δευτερος • DEUTEROS • deuteros

δεύτερος -α -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδευτερα[GNT][LXX]δευτερεδευτερ·αδευτερ·ε
Nomδευτερος[GNT][LXX]δευτερ·ος
Accδευτεραν[GNT][LXX]δευτερον[GNT][LXX]δευτερ·ανδευτερ·ον
Datδευτερᾳ[GNT][LXX]δευτερῳ[GNT][LXX]δευτερ·ᾳδευτερ·ῳ
Genδευτερας[GNT][LXX]δευτερου[GNT][LXX]δευτερ·αςδευτερ·ου
PlVocδευτεραιδευτεροι[LXX]δευτερα[GNT][LXX]δευτερ·αιδευτερ·οιδευτερ·α
Nom
Accδευτερας[GNT][LXX]δευτερουςδευτερ·αςδευτερ·ους
Datδευτεραιςδευτεροιςδευτερ·αιςδευτερ·οις
Genδευτερωνδευτερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 06:17:55 EDT