γρηγορεω • GRHGOREW • grēgoreō

γρηγορέω (γρηγορ(ε)-, γρηγορη·σ-, γρηγορη·σ-, -, -, γρηγορη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγρηγορωγρηγορ(ε)·ωγρηγορουμαιγρηγορ(ε)·ομαι
2ndγρηγορειςγρηγορ(ε)·ειςγρηγορῃ[GNT], γρηγορει, γρηγορεισαιγρηγορ(ε)·ῃ, γρηγορ(ε)·ει classical, γρηγορ(ε)·εσαι alt
3rdγρηγορειγρηγορ(ε)·ειγρηγορειταιγρηγορ(ε)·εται
Pl1stγρηγορουμενγρηγορ(ε)·ομενγρηγορουμεθαγρηγορ(ε)·ομεθα
2ndγρηγορειτε[GNT]γρηγορ(ε)·ετεγρηγορεισθεγρηγορ(ε)·εσθε
3rdγρηγορουσιν, γρηγορουσιγρηγορ(ε)·ουσι(ν)γρηγορουνταιγρηγορ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγρηγορωγρηγορ(ε)·ωγρηγορωμαιγρηγορ(ε)·ωμαι
2ndγρηγορῃςγρηγορ(ε)·ῃςγρηγορῃ[GNT]γρηγορ(ε)·ῃ
3rdγρηγορῃ[GNT]γρηγορ(ε)·ῃγρηγορηταιγρηγορ(ε)·ηται
Pl1stγρηγορωμεν[GNT]γρηγορ(ε)·ωμενγρηγορωμεθαγρηγορ(ε)·ωμεθα
2ndγρηγορητεγρηγορ(ε)·ητεγρηγορησθεγρηγορ(ε)·ησθε
3rdγρηγορωσιν, γρηγορωσιγρηγορ(ε)·ωσι(ν)γρηγορωνταιγρηγορ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγρηγοροιμιγρηγορ(ε)·οιμιγρηγοροιμηνγρηγορ(ε)·οιμην
2ndγρηγοροιςγρηγορ(ε)·οιςγρηγοροιογρηγορ(ε)·οιο
3rdγρηγοροιγρηγορ(ε)·οιγρηγοροιτογρηγορ(ε)·οιτο
Pl1stγρηγοροιμενγρηγορ(ε)·οιμενγρηγοροιμεθαγρηγορ(ε)·οιμεθα
2ndγρηγοροιτεγρηγορ(ε)·οιτεγρηγοροισθεγρηγορ(ε)·οισθε
3rdγρηγοροιεν, γρηγοροισανγρηγορ(ε)·οιεν, γρηγορ(ε)·οισαν altγρηγοροιντογρηγορ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγρηγορειγρηγορ(ε)·εγρηγορουγρηγορ(ε)·ου
3rdγρηγορειτωγρηγορ(ε)·ετωγρηγορεισθωγρηγορ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndγρηγορειτε[GNT]γρηγορ(ε)·ετεγρηγορεισθεγρηγορ(ε)·εσθε
3rdγρηγορειτωσαν, γρηγορουντων[LXX]γρηγορ(ε)·ετωσαν, γρηγορ(ε)·οντων classicalγρηγορεισθωσαν, γρηγορεισθωνγρηγορ(ε)·εσθωσαν, γρηγορ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γρηγορειν[LXX]​γρηγορ(ε)·εινγρηγορεισθαι​γρηγορ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορουσαγρηγορουνγρηγορ(ε)·ουσ·αγρηγορ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomγρηγορων[GNT]γρηγορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accγρηγορουσανγρηγορουνταγρηγορ(ε)·ουσ·ανγρηγορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datγρηγορουσῃγρηγορουντιγρηγορ(ε)·ουσ·ῃγρηγορ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genγρηγορουσηςγρηγορουντοςγρηγορ(ε)·ουσ·ηςγρηγορ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocγρηγορουσαιγρηγορουντες[GNT]γρηγορουνταγρηγορ(ε)·ουσ·αιγρηγορ(ε)·ο[υ]ντ·εςγρηγορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγρηγορουσαςγρηγορουντας[GNT]γρηγορ(ε)·ουσ·αςγρηγορ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datγρηγορουσαιςγρηγορουσι, γρηγορουσινγρηγορ(ε)·ουσ·αιςγρηγορ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genγρηγορουσωνγρηγορουντων[LXX]γρηγορ(ε)·ουσ·ωνγρηγορ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορουμενηγρηγορουμενεγρηγορ(ε)·ομεν·ηγρηγορ(ε)·ομεν·ε
Nomγρηγορουμενοςγρηγορ(ε)·ομεν·ος
Accγρηγορουμενηνγρηγορουμενονγρηγορ(ε)·ομεν·ηνγρηγορ(ε)·ομεν·ον
Datγρηγορουμενῃγρηγορουμενῳγρηγορ(ε)·ομεν·ῃγρηγορ(ε)·ομεν·ῳ
Genγρηγορουμενηςγρηγορουμενουγρηγορ(ε)·ομεν·ηςγρηγορ(ε)·ομεν·ου
PlVocγρηγορουμεναιγρηγορουμενοιγρηγορουμεναγρηγορ(ε)·ομεν·αιγρηγορ(ε)·ομεν·οιγρηγορ(ε)·ομεν·α
Nom
Accγρηγορουμεναςγρηγορουμενουςγρηγορ(ε)·ομεν·αςγρηγορ(ε)·ομεν·ους
Datγρηγορουμεναιςγρηγορουμενοιςγρηγορ(ε)·ομεν·αιςγρηγορ(ε)·ομεν·οις
Genγρηγορουμενωνγρηγορουμενωνγρηγορ(ε)·ομεν·ωνγρηγορ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγρηγορουν[LXX]ε·γρηγορ(ε)·ονεγρηγορουμηνε·γρηγορ(ε)·ομην
2ndεγρηγορειςε·γρηγορ(ε)·εςεγρηγορουε·γρηγορ(ε)·ου
3rdεγρηγορειε·γρηγορ(ε)·εεγρηγορειτοε·γρηγορ(ε)·ετο
Pl1stεγρηγορουμενε·γρηγορ(ε)·ομενεγρηγορουμεθαε·γρηγορ(ε)·ομεθα
2ndεγρηγορειτεε·γρηγορ(ε)·ετεεγρηγορεισθεε·γρηγορ(ε)·εσθε
3rdεγρηγορουν[LXX], εγρηγορουσανε·γρηγορ(ε)·ον, ε·γρηγορ(ε)·οσαν altεγρηγορουντοε·γρηγορ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγρηγορησω[LXX]γρηγορη·σωγρηγορησομαιγρηγορη·σομαι
2ndγρηγορησειςγρηγορη·σειςγρηγορησῃ, γρηγορησει, γρηγορησεσαιγρηγορη·σῃ, γρηγορη·σει classical, γρηγορη·σεσαι alt
3rdγρηγορησειγρηγορη·σειγρηγορησεταιγρηγορη·σεται
Pl1stγρηγορησομενγρηγορη·σομενγρηγορησομεθαγρηγορη·σομεθα
2ndγρηγορησετεγρηγορη·σετεγρηγορησεσθεγρηγορη·σεσθε
3rdγρηγορησουσιν, γρηγορησουσιγρηγορη·σουσι(ν)γρηγορησονταιγρηγορη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγρηγορησοιμιγρηγορη·σοιμιγρηγορησοιμηνγρηγορη·σοιμην
2ndγρηγορησοιςγρηγορη·σοιςγρηγορησοιογρηγορη·σοιο
3rdγρηγορησοιγρηγορη·σοιγρηγορησοιτογρηγορη·σοιτο
Pl1stγρηγορησοιμενγρηγορη·σοιμενγρηγορησοιμεθαγρηγορη·σοιμεθα
2ndγρηγορησοιτεγρηγορη·σοιτεγρηγορησοισθεγρηγορη·σοισθε
3rdγρηγορησοιενγρηγορη·σοιενγρηγορησοιντογρηγορη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γρηγορησειν​γρηγορη·σειν​γρηγορησεσθαι​γρηγορη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορησουσαγρηγορησον[LXX]γρηγορη·σουσ·αγρηγορη·σο[υ]ν[τ]
Nomγρηγορησωνγρηγορη·σο[υ]ν[τ]·^
Accγρηγορησουσανγρηγορησονταγρηγορη·σουσ·ανγρηγορη·σο[υ]ντ·α
Datγρηγορησουσῃγρηγορησοντιγρηγορη·σουσ·ῃγρηγορη·σο[υ]ντ·ι
Genγρηγορησουσηςγρηγορησοντοςγρηγορη·σουσ·ηςγρηγορη·σο[υ]ντ·ος
PlVocγρηγορησουσαιγρηγορησοντεςγρηγορησονταγρηγορη·σουσ·αιγρηγορη·σο[υ]ντ·εςγρηγορη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accγρηγορησουσαςγρηγορησονταςγρηγορη·σουσ·αςγρηγορη·σο[υ]ντ·ας
Datγρηγορησουσαιςγρηγορησουσι, γρηγορησουσινγρηγορη·σουσ·αιςγρηγορη·σου[ντ]·σι(ν)
Genγρηγορησουσωνγρηγορησοντωνγρηγορη·σουσ·ωνγρηγορη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορησομενηγρηγορησομενεγρηγορη·σομεν·ηγρηγορη·σομεν·ε
Nomγρηγορησομενοςγρηγορη·σομεν·ος
Accγρηγορησομενηνγρηγορησομενονγρηγορη·σομεν·ηνγρηγορη·σομεν·ον
Datγρηγορησομενῃγρηγορησομενῳγρηγορη·σομεν·ῃγρηγορη·σομεν·ῳ
Genγρηγορησομενηςγρηγορησομενουγρηγορη·σομεν·ηςγρηγορη·σομεν·ου
PlVocγρηγορησομεναιγρηγορησομενοιγρηγορησομεναγρηγορη·σομεν·αιγρηγορη·σομεν·οιγρηγορη·σομεν·α
Nom
Accγρηγορησομεναςγρηγορησομενουςγρηγορη·σομεν·αςγρηγορη·σομεν·ους
Datγρηγορησομεναιςγρηγορησομενοιςγρηγορη·σομεν·αιςγρηγορη·σομεν·οις
Genγρηγορησομενωνγρηγορησομενωνγρηγορη·σομεν·ωνγρηγορη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγρηγορησαε·γρηγορη·σαεγρηγορησαμηνε·γρηγορη·σαμην
2ndεγρηγορησαςε·γρηγορη·σαςεγρηγορησωε·γρηγορη·σω
3rdεγρηγορησεν[GNT][LXX], εγρηγορησεε·γρηγορη·σε(ν), ε·γρηγορη·σε(ν)εγρηγορησατοε·γρηγορη·σατο
Pl1stεγρηγορησαμενε·γρηγορη·σαμενεγρηγορησαμεθαε·γρηγορη·σαμεθα
2ndεγρηγορησατεε·γρηγορη·σατεεγρηγορησασθεε·γρηγορη·σασθε
3rdεγρηγορησανε·γρηγορη·σανεγρηγορησαντοε·γρηγορη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγρηγορησω[LXX]γρηγορη·σωγρηγορησωμαιγρηγορη·σωμαι
2ndγρηγορησῃς[GNT]γρηγορη·σῃςγρηγορησῃγρηγορη·σῃ
3rdγρηγορησῃγρηγορη·σῃγρηγορησηταιγρηγορη·σηται
Pl1stγρηγορησωμενγρηγορη·σωμενγρηγορησωμεθαγρηγορη·σωμεθα
2ndγρηγορησητεγρηγορη·σητεγρηγορησησθεγρηγορη·σησθε
3rdγρηγορησωσιν, γρηγορησωσιγρηγορη·σωσι(ν)γρηγορησωνταιγρηγορη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγρηγορησαιμιγρηγορη·σαιμιγρηγορησαιμηνγρηγορη·σαιμην
2ndγρηγορησαις, γρηγορησειαςγρηγορη·σαις, γρηγορη·σειας classicalγρηγορησαιογρηγορη·σαιο
3rdγρηγορησαι[GNT], γρηγορησειεγρηγορη·σαι, γρηγορη·σειε classicalγρηγορησαιτογρηγορη·σαιτο
Pl1stγρηγορησαιμενγρηγορη·σαιμενγρηγορησαιμεθαγρηγορη·σαιμεθα
2ndγρηγορησαιτεγρηγορη·σαιτεγρηγορησαισθεγρηγορη·σαισθε
3rdγρηγορησαιεν, γρηγορησαισαν, γρηγορησειαν, γρηγορησειενγρηγορη·σαιεν, γρηγορη·σαισαν alt, γρηγορη·σειαν classical, γρηγορη·σειεν classicalγρηγορησαιντογρηγορη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγρηγορησον[LXX]γρηγορη·σονγρηγορησαι[GNT]γρηγορη·σαι
3rdγρηγορησατωγρηγορη·σατωγρηγορησασθωγρηγορη·σασθω
Pl1st
2ndγρηγορησατε[GNT]γρηγορη·σατεγρηγορησασθεγρηγορη·σασθε
3rdγρηγορησατωσαν, γρηγορησαντωνγρηγορη·σατωσαν, γρηγορη·σαντων classicalγρηγορησασθωσαν, γρηγορησασθωνγρηγορη·σασθωσαν, γρηγορη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γρηγορησαι[GNT]​γρηγορη·σαιγρηγορησασθαι​γρηγορη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορησασαγρηγορησαςγρηγορησανγρηγορη·σασ·αγρηγορη·σα[ντ]·ςγρηγορη·σαν[τ]
Nom
Accγρηγορησασανγρηγορησανταγρηγορη·σασ·ανγρηγορη·σαντ·α
Datγρηγορησασῃγρηγορησαντιγρηγορη·σασ·ῃγρηγορη·σαντ·ι
Genγρηγορησασηςγρηγορησαντοςγρηγορη·σασ·ηςγρηγορη·σαντ·ος
PlVocγρηγορησασαιγρηγορησαντεςγρηγορησανταγρηγορη·σασ·αιγρηγορη·σαντ·εςγρηγορη·σαντ·α
Nom
Accγρηγορησασαςγρηγορησανταςγρηγορη·σασ·αςγρηγορη·σαντ·ας
Datγρηγορησασαιςγρηγορησασι, γρηγορησασινγρηγορη·σασ·αιςγρηγορη·σα[ντ]·σι(ν)
Genγρηγορησασωνγρηγορησαντωνγρηγορη·σασ·ωνγρηγορη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορησαμενηγρηγορησαμενεγρηγορη·σαμεν·ηγρηγορη·σαμεν·ε
Nomγρηγορησαμενοςγρηγορη·σαμεν·ος
Accγρηγορησαμενηνγρηγορησαμενονγρηγορη·σαμεν·ηνγρηγορη·σαμεν·ον
Datγρηγορησαμενῃγρηγορησαμενῳγρηγορη·σαμεν·ῃγρηγορη·σαμεν·ῳ
Genγρηγορησαμενηςγρηγορησαμενουγρηγορη·σαμεν·ηςγρηγορη·σαμεν·ου
PlVocγρηγορησαμεναιγρηγορησαμενοιγρηγορησαμεναγρηγορη·σαμεν·αιγρηγορη·σαμεν·οιγρηγορη·σαμεν·α
Nom
Accγρηγορησαμεναςγρηγορησαμενουςγρηγορη·σαμεν·αςγρηγορη·σαμεν·ους
Datγρηγορησαμεναιςγρηγορησαμενοιςγρηγορη·σαμεν·αιςγρηγορη·σαμεν·οις
Genγρηγορησαμενωνγρηγορησαμενωνγρηγορη·σαμεν·ωνγρηγορη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγρηγορηθηνε·γρηγορη·θην
2ndεγρηγορηθηςε·γρηγορη·θης
3rdεγρηγορηθη[LXX]ε·γρηγορη·θη
Pl1stεγρηγορηθημενε·γρηγορη·θημεν
2ndεγρηγορηθητεε·γρηγορη·θητε
3rdεγρηγορηθησανε·γρηγορη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγρηγορηθησομαιγρηγορη·θησομαι
2ndγρηγορηθησῃ, γρηγορηθησειγρηγορη·θησῃ, γρηγορη·θησει classical
3rdγρηγορηθησεταιγρηγορη·θησεται
Pl1stγρηγορηθησομεθαγρηγορη·θησομεθα
2ndγρηγορηθησεσθεγρηγορη·θησεσθε
3rdγρηγορηθησονταιγρηγορη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγρηγορηθωγρηγορη·θω
2ndγρηγορηθῃςγρηγορη·θῃς
3rdγρηγορηθῃγρηγορη·θῃ
Pl1stγρηγορηθωμενγρηγορη·θωμεν
2ndγρηγορηθητεγρηγορη·θητε
3rdγρηγορηθωσιν, γρηγορηθωσιγρηγορη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγρηγορηθειηνγρηγορη·θειην
2ndγρηγορηθειηςγρηγορη·θειης
3rdγρηγορηθειηγρηγορη·θειη
Pl1stγρηγορηθειημεν, γρηγορηθειμενγρηγορη·θειημεν, γρηγορη·θειμεν classical
2ndγρηγορηθειητε, γρηγορηθειτεγρηγορη·θειητε, γρηγορη·θειτε classical
3rdγρηγορηθειησαν, γρηγορηθειενγρηγορη·θειησαν, γρηγορη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγρηγορηθησοιμηνγρηγορη·θησοιμην
2ndγρηγορηθησοιογρηγορη·θησοιο
3rdγρηγορηθησοιτογρηγορη·θησοιτο
Pl1stγρηγορηθησοιμεθαγρηγορη·θησοιμεθα
2ndγρηγορηθησοισθεγρηγορη·θησοισθε
3rdγρηγορηθησοιντογρηγορη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndγρηγορηθητιγρηγορη·θητι
3rdγρηγορηθητωγρηγορη·θητω
Pl1st
2ndγρηγορηθητεγρηγορη·θητε
3rdγρηγορηθητωσαν, γρηγορηθεντωνγρηγορη·θητωσαν, γρηγορη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
γρηγορηθηναι​γρηγορη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
γρηγορηθησεσθαι​γρηγορη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορηθεισαγρηγορηθειςγρηγορηθενγρηγορη·θεισ·αγρηγορη·θει[ντ]·ςγρηγορη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accγρηγορηθεισανγρηγορηθενταγρηγορη·θεισ·ανγρηγορη·θε[ι]ντ·α
Datγρηγορηθεισῃγρηγορηθεντιγρηγορη·θεισ·ῃγρηγορη·θε[ι]ντ·ι
Genγρηγορηθεισηςγρηγορηθεντοςγρηγορη·θεισ·ηςγρηγορη·θε[ι]ντ·ος
PlVocγρηγορηθεισαιγρηγορηθεντεςγρηγορηθενταγρηγορη·θεισ·αιγρηγορη·θε[ι]ντ·εςγρηγορη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accγρηγορηθεισαςγρηγορηθενταςγρηγορη·θεισ·αςγρηγορη·θε[ι]ντ·ας
Datγρηγορηθεισαιςγρηγορηθεισι, γρηγορηθεισινγρηγορη·θεισ·αιςγρηγορη·θει[ντ]·σι(ν)
Genγρηγορηθεισωνγρηγορηθεντωνγρηγορη·θεισ·ωνγρηγορη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγρηγορηθησομενηγρηγορηθησομενεγρηγορη·θησομεν·ηγρηγορη·θησομεν·ε
Nomγρηγορηθησομενοςγρηγορη·θησομεν·ος
Accγρηγορηθησομενηνγρηγορηθησομενονγρηγορη·θησομεν·ηνγρηγορη·θησομεν·ον
Datγρηγορηθησομενῃγρηγορηθησομενῳγρηγορη·θησομεν·ῃγρηγορη·θησομεν·ῳ
Genγρηγορηθησομενηςγρηγορηθησομενουγρηγορη·θησομεν·ηςγρηγορη·θησομεν·ου
PlVocγρηγορηθησομεναιγρηγορηθησομενοιγρηγορηθησομεναγρηγορη·θησομεν·αιγρηγορη·θησομεν·οιγρηγορη·θησομεν·α
Nom
Accγρηγορηθησομεναςγρηγορηθησομενουςγρηγορη·θησομεν·αςγρηγορη·θησομεν·ους
Datγρηγορηθησομεναιςγρηγορηθησομενοιςγρηγορη·θησομεν·αιςγρηγορη·θησομεν·οις
Genγρηγορηθησομενωνγρηγορηθησομενωνγρηγορη·θησομεν·ωνγρηγορη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 27-Sep-2020 18:10:15 EDT