βατραχος • BATRACOS BATRAXOS • batrachos

βάτραχος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβατραχεβατραχ·ε
Nomβατραχος[LXX]βατραχ·ος
Accβατραχον[LXX]βατραχ·ον
Datβατραχῳβατραχ·ῳ
Genβατραχουβατραχ·ου
PlVocβατραχοι[GNT][LXX]βατραχ·οι
Nom
Accβατραχους[LXX]βατραχ·ους
Datβατραχοις[LXX]βατραχ·οις
Genβατραχων[LXX]βατραχ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-Aug-2020 10:23:17 EDT