςδια·σπα·σαντ·ας
Datδιασπασασαιςδιασπασασι, διασπασασινδια·σπα·σασ·αιςδια·σπα·σα[ντ]·σι(ν)
Genδιασπασασωνδιασπασαντωνδια·σπα·σασ·ωνδια·σπα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπασαμενηδιασπασαμενεδια·σπα·σαμεν·ηδια·σπα·σαμεν·ε
Nomδιασπασαμενοςδια·σπα·σαμεν·ος
Accδιασπασαμενηνδιασπασαμενονδια·σπα·σαμεν·ηνδια·σπα·σαμεν·ον
Datδιασπασαμενῃδιασπασαμενῳδια·σπα·σαμεν·ῃδια·σπα·σαμεν·ῳ
Genδιασπασαμενηςδιασπασαμενουδια·σπα·σαμεν·ηςδια·σπα·σαμεν·ου
PlVocδιασπασαμεναιδιασπασαμενοιδιασπασαμεναδια·σπα·σαμεν·αιδια·σπα·σαμεν·οιδια·σπα·σαμεν·α
Nom
Accδιασπασαμεναςδιασπασαμενουςδια·σπα·σαμεν·αςδια·σπα·σαμεν·ους
Datδιασπασαμεναιςδιασπασαμενοιςδια·σπα·σαμεν·αιςδια·σπα·σαμεν·οις
Genδιασπασαμενωνδιασπασαμενωνδια·σπα·σαμεν·ωνδια·σπα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπασμαιδι·εσπασ·μαι
2ndδιεσπασαιδι·εσπασ·[σ]αι
3rdδιεσπασταιδι·εσπασ·ται
Pl1stδιεσπασμεθαδι·εσπασ·μεθα
2ndδιεσπασθεδι·εσπασ·[σ]θε
3rdδιεσπαδαταιδι·εσπασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπασομαιδι·εσπασ·[σ]ομαι
2ndδιεσπασῃ, διεσπασειδι·εσπασ·[σ]ῃ, δι·εσπασ·[σ]ει classical
3rdδιεσπασεταιδι·εσπασ·[σ]εται
Pl1stδιεσπασομεθαδι·εσπασ·[σ]ομεθα
2ndδιεσπασεσθεδι·εσπασ·[σ]εσθε
3rdδιεσπασονταιδι·εσπασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπασοιμηνδι·εσπασ·[σ]οιμην
2ndδιεσπασοιοδι·εσπασ·[σ]οιο
3rdδιεσπασοιτοδι·εσπασ·[σ]οιτο
Pl1stδιεσπασοιμεθαδι·εσπασ·[σ]οιμεθα
2ndδιεσπασοισθεδι·εσπασ·[σ]οισθε
3rdδιεσπασοιντοδι·εσπασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιεσπασοδι·εσπασ·[σ]ο
3rdδιεσπασθωδι·εσπασ·[σ]θω
Pl1st
2ndδιεσπασθεδι·εσπασ·[σ]θε
3rdδιεσπασθωσαν, διεσπασθωνδι·εσπασ·[σ]θωσαν, δι·εσπασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεσπασθαι[GNT]​δι·εσπασ·[σ]θαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διεσπασεσθαι​δι·εσπασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιεσπασμενηδιεσπασμενεδι·εσπασ·μεν·ηδι·εσπασ·μεν·ε
Nomδιεσπασμενοςδι·εσπασ·μεν·ος
Accδιεσπασμενηνδιεσπασμενονδι·εσπασ·μεν·ηνδι·εσπασ·μεν·ον
Datδιεσπασμενῃδιεσπασμενῳδι·εσπασ·μεν·ῃδι·εσπασ·μεν·ῳ
Genδιεσπασμενηςδιεσπασμενουδι·εσπασ·μεν·ηςδι·εσπασ·μεν·ου
PlVocδιεσπασμεναιδιεσπασμενοιδιεσπασμεναδι·εσπασ·μεν·αιδι·εσπασ·μεν·οιδι·εσπασ·μεν·α
Nom
Accδιεσπασμεναςδιεσπασμενουςδι·εσπασ·μεν·αςδι·εσπασ·μεν·ους
Datδιεσπασμεναιςδιεσπασμενοιςδι·εσπασ·μεν·αιςδι·εσπασ·μεν·οις
Genδιεσπασμενωνδιεσπασμενωνδι·εσπασ·μεν·ωνδι·εσπασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεσπασμηνδι·ε·εσπασ·μην
2ndδιεσπασοδι·ε·εσπασ·[σ]ο
3rdδιεσπαστοδι·ε·εσπασ·το
Pl1stδιεσπασμεθαδι·ε·εσπασ·μεθα
2ndδιεσπασθεδι·ε·εσπασ·[σ]θε
3rdδιεσπαδατοδι·ε·εσπασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεσπασθηνδια·ε·σπασ·θην
2ndδιεσπασθηςδια·ε·σπασ·θης
3rdδιεσπασθηδια·ε·σπασ·θη
Pl1stδιεσπασθημενδια·ε·σπασ·θημεν
2ndδιεσπασθητεδια·ε·σπασ·θητε
3rdδιεσπασθησαν[LXX]δια·ε·σπασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπασθησομαιδια·σπασ·θησομαι
2ndδιασπασθησῃ, διασπασθησειδια·σπασ·θησῃ, δια·σπασ·θησει classical
3rdδιασπασθησεταιδια·σπασ·θησεται
Pl1stδιασπασθησομεθαδια·σπασ·θησομεθα
2ndδιασπασθησεσθεδια·σπασ·θησεσθε
3rdδιασπασθησονταιδια·σπασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπασθωδια·σπασ·θω
2ndδιασπασθῃςδια·σπασ·θῃς
3rdδιασπασθῃ[GNT]δια·σπασ·θῃ
Pl1stδιασπασθωμενδια·σπασ·θωμεν
2ndδιασπασθητεδια·σπασ·θητε
3rdδιασπασθωσιν, διασπασθωσιδια·σπασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπασθειηνδια·σπασ·θειην
2ndδιασπασθειηςδια·σπασ·θειης
3rdδιασπασθειηδια·σπασ·θειη
Pl1stδιασπασθειημεν, διασπασθειμενδια·σπασ·θειημεν, δια·σπασ·θειμεν classical
2ndδιασπασθειητε, διασπασθειτεδια·σπασ·θειητε, δια·σπασ·θειτε classical
3rdδιασπασθειησαν, διασπασθειενδια·σπασ·θειησαν, δια·σπασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιασπασθησοιμηνδια·σπασ·θησοιμην
2ndδιασπασθησοιοδια·σπασ·θησοιο
3rdδιασπασθησοιτοδια·σπασ·θησοιτο
Pl1stδιασπασθησοιμεθαδια·σπασ·θησοιμεθα
2ndδιασπασθησοισθεδια·σπασ·θησοισθε
3rdδιασπασθησοιντοδια·σπασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιασπασθητιδια·σπασ·θητι
3rdδιασπασθητωδια·σπασ·θητω
Pl1st
2ndδιασπασθητεδια·σπασ·θητε
3rdδιασπασθητωσαν, διασπασθεντωνδια·σπασ·θητωσαν, δια·σπασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διασπασθηναι​δια·σπασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διασπασθησεσθαι​δια·σπασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπασθεισαδιασπασθειςδιασπασθενδια·σπασ·θεισ·αδια·σπασ·θει[ντ]·ςδια·σπασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιασπασθεισανδιασπασθενταδια·σπασ·θεισ·ανδια·σπασ·θε[ι]ντ·α
Datδιασπασθεισῃδιασπασθεντιδια·σπασ·θεισ·ῃδια·σπασ·θε[ι]ντ·ι
Genδιασπασθεισηςδιασπασθεντοςδια·σπασ·θεισ·ηςδια·σπασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιασπασθεισαιδιασπασθεντεςδιασπασθενταδια·σπασ·θεισ·αιδια·σπασ·θε[ι]ντ·εςδια·σπασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιασπασθεισαςδιασπασθενταςδια·σπασ·θεισ·αςδια·σπασ·θε[ι]ντ·ας
Datδιασπασθεισαιςδιασπασθεισι, διασπασθεισινδια·σπασ·θεισ·αιςδια·σπασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιασπασθεισωνδιασπασθεντωνδια·σπασ·θεισ·ωνδια·σπασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιασπασθησομενηδιασπασθησομενεδια·σπασ·θησομεν·ηδια·σπασ·θησομεν·ε
Nomδιασπασθησομενοςδια·σπασ·θησομεν·ος
Accδιασπασθησομενηνδιασπασθησομενονδια·σπασ·θησομεν·ηνδια·σπασ·θησομεν·ον
Datδιασπασθησομενῃδιασπασθησομενῳδια·σπασ·θησομεν·ῃδια·σπασ·θησομεν·ῳ
Genδιασπασθησομενηςδιασπασθησομενουδια·σπασ·θησομεν·ηςδια·σπασ·θησομεν·ου
PlVocδιασπασθησομεναιδιασπασθησομενοιδιασπασθησομεναδια·σπασ·θησομεν·αιδια·σπασ·θησομεν·οιδια·σπασ·θησομεν·α
Nom
Accδιασπασθησομεναςδιασπασθησομενουςδια·σπασ·θησομεν·αςδια·σπασ·θησομεν·ους
Datδιασπασθησομεναιςδιασπασθησομενοιςδια·σπασ·θησομεν·αιςδια·σπασ·θησομεν·οις
Genδιασπασθησομενωνδιασπασθησομενωνδια·σπασ·θησομεν·ωνδια·σπασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 05:53:54 EST