διακοσιοι • DIAKOSIOI • diakosioi

δια·κόσιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocδιακοσιαι[GNT][LXX]διακοσιοι[LXX]διακοσια[LXX]διακοσι·αιδιακοσι·οιδιακοσι·α
Nom
Accδιακοσιας[GNT][LXX]διακοσιους[GNT][LXX]διακοσι·αςδιακοσι·ους
Datδιακοσιαιςδιακοσιοις[LXX]διακοσι·αιςδιακοσι·οις
Genδιακοσιων[GNT][LXX]διακοσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 18:44:48 EDT