βελος • BELOS • belos

βέλο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβελος[LXX]βελ(ο)·ς
Nom
Acc
Datβελει[LXX]βελ(ε)·ι
Genβελους[LXX]βελ(ε)·ος
PlVocβελη[GNT][LXX]βελ(ε)·α
Nom
Acc
Datβελεσι, βελεσιν[LXX]βελ(ε)·σι(ν), βελ(ε)·σι(ν)
Genβελων[LXX]βελ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 10-Aug-2020 03:56:47 EDT