βραχιων • BRACIWN BRAXIWN • brachiōn

βραχίων, -ονος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβραχιονβραχιον
Nomβραχιων[GNT][LXX]βραχιον·^
Accβραχιονα[LXX], βραχιωβραχιον·α, βραχι(ο)[ν]·α
Datβραχιονι[GNT][LXX]βραχιον·ι
Genβραχιονος[GNT][LXX]βραχιον·ος
PlVocβραχιονες[LXX], βραχιουςβραχιον·ες, βραχι(ο)[ν]·ες
Nom
Accβραχιονας[LXX], βραχιουςβραχιον·ας, βραχι(ο)[ν]·ας
Datβραχιοσι, βραχιοσιν[LXX]βραχιο[ν]·σι(ν), βραχιο[ν]·σι(ν)
Genβραχιονων[LXX]βραχιον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 10-Jul-2020 08:49:35 EDT