βοθυνος • BOQUNOS • bothunos

βόθυνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβοθυνεβοθυν·ε
Nomβοθυνος[LXX]βοθυν·ος
Accβοθυνον[GNT][LXX]βοθυν·ον
Datβοθυνῳβοθυν·ῳ
Genβοθυνου[LXX]βοθυν·ου
PlVocβοθυνοιβοθυν·οι
Nom
Accβοθυνους[LXX]βοθυν·ους
Datβοθυνοιςβοθυν·οις
Genβοθυνωνβοθυν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 17:26:06 EDT