διαμαχομαι • DIAMACOMAI DIAMAXOMAI • diamachomai

δια·μάχομαι (δια+μαχ-, -, -, -, -, δια+μαχ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαχομαιδια·μαχ·ομαι
2ndδιαμαχῃ, διαμαχει, διαμαχεσαιδια·μαχ·ῃ, δια·μαχ·ει classical, δια·μαχ·εσαι alt
3rdδιαμαχεταιδια·μαχ·εται
Pl1stδιαμαχομεθαδια·μαχ·ομεθα
2ndδιαμαχεσθεδια·μαχ·εσθε
3rdδιαμαχονταιδια·μαχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαχωμαιδια·μαχ·ωμαι
2ndδιαμαχῃδια·μαχ·ῃ
3rdδιαμαχηταιδια·μαχ·ηται
Pl1stδιαμαχωμεθαδια·μαχ·ωμεθα
2ndδιαμαχησθεδια·μαχ·ησθε
3rdδιαμαχωνταιδια·μαχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαχοιμηνδια·μαχ·οιμην
2ndδιαμαχοιοδια·μαχ·οιο
3rdδιαμαχοιτοδια·μαχ·οιτο
Pl1stδιαμαχοιμεθαδια·μαχ·οιμεθα
2ndδιαμαχοισθεδια·μαχ·οισθε
3rdδιαμαχοιντοδια·μαχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμαχου[LXX]δια·μαχ·ου
3rdδιαμαχεσθωδια·μαχ·εσθω
Pl1st
2ndδιαμαχεσθεδια·μαχ·εσθε
3rdδιαμαχεσθωσαν, διαμαχεσθωνδια·μαχ·εσθωσαν, δια·μαχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμαχεσθαι[LXX]​δια·μαχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμαχομενηδιαμαχομενεδια·μαχ·ομεν·ηδια·μαχ·ομεν·ε
Nomδιαμαχομενοςδια·μαχ·ομεν·ος
Accδιαμαχομενηνδιαμαχομενονδια·μαχ·ομεν·ηνδια·μαχ·ομεν·ον
Datδιαμαχομενῃδιαμαχομενῳδια·μαχ·ομεν·ῃδια·μαχ·ομεν·ῳ
Genδιαμαχομενηςδιαμαχομενουδια·μαχ·ομεν·ηςδια·μαχ·ομεν·ου
PlVocδιαμαχομεναιδιαμαχομενοιδιαμαχομεναδια·μαχ·ομεν·αιδια·μαχ·ομεν·οιδια·μαχ·ομεν·α
Nom
Accδιαμαχομεναςδιαμαχομενουςδια·μαχ·ομεν·αςδια·μαχ·ομεν·ους
Datδιαμαχομεναιςδιαμαχομενοιςδια·μαχ·ομεν·αιςδια·μαχ·ομεν·οις
Genδιαμαχομενωνδιαμαχομενωνδια·μαχ·ομεν·ωνδια·μαχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεμαχομηνδια·ε·μαχ·ομην
2ndδιεμαχουδια·ε·μαχ·ου
3rdδιεμαχετοδια·ε·μαχ·ετο
Pl1stδιεμαχομεθαδια·ε·μαχ·ομεθα
2ndδιεμαχεσθεδια·ε·μαχ·εσθε
3rdδιεμαχοντο[GNT]δια·ε·μαχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεμαχηνδια·ε·μαχ·[θ]ην
2ndδιεμαχηςδια·ε·μαχ·[θ]ης
3rdδιεμαχηδια·ε·μαχ·[θ]η
Pl1stδιεμαχημενδια·ε·μαχ·[θ]ημεν
2ndδιεμαχητεδια·ε·μαχ·[θ]ητε
3rdδιεμαχησανδια·ε·μαχ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμαχησομαιδια·μαχ·[θ]ησομαι
2ndδιαμαχησῃ, διαμαχησειδια·μαχ·[θ]ησῃ, δια·μαχ·[θ]ησει classical
3rdδιαμαχησεται[LXX]δια·μαχ·[θ]ησεται
Pl1stδιαμαχησομεθαδια·μαχ·[θ]ησομεθα
2ndδιαμαχησεσθεδια·μαχ·[θ]ησεσθε
3rdδιαμαχησονταιδια·μαχ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμαχωδια·μαχ·[θ]ω
2ndδιαμαχῃςδια·μαχ·[θ]ῃς
3rdδιαμαχῃδια·μαχ·[θ]ῃ
Pl1stδιαμαχωμενδια·μαχ·[θ]ωμεν
2ndδιαμαχητεδια·μαχ·[θ]ητε
3rdδιαμαχωσιν, διαμαχωσιδια·μαχ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμαχειηνδια·μαχ·[θ]ειην
2ndδιαμαχειηςδια·μαχ·[θ]ειης
3rdδιαμαχειηδια·μαχ·[θ]ειη
Pl1stδιαμαχειημεν, διαμαχειμενδια·μαχ·[θ]ειημεν, δια·μαχ·[θ]ειμεν classical
2ndδιαμαχειητε, διαμαχειτεδια·μαχ·[θ]ειητε, δια·μαχ·[θ]ειτε classical
3rdδιαμαχειησαν, διαμαχειενδια·μαχ·[θ]ειησαν, δια·μαχ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιαμαχησοιμηνδια·μαχ·[θ]ησοιμην
2ndδιαμαχησοιοδια·μαχ·[θ]ησοιο
3rdδιαμαχησοιτοδια·μαχ·[θ]ησοιτο
Pl1stδιαμαχησοιμεθαδια·μαχ·[θ]ησοιμεθα
2ndδιαμαχησοισθεδια·μαχ·[θ]ησοισθε
3rdδιαμαχησοιντοδια·μαχ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμαχηθιδια·μαχ·[θ]ητι
3rdδιαμαχητωδια·μαχ·[θ]ητω
Pl1st
2ndδιαμαχητεδια·μαχ·[θ]ητε
3rdδιαμαχητωσαν, διαμαχεντωνδια·μαχ·[θ]ητωσαν, δια·μαχ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διαμαχηναι​δια·μαχ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διαμαχησεσθαι​δια·μαχ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμαχεισαδιαμαχειςδιαμαχενδια·μαχ·[θ]εισ·αδια·μαχ·[θ]ει[ντ]·ςδια·μαχ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιαμαχεισανδιαμαχενταδια·μαχ·[θ]εισ·ανδια·μαχ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datδιαμαχεισῃδιαμαχεντιδια·μαχ·[θ]εισ·ῃδια·μαχ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genδιαμαχεισηςδιαμαχεντοςδια·μαχ·[θ]εισ·ηςδια·μαχ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocδιαμαχεισαιδιαμαχεντεςδιαμαχενταδια·μαχ·[θ]εισ·αιδια·μαχ·[θ]ε[ι]ντ·εςδια·μαχ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accδιαμαχεισαςδιαμαχενταςδια·μαχ·[θ]εισ·αςδια·μαχ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datδιαμαχεισαιςδιαμαχεισι, διαμαχεισινδια·μαχ·[θ]εισ·αιςδια·μαχ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genδιαμαχεισωνδιαμαχεντωνδια·μαχ·[θ]εισ·ωνδια·μαχ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμαχησομενηδιαμαχησομενεδια·μαχ·[θ]ησομεν·ηδια·μαχ·[θ]ησομεν·ε
Nomδιαμαχησομενοςδια·μαχ·[θ]ησομεν·ος
Accδιαμαχησομενηνδιαμαχησομενονδια·μαχ·[θ]ησομεν·ηνδια·μαχ·[θ]ησομεν·ον
Datδιαμαχησομενῃδιαμαχησομενῳδια·μαχ·[θ]ησομεν·ῃδια·μαχ·[θ]ησομεν·ῳ
Genδιαμαχησομενηςδιαμαχησομενουδια·μαχ·[θ]ησομεν·ηςδια·μαχ·[θ]ησομεν·ου
PlVocδιαμαχησομεναιδιαμαχησομενοιδιαμαχησομεναδια·μαχ·[θ]ησομεν·αιδια·μαχ·[θ]ησομεν·οιδια·μαχ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accδιαμαχησομεναςδιαμαχησομενουςδια·μαχ·[θ]ησομεν·αςδια·μαχ·[θ]ησομεν·ους
Datδιαμαχησομεναιςδιαμαχησομενοιςδια·μαχ·[θ]ησομεν·αιςδια·μαχ·[θ]ησομεν·οις
Genδιαμαχησομενωνδιαμαχησομενωνδια·μαχ·[θ]ησομεν·ωνδια·μαχ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:54:54 EST