διαμαρτυρομαι • DIAMARTUROMAI • diamarturomai

δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαρτυρομαι[GNT][LXX]δια·μαρτυρ·ομαι
2ndδιαμαρτυρῃ[LXX], διαμαρτυρει, διαμαρτυρεσαιδια·μαρτυρ·ῃ, δια·μαρτυρ·ει classical, δια·μαρτυρ·εσαι alt
3rdδιαμαρτυρεται[GNT]δια·μαρτυρ·εται
Pl1stδιαμαρτυρομεθαδια·μαρτυρ·ομεθα
2ndδιαμαρτυρεσθεδια·μαρτυρ·εσθε
3rdδιαμαρτυρονταιδια·μαρτυρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαρτυρωμαι[LXX]δια·μαρτυρ·ωμαι
2ndδιαμαρτυρῃ[LXX]δια·μαρτυρ·ῃ
3rdδιαμαρτυρηται[GNT]δια·μαρτυρ·ηται
Pl1stδιαμαρτυρωμεθαδια·μαρτυρ·ωμεθα
2ndδιαμαρτυρησθεδια·μαρτυρ·ησθε
3rdδιαμαρτυρωνται[LXX]δια·μαρτυρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαρτυροιμηνδια·μαρτυρ·οιμην
2ndδιαμαρτυροιοδια·μαρτυρ·οιο
3rdδιαμαρτυροιτοδια·μαρτυρ·οιτο
Pl1stδιαμαρτυροιμεθαδια·μαρτυρ·οιμεθα
2ndδιαμαρτυροισθεδια·μαρτυρ·οισθε
3rdδιαμαρτυροιντοδια·μαρτυρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμαρτυρουδια·μαρτυρ·ου
3rdδιαμαρτυρεσθωδια·μαρτυρ·εσθω
Pl1st
2ndδιαμαρτυρεσθεδια·μαρτυρ·εσθε
3rdδιαμαρτυρεσθωσαν, διαμαρτυρεσθωνδια·μαρτυρ·εσθωσαν, δια·μαρτυρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμαρτυρεσθαι​δια·μαρτυρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμαρτυρομενηδιαμαρτυρομενεδια·μαρτυρ·ομεν·ηδια·μαρτυρ·ομεν·ε
Nomδιαμαρτυρομενος[GNT][LXX]δια·μαρτυρ·ομεν·ος
Accδιαμαρτυρομενηνδιαμαρτυρομενονδια·μαρτυρ·ομεν·ηνδια·μαρτυρ·ομεν·ον
Datδιαμαρτυρομενῃδιαμαρτυρομενῳδια·μαρτυρ·ομεν·ῃδια·μαρτυρ·ομεν·ῳ
Genδιαμαρτυρομενηςδιαμαρτυρομενουδια·μαρτυρ·ομεν·ηςδια·μαρτυρ·ομεν·ου
PlVocδιαμαρτυρομεναιδιαμαρτυρομενοιδιαμαρτυρομεναδια·μαρτυρ·ομεν·αιδια·μαρτυρ·ομεν·οιδια·μαρτυρ·ομεν·α
Nom
Accδιαμαρτυρομεναςδιαμαρτυρομενουςδια·μαρτυρ·ομεν·αςδια·μαρτυρ·ομεν·ους
Datδιαμαρτυρομεναιςδιαμαρτυρομενοιςδια·μαρτυρ·ομεν·αιςδια·μαρτυρ·ομεν·οις
Genδιαμαρτυρομενωνδιαμαρτυρομενωνδια·μαρτυρ·ομεν·ωνδια·μαρτυρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεμαρτυρομηνδια·ε·μαρτυρ·ομην
2ndδιεμαρτυρουδια·ε·μαρτυρ·ου
3rdδιεμαρτυρετο[GNT]δια·ε·μαρτυρ·ετο
Pl1stδιεμαρτυρομεθαδια·ε·μαρτυρ·ομεθα
2ndδιεμαρτυρεσθεδια·ε·μαρτυρ·εσθε
3rdδιεμαρτυροντοδια·ε·μαρτυρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεμαρτυραμην[LXX]δια·ε·μαρτυρ·[σ]αμην
2ndδιεμαρτυρω[GNT][LXX]δια·ε·μαρτυρ·[σ]ω
3rdδιεμαρτυρατο[GNT][LXX]δια·ε·μαρτυρ·[σ]ατο
Pl1stδιεμαρτυραμεθα[GNT]δια·ε·μαρτυρ·[σ]αμεθα
2ndδιεμαρτυρασθεδια·ε·μαρτυρ·[σ]ασθε
3rdδιεμαρτυραντο[LXX]δια·ε·μαρτυρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαρτυρωμαι[LXX]δια·μαρτυρ·[σ]ωμαι
2ndδιαμαρτυρῃ[LXX]δια·μαρτυρ·[σ]ῃ
3rdδιαμαρτυρηται[GNT]δια·μαρτυρ·[σ]ηται
Pl1stδιαμαρτυρωμεθαδια·μαρτυρ·[σ]ωμεθα
2ndδιαμαρτυρησθεδια·μαρτυρ·[σ]ησθε
3rdδιαμαρτυρωνται[LXX]δια·μαρτυρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιαμαρτυραιμηνδια·μαρτυρ·[σ]αιμην
2ndδιαμαρτυραιοδια·μαρτυρ·[σ]αιο
3rdδιαμαρτυραιτοδια·μαρτυρ·[σ]αιτο
Pl1stδιαμαρτυραιμεθαδια·μαρτυρ·[σ]αιμεθα
2ndδιαμαρτυραισθεδια·μαρτυρ·[σ]αισθε
3rdδιαμαρτυραιντοδια·μαρτυρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιαμαρτυραι[LXX]δια·μαρτυρ·[σ]αι
3rdδιαμαρτυρασθωδια·μαρτυρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιαμαρτυρασθεδια·μαρτυρ·[σ]ασθε
3rdδιαμαρτυρασθωσαν, διαμαρτυρασθωνδια·μαρτυρ·[σ]ασθωσαν, δια·μαρτυρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διαμαρτυρασθαι[GNT]​δια·μαρτυρ·[σ]ασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαμαρτυραμενηδιαμαρτυραμενεδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ηδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ε
Nomδιαμαρτυραμενοςδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ος
Accδιαμαρτυραμενηνδιαμαρτυραμενονδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ηνδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ον
Datδιαμαρτυραμενῃδιαμαρτυραμενῳδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ῃδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ῳ
Genδιαμαρτυραμενηςδιαμαρτυραμενουδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ηςδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ου
PlVocδιαμαρτυραμεναιδιαμαρτυραμενοι[GNT]διαμαρτυραμεναδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·αιδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·οιδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιαμαρτυραμεναςδιαμαρτυραμενουςδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·αςδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ους
Datδιαμαρτυραμεναιςδιαμαρτυραμενοιςδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·αιςδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·οις
Genδιαμαρτυραμενωνδιαμαρτυραμενωνδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ωνδια·μαρτυρ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-Aug-2020 22:08:02 EDT