διακρινω • DIAKRINW • diakrinō

δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακρινω[LXX]δια·κριν·ωδιακρινομαιδια·κριν·ομαι
2ndδιακρινεις[LXX]δια·κριν·ειςδιακρινῃ, διακρινει[GNT][LXX], διακρινεσαιδια·κριν·ῃ, δια·κριν·ει classical, δια·κριν·εσαι alt
3rdδιακρινει[GNT][LXX]δια·κριν·ειδιακρινεταιδια·κριν·εται
Pl1stδιακρινομεν[LXX]δια·κριν·ομενδιακρινομεθαδια·κριν·ομεθα
2ndδιακρινετεδια·κριν·ετεδιακρινεσθεδια·κριν·εσθε
3rdδιακρινουσιν[LXX], διακρινουσιδια·κριν·ουσι(ν), δια·κριν·ουσι(ν)διακρινονταιδια·κριν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακρινω[LXX]δια·κριν·ωδιακρινωμαιδια·κριν·ωμαι
2ndδιακρινῃςδια·κριν·ῃςδιακρινῃδια·κριν·ῃ
3rdδιακρινῃδια·κριν·ῃδιακρινηταιδια·κριν·ηται
Pl1stδιακρινωμενδια·κριν·ωμενδιακρινωμεθαδια·κριν·ωμεθα
2ndδιακρινητεδια·κριν·ητεδιακρινησθεδια·κριν·ησθε
3rdδιακρινωσιν[LXX], διακρινωσιδια·κριν·ωσι(ν), δια·κριν·ωσι(ν)διακρινωνταιδια·κριν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακρινοιμιδια·κριν·οιμιδιακρινοιμηνδια·κριν·οιμην
2ndδιακρινοιςδια·κριν·οιςδιακρινοιοδια·κριν·οιο
3rdδιακρινοιδια·κριν·οιδιακρινοιτοδια·κριν·οιτο
Pl1stδιακρινοιμενδια·κριν·οιμενδιακρινοιμεθαδια·κριν·οιμεθα
2ndδιακρινοιτεδια·κριν·οιτεδιακρινοισθεδια·κριν·οισθε
3rdδιακρινοιεν, διακρινοισανδια·κριν·οιεν, δια·κριν·οισαν altδιακρινοιντοδια·κριν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιακρινε[LXX]δια·κριν·εδιακρινουδια·κριν·ου
3rdδιακρινετωδια·κριν·ετωδιακρινεσθωδια·κριν·εσθω
Pl1st
2ndδιακρινετεδια·κριν·ετεδιακρινεσθεδια·κριν·εσθε
3rdδιακρινετωσαν[GNT], διακρινοντωνδια·κριν·ετωσαν, δια·κριν·οντων classicalδιακρινεσθωσαν, διακρινεσθωνδια·κριν·εσθωσαν, δια·κριν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διακρινειν[GNT][LXX]​δια·κριν·εινδιακρινεσθαι​δια·κριν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακρινουσαδιακρινονδια·κριν·ουσ·αδια·κριν·ο[υ]ν[τ]
Nomδιακρινων[GNT]δια·κριν·ο[υ]ν[τ]·^
Accδιακρινουσανδιακρινονταδια·κριν·ουσ·ανδια·κριν·ο[υ]ντ·α
Datδιακρινουσῃδιακρινοντιδια·κριν·ουσ·ῃδια·κριν·ο[υ]ντ·ι
Genδιακρινουσηςδιακρινοντοςδια·κριν·ουσ·ηςδια·κριν·ο[υ]ντ·ος
PlVocδιακρινουσαιδιακρινοντες[LXX]διακρινονταδια·κριν·ουσ·αιδια·κριν·ο[υ]ντ·εςδια·κριν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδιακρινουσαςδιακρινονταςδια·κριν·ουσ·αςδια·κριν·ο[υ]ντ·ας
Datδιακρινουσαιςδιακρινουσι, διακρινουσιν[LXX]δια·κριν·ουσ·αιςδια·κριν·ου[ντ]·σι(ν), δια·κριν·ου[ντ]·σι(ν)
Genδιακρινουσωνδιακρινοντωνδια·κριν·ουσ·ωνδια·κριν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακρινομενηδιακρινομενεδια·κριν·ομεν·ηδια·κριν·ομεν·ε
Nomδιακρινομενος[GNT]δια·κριν·ομεν·ος
Accδιακρινομενηνδιακρινομενον[GNT][LXX]δια·κριν·ομεν·ηνδια·κριν·ομεν·ον
Datδιακρινομενῃδιακρινομενῳδια·κριν·ομεν·ῃδια·κριν·ομεν·ῳ
Genδιακρινομενηςδιακρινομενουδια·κριν·ομεν·ηςδια·κριν·ομεν·ου
PlVocδιακρινομεναιδιακρινομενοι[GNT]διακρινομεναδια·κριν·ομεν·αιδια·κριν·ομεν·οιδια·κριν·ομεν·α
Nom
Accδιακρινομεναςδιακρινομενους[GNT]δια·κριν·ομεν·αςδια·κριν·ομεν·ους
Datδιακρινομεναιςδιακρινομενοιςδια·κριν·ομεν·αιςδια·κριν·ομεν·οις
Genδιακρινομενωνδιακρινομενωνδια·κριν·ομεν·ωνδια·κριν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεκρινονδια·ε·κριν·ονδιεκρινομηνδια·ε·κριν·ομην
2ndδιεκρινεςδια·ε·κριν·εςδιεκρινουδια·ε·κριν·ου
3rdδιεκρινεν[GNT][LXX], διεκρινεδια·ε·κριν·ε(ν), δια·ε·κριν·ε(ν)διεκρινετοδια·ε·κριν·ετο
Pl1stδιεκρινομεν[GNT]δια·ε·κριν·ομενδιεκρινομεθαδια·ε·κριν·ομεθα
2ndδιεκρινετεδια·ε·κριν·ετεδιεκρινεσθεδια·ε·κριν·εσθε
3rdδιεκρινον, διεκρινοσανδια·ε·κριν·ον, δια·ε·κριν·οσαν altδιεκρινοντο[GNT]δια·ε·κριν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιεκριναδια·ε·κριν·[σ]αδιεκριναμηνδια·ε·κριν·[σ]αμην
2ndδιεκρινας[LXX]δια·ε·κριν·[σ]αςδιεκρινωδια·ε·κριν·[σ]ω
3rdδιεκρινεν[GNT][LXX], διεκρινεδια·ε·κριν·[σ]ε(ν), δια·ε·κριν·[σ]ε(ν)διεκρινατοδια·ε·κριν·[σ]ατο
Pl1stδιεκριναμενδια·ε·κριν·[σ]αμενδιεκριναμεθαδια·ε·κριν·[σ]αμεθα
2ndδιεκρινατεδια·ε·κριν·[σ]ατεδιεκρινασθεδια·ε·κριν·[σ]ασθε
3rdδιεκρινανδια·ε·κριν·[σ]ανδιεκριναντοδια·ε·κριν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακρινω[LXX]δια·κριν·[σ]ωδιακρινωμαιδια·κριν·[σ]ωμαι
2ndδιακρινῃςδια·κριν·[σ]ῃςδιακρινῃδια·κριν·[σ]ῃ
3rdδιακρινῃδια·κριν·[σ]ῃδιακρινηταιδια·κριν·[σ]ηται
Pl1stδιακρινωμενδια·κριν·[σ]ωμενδιακρινωμεθαδια·κριν·[σ]ωμεθα
2ndδιακρινητεδια·κριν·[σ]ητεδιακρινησθεδια·κριν·[σ]ησθε
3rdδιακρινωσιν[LXX], διακρινωσιδια·κριν·[σ]ωσι(ν), δια·κριν·[σ]ωσι(ν)διακρινωνταιδια·κριν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδιακριναιμιδια·κριν·[σ]αιμιδιακριναιμηνδια·κριν·[σ]αιμην
2ndδιακριναις, διακρινειαςδια·κριν·[σ]αις, δια·κριν·[σ]ειας classicalδιακριναιοδια·κριν·[σ]αιο
3rdδιακριναι[GNT][LXX], διακρινειεδια·κριν·[σ]αι, δια·κριν·[σ]ειε classicalδιακριναιτοδια·κριν·[σ]αιτο
Pl1stδιακριναιμενδια·κριν·[σ]αιμενδιακριναιμεθαδια·κριν·[σ]αιμεθα
2ndδιακριναιτεδια·κριν·[σ]αιτεδιακριναισθεδια·κριν·[σ]αισθε
3rdδιακριναιεν, διακριναισαν, διακρινειαν, διακρινειενδια·κριν·[σ]αιεν, δια·κριν·[σ]αισαν alt, δια·κριν·[σ]ειαν classical, δια·κριν·[σ]ειεν classicalδιακριναιντοδια·κριν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιακρινονδια·κριν·[σ]ονδιακριναι[GNT][LXX]δια·κριν·[σ]αι
3rdδιακρινατωδια·κριν·[σ]ατωδιακρινασθωδια·κριν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndδιακρινατεδια·κριν·[σ]ατεδιακρινασθεδια·κριν·[σ]ασθε
3rdδιακρινατωσαν, διακριναντωνδια·κριν·[σ]ατωσαν, δια·κριν·[σ]αντων classicalδιακρινασθωσαν, διακρινασθωνδια·κριν·[σ]ασθωσαν, δια·κριν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
διακριναι[GNT][LXX]​δια·κριν·[σ]αιδιακρινασθαι​δια·κριν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακρινασαδιακριναςδιακρινανδια·κριν·[σ]ασ·αδια·κριν·[σ]α[ντ]·ςδια·κριν·[σ]αν[τ]
Nom
Accδιακρινασανδιακριναντα[GNT]δια·κριν·[σ]ασ·ανδια·κριν·[σ]αντ·α
Datδιακρινασῃδιακριναντιδια·κριν·[σ]ασ·ῃδια·κριν·[σ]αντ·ι
Genδιακρινασηςδιακριναντοςδια·κριν·[σ]ασ·ηςδια·κριν·[σ]αντ·ος
PlVocδιακρινασαιδιακριναντεςδιακριναντα[GNT]δια·κριν·[σ]ασ·αιδια·κριν·[σ]αντ·εςδια·κριν·[σ]αντ·α
Nom
Accδιακρινασαςδιακρινανταςδια·κριν·[σ]ασ·αςδια·κριν·[σ]αντ·ας
Datδιακρινασαιςδιακρινασι, διακρινασινδια·κριν·[σ]ασ·αιςδια·κριν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genδιακρινασωνδιακριναντωνδια·κριν·[σ]ασ·ωνδια·κριν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακριναμενηδιακριναμενεδια·κριν·[σ]αμεν·ηδια·κριν·[σ]αμεν·ε
Nomδιακριναμενοςδια·κριν·[σ]αμεν·ος
Accδιακριναμενηνδιακριναμενονδια·κριν·[σ]αμεν·ηνδια·κριν·[σ]αμεν·ον
Datδιακριναμενῃδιακριναμενῳδια·κριν·[σ]αμεν·ῃδια·κριν·[σ]αμεν·ῳ
Genδιακριναμενηςδιακριναμενουδια·κριν·[σ]αμεν·ηςδια·κριν·[σ]αμεν·ου
PlVocδιακριναμεναιδιακριναμενοιδιακριναμεναδια·κριν·[σ]αμεν·αιδια·κριν·[σ]αμεν·οιδια·κριν·[σ]αμεν·α
Nom
Accδιακριναμεναςδιακριναμενουςδια·κριν·[σ]αμεν·αςδια·κριν·[σ]αμεν·ους
Datδιακριναμεναιςδιακριναμενοιςδια·κριν·[σ]αμεν·αιςδια·κριν·[σ]αμεν·οις
Genδιακριναμενωνδιακριναμενωνδια·κριν·[σ]αμεν·ωνδια·κριν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιεκριθην[LXX]δια·ε·κρι·θην
2ndδιεκριθηςδια·ε·κρι·θης
3rdδιεκριθη[GNT]δια·ε·κρι·θη
Pl1stδιεκριθημενδια·ε·κρι·θημεν
2ndδιεκριθητε[GNT]δια·ε·κρι·θητε
3rdδιεκριθησανδια·ε·κρι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιακριθησομαι[LXX]δια·κρι·θησομαι
2ndδιακριθησῃ, διακριθησειδια·κρι·θησῃ, δια·κρι·θησει classical
3rdδιακριθησεταιδια·κρι·θησεται
Pl1stδιακριθησομεθαδια·κρι·θησομεθα
2ndδιακριθησεσθεδια·κρι·θησεσθε
3rdδιακριθησονταιδια·κρι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιακριθωδια·κρι·θω
2ndδιακριθῃςδια·κρι·θῃς
3rdδιακριθῃ[GNT]δια·κρι·θῃ
Pl1stδιακριθωμενδια·κρι·θωμεν
2ndδιακριθητε[GNT]δια·κρι·θητε
3rdδιακριθωσιν, διακριθωσιδια·κρι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδιακριθειηνδια·κρι·θειην
2ndδιακριθειηςδια·κρι·θειης
3rdδιακριθειηδια·κρι·θειη
Pl1stδιακριθειημεν, διακριθειμενδια·κρι·θειημεν, δια·κρι·θειμεν classical
2ndδιακριθειητε, διακριθειτεδια·κρι·θειητε, δια·κρι·θειτε classical
3rdδιακριθειησαν, διακριθειενδια·κρι·θειησαν, δια·κρι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδιακριθησοιμηνδια·κρι·θησοιμην
2ndδιακριθησοιοδια·κρι·θησοιο
3rdδιακριθησοιτοδια·κρι·θησοιτο
Pl1stδιακριθησοιμεθαδια·κρι·θησοιμεθα
2ndδιακριθησοισθεδια·κρι·θησοισθε
3rdδιακριθησοιντοδια·κρι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδιακριθητιδια·κρι·θητι
3rdδιακριθητωδια·κρι·θητω
Pl1st
2ndδιακριθητε[GNT]δια·κρι·θητε
3rdδιακριθητωσαν, διακριθεντωνδια·κρι·θητωσαν, δια·κρι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
διακριθηναι​δια·κρι·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
διακριθησεσθαι​δια·κρι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακριθεισαδιακριθειςδιακριθενδια·κρι·θεισ·αδια·κρι·θει[ντ]·ςδια·κρι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδιακριθεισανδιακριθενταδια·κρι·θεισ·ανδια·κρι·θε[ι]ντ·α
Datδιακριθεισῃδιακριθεντιδια·κρι·θεισ·ῃδια·κρι·θε[ι]ντ·ι
Genδιακριθεισηςδιακριθεντοςδια·κρι·θεισ·ηςδια·κρι·θε[ι]ντ·ος
PlVocδιακριθεισαιδιακριθεντεςδιακριθενταδια·κρι·θεισ·αιδια·κρι·θε[ι]ντ·εςδια·κρι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδιακριθεισαςδιακριθενταςδια·κρι·θεισ·αςδια·κρι·θε[ι]ντ·ας
Datδιακριθεισαιςδιακριθεισι, διακριθεισινδια·κρι·θεισ·αιςδια·κρι·θει[ντ]·σι(ν)
Genδιακριθεισωνδιακριθεντωνδια·κρι·θεισ·ωνδια·κρι·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιακριθησομενηδιακριθησομενεδια·κρι·θησομεν·ηδια·κρι·θησομεν·ε
Nomδιακριθησομενοςδια·κρι·θησομεν·ος
Accδιακριθησομενηνδιακριθησομενονδια·κρι·θησομεν·ηνδια·κρι·θησομεν·ον
Datδιακριθησομενῃδιακριθησομενῳδια·κρι·θησομεν·ῃδια·κρι·θησομεν·ῳ
Genδιακριθησομενηςδιακριθησομενουδια·κρι·θησομεν·ηςδια·κρι·θησομεν·ου
PlVocδιακριθησομεναιδιακριθησομενοιδιακριθησομεναδια·κρι·θησομεν·αιδια·κρι·θησομεν·οιδια·κρι·θησομεν·α
Nom
Accδιακριθησομεναςδιακριθησομενουςδια·κρι·θησομεν·αςδια·κρι·θησομεν·ους
Datδιακριθησομεναιςδιακριθησομενοιςδια·κρι·θησομεν·αιςδια·κρι·θησομεν·οις
Genδιακριθησομενωνδιακριθησομενωνδια·κρι·θησομεν·ωνδια·κρι·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-Jan-2021 10:10:23 EST