δειλος • DEILOS • deilos

δειλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειλη[LXX]δειλεδειλ·ηδειλ·ε
Nomδειλος[LXX]δειλ·ος
Accδειληνδειλον[LXX]δειλ·ηνδειλ·ον
Datδειλῃδειλῳδειλ·ῃδειλ·ῳ
Genδειλης[LXX]δειλου[LXX]δειλ·ηςδειλ·ου
PlVocδειλαιδειλοι[GNT][LXX]δειλαδειλ·αιδειλ·οιδειλ·α
Nom
Accδειλαςδειλους[LXX]δειλ·αςδειλ·ους
Datδειλαις[LXX]δειλοις[GNT][LXX]δειλ·αιςδειλ·οις
Genδειλωνδειλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:01:23 EST