βωμος • BWMOS • bōmos

βωμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβωμεβωμ·ε
Nomβωμος[LXX]βωμ·ος
Accβωμον[GNT][LXX]βωμ·ον
Datβωμῳβωμ·ῳ
Genβωμου[LXX]βωμ·ου
PlVocβωμοι[LXX]βωμ·οι
Nom
Accβωμους[LXX]βωμ·ους
Datβωμοις[LXX]βωμ·οις
Genβωμων[LXX]βωμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-Aug-2020 19:44:28 EDT