βεβαιος • BEBAIOS • bebaios

βέβαιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαια[GNT]βεβαιεβεβαι·αβεβαι·ε
Nomβεβαιος[GNT]βεβαι·ος
Accβεβαιαν[GNT][LXX]βεβαιον[LXX]βεβαι·ανβεβαι·ον
Datβεβαιᾳ[LXX]βεβαιῳβεβαι·ᾳβεβαι·ῳ
Genβεβαιαςβεβαιουβεβαι·αςβεβαι·ου
PlVocβεβαιαιβεβαιοιβεβαια[GNT]βεβαι·αιβεβαι·οιβεβαι·α
Nom
Accβεβαιαςβεβαιουςβεβαι·αςβεβαι·ους
Datβεβαιαιςβεβαιοιςβεβαι·αιςβεβαι·οις
Genβεβαιων[GNT]βεβαι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 24-Nov-2020 16:20:19 EST