βρωμα • BRWMA • brōma

βρῶμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβρωμα[GNT][LXX]βρωμα[τ]
Nom
Acc
Datβρωματι[GNT]βρωματ·ι
Genβρωματος[GNT][LXX]βρωματ·ος
PlVocβρωματα[GNT][LXX]βρωματ·α
Nom
Acc
Datβρωμασι, βρωμασιν[GNT][LXX]βρωμα[τ]·σι(ν), βρωμα[τ]·σι(ν)
Genβρωματων[GNT][LXX]βρωματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Jul-2020 05:54:12 EDT