βους • BOUS • bous

βοῦς, βοός, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβουβ(ου)
Nomβους[GNT][LXX]β(ου)·ς
Accβουν[GNT][LXX]β(ου)·ν
Datβοι[LXX]β(ου)·ι
Genβοος[GNT][LXX]β(ου)·ος
PlVocβοες[GNT][LXX]β(ου)·ες
Nom
Accβοας[GNT][LXX]β(ου)·ας
Datβουσι[LXX], βουσιν[LXX]β(ου)·σι(ν)
Genβοων[GNT][LXX]β(ου)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:44:34 EST