βδελυγμα • BDELUGMA • bdelugma

βδέλυγμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβδελυγμα[GNT][LXX]βδελυγμα[τ]
Nom
Acc
Datβδελυγματι[LXX]βδελυγματ·ι
Genβδελυγματος[LXX]βδελυγματ·ος
PlVocβδελυγματα[LXX]βδελυγματ·α
Nom
Acc
Datβδελυγμασι, βδελυγμασιν[LXX]βδελυγμα[τ]·σι(ν), βδελυγμα[τ]·σι(ν)
Genβδελυγματων[GNT][LXX]βδελυγματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2019 07:12:28 EDT