βημα • BHMA • bēma

βῆμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβημα[GNT][LXX]βημα[τ]
Nom
Acc
Datβηματι[GNT]βηματ·ι
Genβηματος[GNT][LXX]βηματ·ος
PlVocβηματα[LXX]βηματ·α
Nom
Acc
Datβημασι, βημασιν[LXX]βημα[τ]·σι(ν), βημα[τ]·σι(ν)
Genβηματωνβηματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 19:38:15 EST