βελτιων • BELTIWN • beltiōn

βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός)

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβελτιον[GNT][LXX]βελτιον
Nomβελτιων[LXX]βελτιον·^
Accβελτιονα, βελτιω[LXX]βελτιον·α, βελτι(ο)[ν]·α
Datβελτιονιβελτιον·ι
Genβελτιονοςβελτιον·ος
PlVocβελτιονες, βελτιους[LXX]βελτιονα, βελτιω[LXX]βελτιον·ες, βελτι(ο)[ν]·εςβελτιον·α, βελτι(ο)[ν]·α
Nom
Accβελτιονας, βελτιους[LXX]βελτιον·ας, βελτι(ο)[ν]·ας
Datβελτιοσι, βελτιοσινβελτιο[ν]·σι(ν)
Genβελτιονωνβελτιον·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:13:38 EST