βαπτισμα • BAPTISMA • baptisma

βάπτισμα[τ], -ατος, τό (cf. βαπτισμός)

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβαπτισμα[GNT]βαπτισμα[τ]
Nom
Acc
Datβαπτισματι[GNT]βαπτισματ·ι
Genβαπτισματος[GNT]βαπτισματ·ος
PlVocβαπτισματαβαπτισματ·α
Nom
Acc
Datβαπτισμασι, βαπτισμασινβαπτισμα[τ]·σι(ν)
Genβαπτισματωνβαπτισματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 03:27:00 EST