γυμνος • GUMNOS • gumnos

γυμνός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγυμνη[LXX]γυμνεγυμν·ηγυμν·ε
Nomγυμνος[GNT][LXX]γυμν·ος
Accγυμνην[GNT][LXX]γυμνον[GNT][LXX]γυμν·ηνγυμν·ον
Datγυμνῃγυμνῳγυμν·ῃγυμν·ῳ
Genγυμνηςγυμνου[GNT]γυμν·ηςγυμν·ου
PlVocγυμναι[LXX]γυμνοι[GNT][LXX]γυμνα[GNT][LXX]γυμν·αιγυμν·οιγυμν·α
Nom
Accγυμναςγυμνους[GNT][LXX]γυμν·αςγυμν·ους
Datγυμναιςγυμνοις[LXX]γυμν·αιςγυμν·οις
Genγυμνων[LXX]γυμν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 18:22:50 EDT