γονυπετεω • GONUPETEW • gonupeteō

γονυ·πετέω (γονυπετ(ε)-, -, γονυπετη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγονυπετωγονυπετ(ε)·ωγονυπετουμαιγονυπετ(ε)·ομαι
2ndγονυπετειςγονυπετ(ε)·ειςγονυπετῃ, γονυπετει, γονυπετεισαιγονυπετ(ε)·ῃ, γονυπετ(ε)·ει classical, γονυπετ(ε)·εσαι alt
3rdγονυπετειγονυπετ(ε)·ειγονυπετειταιγονυπετ(ε)·εται
Pl1stγονυπετουμενγονυπετ(ε)·ομενγονυπετουμεθαγονυπετ(ε)·ομεθα
2ndγονυπετειτεγονυπετ(ε)·ετεγονυπετεισθεγονυπετ(ε)·εσθε
3rdγονυπετουσιν, γονυπετουσιγονυπετ(ε)·ουσι(ν)γονυπετουνταιγονυπετ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγονυπετωγονυπετ(ε)·ωγονυπετωμαιγονυπετ(ε)·ωμαι
2ndγονυπετῃςγονυπετ(ε)·ῃςγονυπετῃγονυπετ(ε)·ῃ
3rdγονυπετῃγονυπετ(ε)·ῃγονυπετηταιγονυπετ(ε)·ηται
Pl1stγονυπετωμενγονυπετ(ε)·ωμενγονυπετωμεθαγονυπετ(ε)·ωμεθα
2ndγονυπετητεγονυπετ(ε)·ητεγονυπετησθεγονυπετ(ε)·ησθε
3rdγονυπετωσιν, γονυπετωσιγονυπετ(ε)·ωσι(ν)γονυπετωνταιγονυπετ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγονυπετοιμιγονυπετ(ε)·οιμιγονυπετοιμηνγονυπετ(ε)·οιμην
2ndγονυπετοιςγονυπετ(ε)·οιςγονυπετοιογονυπετ(ε)·οιο
3rdγονυπετοιγονυπετ(ε)·οιγονυπετοιτογονυπετ(ε)·οιτο
Pl1stγονυπετοιμενγονυπετ(ε)·οιμενγονυπετοιμεθαγονυπετ(ε)·οιμεθα
2ndγονυπετοιτεγονυπετ(ε)·οιτεγονυπετοισθεγονυπετ(ε)·οισθε
3rdγονυπετοιεν, γονυπετοισανγονυπετ(ε)·οιεν, γονυπετ(ε)·οισαν altγονυπετοιντογονυπετ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγονυπετειγονυπετ(ε)·εγονυπετουγονυπετ(ε)·ου
3rdγονυπετειτωγονυπετ(ε)·ετωγονυπετεισθωγονυπετ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndγονυπετειτεγονυπετ(ε)·ετεγονυπετεισθεγονυπετ(ε)·εσθε
3rdγονυπετειτωσαν, γονυπετουντωνγονυπετ(ε)·ετωσαν, γονυπετ(ε)·οντων classicalγονυπετεισθωσαν, γονυπετεισθωνγονυπετ(ε)·εσθωσαν, γονυπετ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γονυπετειν​γονυπετ(ε)·ειν​γονυπετεισθαι​γονυπετ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγονυπετουσαγονυπετουνγονυπετ(ε)·ουσ·αγονυπετ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomγονυπετων[GNT]γονυπετ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accγονυπετουσανγονυπετουνταγονυπετ(ε)·ουσ·ανγονυπετ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datγονυπετουσῃγονυπετουντιγονυπετ(ε)·ουσ·ῃγονυπετ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genγονυπετουσηςγονυπετουντοςγονυπετ(ε)·ουσ·ηςγονυπετ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocγονυπετουσαιγονυπετουντεςγονυπετουνταγονυπετ(ε)·ουσ·αιγονυπετ(ε)·ο[υ]ντ·εςγονυπετ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγονυπετουσαςγονυπετουνταςγονυπετ(ε)·ουσ·αςγονυπετ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datγονυπετουσαιςγονυπετουσι, γονυπετουσινγονυπετ(ε)·ουσ·αιςγονυπετ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genγονυπετουσωνγονυπετουντωνγονυπετ(ε)·ουσ·ωνγονυπετ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγονυπετουμενηγονυπετουμενεγονυπετ(ε)·ομεν·ηγονυπετ(ε)·ομεν·ε
Nomγονυπετουμενοςγονυπετ(ε)·ομεν·ος
Accγονυπετουμενηνγονυπετουμενονγονυπετ(ε)·ομεν·ηνγονυπετ(ε)·ομεν·ον
Datγονυπετουμενῃγονυπετουμενῳγονυπετ(ε)·ομεν·ῃγονυπετ(ε)·ομεν·ῳ
Genγονυπετουμενηςγονυπετουμενουγονυπετ(ε)·ομεν·ηςγονυπετ(ε)·ομεν·ου
PlVocγονυπετουμεναιγονυπετουμενοιγονυπετουμεναγονυπετ(ε)·ομεν·αιγονυπετ(ε)·ομεν·οιγονυπετ(ε)·ομεν·α
Nom
Accγονυπετουμεναςγονυπετουμενουςγονυπετ(ε)·ομεν·αςγονυπετ(ε)·ομεν·ους
Datγονυπετουμεναιςγονυπετουμενοιςγονυπετ(ε)·ομεν·αιςγονυπετ(ε)·ομεν·οις
Genγονυπετουμενωνγονυπετουμενωνγονυπετ(ε)·ομεν·ωνγονυπετ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγονυπετουνε·γονυπετ(ε)·ονεγονυπετουμηνε·γονυπετ(ε)·ομην
2ndεγονυπετειςε·γονυπετ(ε)·εςεγονυπετουε·γονυπετ(ε)·ου
3rdεγονυπετειε·γονυπετ(ε)·εεγονυπετειτοε·γονυπετ(ε)·ετο
Pl1stεγονυπετουμενε·γονυπετ(ε)·ομενεγονυπετουμεθαε·γονυπετ(ε)·ομεθα
2ndεγονυπετειτεε·γονυπετ(ε)·ετεεγονυπετεισθεε·γονυπετ(ε)·εσθε
3rdεγονυπετουν, εγονυπετουσανε·γονυπετ(ε)·ον, ε·γονυπετ(ε)·οσαν altεγονυπετουντοε·γονυπετ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγονυπετησαε·γονυπετη·σαεγονυπετησαμηνε·γονυπετη·σαμην
2ndεγονυπετησαςε·γονυπετη·σαςεγονυπετησωε·γονυπετη·σω
3rdεγονυπετησεν, εγονυπετησεε·γονυπετη·σε(ν)εγονυπετησατοε·γονυπετη·σατο
Pl1stεγονυπετησαμενε·γονυπετη·σαμενεγονυπετησαμεθαε·γονυπετη·σαμεθα
2ndεγονυπετησατεε·γονυπετη·σατεεγονυπετησασθεε·γονυπετη·σασθε
3rdεγονυπετησανε·γονυπετη·σανεγονυπετησαντοε·γονυπετη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγονυπετησωγονυπετη·σωγονυπετησωμαιγονυπετη·σωμαι
2ndγονυπετησῃςγονυπετη·σῃςγονυπετησῃγονυπετη·σῃ
3rdγονυπετησῃγονυπετη·σῃγονυπετησηταιγονυπετη·σηται
Pl1stγονυπετησωμενγονυπετη·σωμενγονυπετησωμεθαγονυπετη·σωμεθα
2ndγονυπετησητεγονυπετη·σητεγονυπετησησθεγονυπετη·σησθε
3rdγονυπετησωσιν, γονυπετησωσιγονυπετη·σωσι(ν)γονυπετησωνταιγονυπετη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγονυπετησαιμιγονυπετη·σαιμιγονυπετησαιμηνγονυπετη·σαιμην
2ndγονυπετησαις, γονυπετησειαςγονυπετη·σαις, γονυπετη·σειας classicalγονυπετησαιογονυπετη·σαιο
3rdγονυπετησαι, γονυπετησειεγονυπετη·σαι, γονυπετη·σειε classicalγονυπετησαιτογονυπετη·σαιτο
Pl1stγονυπετησαιμενγονυπετη·σαιμενγονυπετησαιμεθαγονυπετη·σαιμεθα
2ndγονυπετησαιτεγονυπετη·σαιτεγονυπετησαισθεγονυπετη·σαισθε
3rdγονυπετησαιεν, γονυπετησαισαν, γονυπετησειαν, γονυπετησειενγονυπετη·σαιεν, γονυπετη·σαισαν alt, γονυπετη·σειαν classical, γονυπετη·σειεν classicalγονυπετησαιντογονυπετη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγονυπετησονγονυπετη·σονγονυπετησαιγονυπετη·σαι
3rdγονυπετησατωγονυπετη·σατωγονυπετησασθωγονυπετη·σασθω
Pl1st
2ndγονυπετησατεγονυπετη·σατεγονυπετησασθεγονυπετη·σασθε
3rdγονυπετησατωσαν, γονυπετησαντωνγονυπετη·σατωσαν, γονυπετη·σαντων classicalγονυπετησασθωσαν, γονυπετησασθωνγονυπετη·σασθωσαν, γονυπετη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γονυπετησαι​γονυπετη·σαι​γονυπετησασθαι​γονυπετη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγονυπετησασαγονυπετησας[GNT]γονυπετησανγονυπετη·σασ·αγονυπετη·σα[ντ]·ςγονυπετη·σαν[τ]
Nom
Accγονυπετησασανγονυπετησανταγονυπετη·σασ·ανγονυπετη·σαντ·α
Datγονυπετησασῃγονυπετησαντιγονυπετη·σασ·ῃγονυπετη·σαντ·ι
Genγονυπετησασηςγονυπετησαντοςγονυπετη·σασ·ηςγονυπετη·σαντ·ος
PlVocγονυπετησασαιγονυπετησαντες[GNT]γονυπετησανταγονυπετη·σασ·αιγονυπετη·σαντ·εςγονυπετη·σαντ·α
Nom
Accγονυπετησασαςγονυπετησανταςγονυπετη·σασ·αςγονυπετη·σαντ·ας
Datγονυπετησασαιςγονυπετησασι, γονυπετησασινγονυπετη·σασ·αιςγονυπετη·σα[ντ]·σι(ν)
Genγονυπετησασωνγονυπετησαντωνγονυπετη·σασ·ωνγονυπετη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγονυπετησαμενηγονυπετησαμενεγονυπετη·σαμεν·ηγονυπετη·σαμεν·ε
Nomγονυπετησαμενοςγονυπετη·σαμεν·ος
Accγονυπετησαμενηνγονυπετησαμενονγονυπετη·σαμεν·ηνγονυπετη·σαμεν·ον
Datγονυπετησαμενῃγονυπετησαμενῳγονυπετη·σαμεν·ῃγονυπετη·σαμεν·ῳ
Genγονυπετησαμενηςγονυπετησαμενουγονυπετη·σαμεν·ηςγονυπετη·σαμεν·ου
PlVocγονυπετησαμεναιγονυπετησαμενοιγονυπετησαμεναγονυπετη·σαμεν·αιγονυπετη·σαμεν·οιγονυπετη·σαμεν·α
Nom
Accγονυπετησαμεναςγονυπετησαμενουςγονυπετη·σαμεν·αςγονυπετη·σαμεν·ους
Datγονυπετησαμεναιςγονυπετησαμενοιςγονυπετη·σαμεν·αιςγονυπετη·σαμεν·οις
Genγονυπετησαμενωνγονυπετησαμενωνγονυπετη·σαμεν·ωνγονυπετη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:06:34 EDT