γεωργεω • GEWRGEW • geōrgeō

γεωργέω (γεωργ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεωργωγεωργ(ε)·ωγεωργουμαιγεωργ(ε)·ομαι
2ndγεωργειςγεωργ(ε)·ειςγεωργῃ, γεωργει, γεωργεισαιγεωργ(ε)·ῃ, γεωργ(ε)·ει classical, γεωργ(ε)·εσαι alt
3rdγεωργειγεωργ(ε)·ειγεωργειται[GNT]γεωργ(ε)·εται
Pl1stγεωργουμενγεωργ(ε)·ομενγεωργουμεθαγεωργ(ε)·ομεθα
2ndγεωργειτεγεωργ(ε)·ετεγεωργεισθεγεωργ(ε)·εσθε
3rdγεωργουσιν[LXX], γεωργουσιγεωργ(ε)·ουσι(ν), γεωργ(ε)·ουσι(ν)γεωργουνταιγεωργ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεωργωγεωργ(ε)·ωγεωργωμαιγεωργ(ε)·ωμαι
2ndγεωργῃςγεωργ(ε)·ῃςγεωργῃγεωργ(ε)·ῃ
3rdγεωργῃγεωργ(ε)·ῃγεωργηταιγεωργ(ε)·ηται
Pl1stγεωργωμενγεωργ(ε)·ωμενγεωργωμεθαγεωργ(ε)·ωμεθα
2ndγεωργητεγεωργ(ε)·ητεγεωργησθεγεωργ(ε)·ησθε
3rdγεωργωσιν, γεωργωσιγεωργ(ε)·ωσι(ν)γεωργωνταιγεωργ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγεωργοιμιγεωργ(ε)·οιμιγεωργοιμηνγεωργ(ε)·οιμην
2ndγεωργοις[GNT]γεωργ(ε)·οιςγεωργοιογεωργ(ε)·οιο
3rdγεωργοι[GNT][LXX]γεωργ(ε)·οιγεωργοιτογεωργ(ε)·οιτο
Pl1stγεωργοιμενγεωργ(ε)·οιμενγεωργοιμεθαγεωργ(ε)·οιμεθα
2ndγεωργοιτεγεωργ(ε)·οιτεγεωργοισθεγεωργ(ε)·οισθε
3rdγεωργοιεν, γεωργοισανγεωργ(ε)·οιεν, γεωργ(ε)·οισαν altγεωργοιντογεωργ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγεωργειγεωργ(ε)·εγεωργουγεωργ(ε)·ου
3rdγεωργειτωγεωργ(ε)·ετωγεωργεισθωγεωργ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndγεωργειτεγεωργ(ε)·ετεγεωργεισθεγεωργ(ε)·εσθε
3rdγεωργειτωσαν, γεωργουντων[LXX]γεωργ(ε)·ετωσαν, γεωργ(ε)·οντων classicalγεωργεισθωσαν, γεωργεισθωνγεωργ(ε)·εσθωσαν, γεωργ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γεωργειν​γεωργ(ε)·ειν​γεωργεισθαι​γεωργ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεωργουσαγεωργουνγεωργ(ε)·ουσ·αγεωργ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomγεωργων[GNT]γεωργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accγεωργουσανγεωργουνταγεωργ(ε)·ουσ·ανγεωργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datγεωργουσῃγεωργουντιγεωργ(ε)·ουσ·ῃγεωργ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genγεωργουσηςγεωργουντοςγεωργ(ε)·ουσ·ηςγεωργ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocγεωργουσαιγεωργουντες[LXX]γεωργουνταγεωργ(ε)·ουσ·αιγεωργ(ε)·ο[υ]ντ·εςγεωργ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγεωργουσαςγεωργουνταςγεωργ(ε)·ουσ·αςγεωργ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datγεωργουσαιςγεωργουσι, γεωργουσιν[LXX]γεωργ(ε)·ουσ·αιςγεωργ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), γεωργ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genγεωργουσωνγεωργουντων[LXX]γεωργ(ε)·ουσ·ωνγεωργ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγεωργουμενηγεωργουμενεγεωργ(ε)·ομεν·ηγεωργ(ε)·ομεν·ε
Nomγεωργουμενοςγεωργ(ε)·ομεν·ος
Accγεωργουμενηνγεωργουμενονγεωργ(ε)·ομεν·ηνγεωργ(ε)·ομεν·ον
Datγεωργουμενῃγεωργουμενῳγεωργ(ε)·ομεν·ῃγεωργ(ε)·ομεν·ῳ
Genγεωργουμενηςγεωργουμενουγεωργ(ε)·ομεν·ηςγεωργ(ε)·ομεν·ου
PlVocγεωργουμεναιγεωργουμενοιγεωργουμεναγεωργ(ε)·ομεν·αιγεωργ(ε)·ομεν·οιγεωργ(ε)·ομεν·α
Nom
Accγεωργουμεναςγεωργουμενουςγεωργ(ε)·ομεν·αςγεωργ(ε)·ομεν·ους
Datγεωργουμεναιςγεωργουμενοιςγεωργ(ε)·ομεν·αιςγεωργ(ε)·ομεν·οις
Genγεωργουμενωνγεωργουμενωνγεωργ(ε)·ομεν·ωνγεωργ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγεωργουνε·γεωργ(ε)·ονεγεωργουμηνε·γεωργ(ε)·ομην
2ndεγεωργειςε·γεωργ(ε)·εςεγεωργουε·γεωργ(ε)·ου
3rdεγεωργειε·γεωργ(ε)·εεγεωργειτοε·γεωργ(ε)·ετο
Pl1stεγεωργουμενε·γεωργ(ε)·ομενεγεωργουμεθαε·γεωργ(ε)·ομεθα
2ndεγεωργειτεε·γεωργ(ε)·ετεεγεωργεισθεε·γεωργ(ε)·εσθε
3rdεγεωργουν, εγεωργουσανε·γεωργ(ε)·ον, ε·γεωργ(ε)·οσαν altεγεωργουντοε·γεωργ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:34:13 EST