βδελυσσομαι βδελυττομαι • BDELUSSOMAI BDELUTTOMAI • bdelussomai bdeluttomai

βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβδελυσσομαι[LXX], βδελυττομαιβδελυσσ·ομαι, βδελυττ·ομαι
2ndβδελυσσῃ[LXX], βδελυσσει, βδελυσσεσαι, βδελυττῃ[LXX], βδελυττει, βδελυττεσαιβδελυσσ·ῃ, βδελυσσ·ει classical, βδελυσσ·εσαι alt, βδελυττ·ῃ, βδελυττ·ει classical, βδελυττ·εσαι alt
3rdβδελυσσεται[LXX], βδελυττεταιβδελυσσ·εται, βδελυττ·εται
Pl1stβδελυσσομεθα, βδελυττομεθαβδελυσσ·ομεθα, βδελυττ·ομεθα
2ndβδελυσσεσθε, βδελυττεσθεβδελυσσ·εσθε, βδελυττ·εσθε
3rdβδελυσσονται[LXX], βδελυττονταιβδελυσσ·ονται, βδελυττ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβδελυσσωμαι, βδελυττωμαιβδελυσσ·ωμαι, βδελυττ·ωμαι
2ndβδελυσσῃ[LXX], βδελυττῃ[LXX]βδελυσσ·ῃ, βδελυττ·ῃ
3rdβδελυσσηται, βδελυττηταιβδελυσσ·ηται, βδελυττ·ηται
Pl1stβδελυσσωμεθα, βδελυττωμεθαβδελυσσ·ωμεθα, βδελυττ·ωμεθα
2ndβδελυσσησθε, βδελυττησθεβδελυσσ·ησθε, βδελυττ·ησθε
3rdβδελυσσωνται, βδελυττωνταιβδελυσσ·ωνται, βδελυττ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβδελυσσοιμην, βδελυττοιμηνβδελυσσ·οιμην, βδελυττ·οιμην
2ndβδελυσσοιο, βδελυττοιοβδελυσσ·οιο, βδελυττ·οιο
3rdβδελυσσοιτο, βδελυττοιτοβδελυσσ·οιτο, βδελυττ·οιτο
Pl1stβδελυσσοιμεθα, βδελυττοιμεθαβδελυσσ·οιμεθα, βδελυττ·οιμεθα
2ndβδελυσσοισθε, βδελυττοισθεβδελυσσ·οισθε, βδελυττ·οισθε
3rdβδελυσσοιντο, βδελυττοιντοβδελυσσ·οιντο, βδελυττ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβδελυσσου, βδελυττουβδελυσσ·ου, βδελυττ·ου
3rdβδελυσσεσθω, βδελυττεσθωβδελυσσ·εσθω, βδελυττ·εσθω
Pl1st
2ndβδελυσσεσθε, βδελυττεσθεβδελυσσ·εσθε, βδελυττ·εσθε
3rdβδελυσσεσθωσαν, βδελυσσεσθων, βδελυττεσθωσαν, βδελυττεσθωνβδελυσσ·εσθωσαν, βδελυσσ·εσθων classical, βδελυττ·εσθωσαν, βδελυττ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βδελυσσεσθαι, βδελυττεσθαι​βδελυσσ·εσθαι, βδελυττ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβδελυσσομενη, βδελυττομενηβδελυσσομενε, βδελυττομενεβδελυσσ·ομεν·η, βδελυττ·ομεν·ηβδελυσσ·ομεν·ε, βδελυττ·ομεν·ε
Nomβδελυσσομενος[GNT][LXX], βδελυττομενοςβδελυσσ·ομεν·ος, βδελυττ·ομεν·ος
Accβδελυσσομενην, βδελυττομενηνβδελυσσομενον[LXX], βδελυττομενονβδελυσσ·ομεν·ην, βδελυττ·ομεν·ηνβδελυσσ·ομεν·ον, βδελυττ·ομεν·ον
Datβδελυσσομενῃ, βδελυττομενῃβδελυσσομενῳ, βδελυττομενῳβδελυσσ·ομεν·ῃ, βδελυττ·ομεν·ῃβδελυσσ·ομεν·ῳ, βδελυττ·ομεν·ῳ
Genβδελυσσομενης, βδελυττομενηςβδελυσσομενου, βδελυττομενουβδελυσσ·ομεν·ης, βδελυττ·ομεν·ηςβδελυσσ·ομεν·ου, βδελυττ·ομεν·ου
PlVocβδελυσσομεναι, βδελυττομεναιβδελυσσομενοι[LXX], βδελυττομενοιβδελυσσομενα, βδελυττομεναβδελυσσ·ομεν·αι, βδελυττ·ομεν·αιβδελυσσ·ομεν·οι, βδελυττ·ομεν·οιβδελυσσ·ομεν·α, βδελυττ·ομεν·α
Nom
Accβδελυσσομενας, βδελυττομεναςβδελυσσομενους, βδελυττομενουςβδελυσσ·ομεν·ας, βδελυττ·ομεν·αςβδελυσσ·ομεν·ους, βδελυττ·ομεν·ους
Datβδελυσσομεναις, βδελυττομεναιςβδελυσσομενοις[LXX], βδελυττομενοιςβδελυσσ·ομεν·αις, βδελυττ·ομεν·αιςβδελυσσ·ομεν·οις, βδελυττ·ομεν·οις
Genβδελυσσομενων, βδελυττομενωνβδελυσσομενων, βδελυττομενωνβδελυσσ·ομεν·ων, βδελυττ·ομεν·ωνβδελυσσ·ομεν·ων, βδελυττ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβδελυσσομην, εβδελυττομηνε·βδελυσσ·ομην, ε·βδελυττ·ομην
2ndεβδελυσσου, εβδελυττουε·βδελυσσ·ου, ε·βδελυττ·ου
3rdεβδελυσσετο, εβδελυττετοε·βδελυσσ·ετο, ε·βδελυττ·ετο
Pl1stεβδελυσσομεθα, εβδελυττομεθαε·βδελυσσ·ομεθα, ε·βδελυττ·ομεθα
2ndεβδελυσσεσθε, εβδελυττεσθεε·βδελυσσ·εσθε, ε·βδελυττ·εσθε
3rdεβδελυσσοντο[LXX], εβδελυττοντοε·βδελυσσ·οντο, ε·βδελυττ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβδελυξωβδελυσσ·σωβδελυξομαιβδελυσσ·σομαι
2ndβδελυξειςβδελυσσ·σειςβδελυξῃ[LXX], βδελυξει, βδελυξεσαιβδελυσσ·σῃ, βδελυσσ·σει classical, βδελυσσ·σεσαι alt
3rdβδελυξειβδελυσσ·σειβδελυξεται[LXX]βδελυσσ·σεται
Pl1stβδελυξομενβδελυσσ·σομενβδελυξομεθαβδελυσσ·σομεθα
2ndβδελυξετε[LXX]βδελυσσ·σετεβδελυξεσθε[LXX]βδελυσσ·σεσθε
3rdβδελυξουσιν, βδελυξουσιβδελυσσ·σουσι(ν)βδελυξονταιβδελυσσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβδελυξοιμιβδελυσσ·σοιμιβδελυξοιμηνβδελυσσ·σοιμην
2ndβδελυξοιςβδελυσσ·σοιςβδελυξοιοβδελυσσ·σοιο
3rdβδελυξοιβδελυσσ·σοιβδελυξοιτοβδελυσσ·σοιτο
Pl1stβδελυξοιμενβδελυσσ·σοιμενβδελυξοιμεθαβδελυσσ·σοιμεθα
2ndβδελυξοιτεβδελυσσ·σοιτεβδελυξοισθεβδελυσσ·σοισθε
3rdβδελυξοιενβδελυσσ·σοιενβδελυξοιντοβδελυσσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βδελυξειν​βδελυσσ·σειν​βδελυξεσθαι​βδελυσσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβδελυξουσαβδελυξονβδελυσσ·σουσ·αβδελυσσ·σο[υ]ν[τ]
Nomβδελυξωνβδελυσσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accβδελυξουσανβδελυξονταβδελυσσ·σουσ·ανβδελυσσ·σο[υ]ντ·α
Datβδελυξουσῃβδελυξοντιβδελυσσ·σουσ·ῃβδελυσσ·σο[υ]ντ·ι
Genβδελυξουσηςβδελυξοντοςβδελυσσ·σουσ·ηςβδελυσσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocβδελυξουσαιβδελυξοντεςβδελυξονταβδελυσσ·σουσ·αιβδελυσσ·σο[υ]ντ·εςβδελυσσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβδελυξουσαςβδελυξονταςβδελυσσ·σουσ·αςβδελυσσ·σο[υ]ντ·ας
Datβδελυξουσαιςβδελυξουσι, βδελυξουσινβδελυσσ·σουσ·αιςβδελυσσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genβδελυξουσωνβδελυξοντωνβδελυσσ·σουσ·ωνβδελυσσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβδελυξομενηβδελυξομενεβδελυσσ·σομεν·ηβδελυσσ·σομεν·ε
Nomβδελυξομενοςβδελυσσ·σομεν·ος
Accβδελυξομενηνβδελυξομενονβδελυσσ·σομεν·ηνβδελυσσ·σομεν·ον
Datβδελυξομενῃβδελυξομενῳβδελυσσ·σομεν·ῃβδελυσσ·σομεν·ῳ
Genβδελυξομενηςβδελυξομενουβδελυσσ·σομεν·ηςβδελυσσ·σομεν·ου
PlVocβδελυξομεναιβδελυξομενοιβδελυξομεναβδελυσσ·σομεν·αιβδελυσσ·σομεν·οιβδελυσσ·σομεν·α
Nom
Accβδελυξομεναςβδελυξομενουςβδελυσσ·σομεν·αςβδελυσσ·σομεν·ους
Datβδελυξομεναιςβδελυξομενοιςβδελυσσ·σομεν·αιςβδελυσσ·σομεν·οις
Genβδελυξομενωνβδελυξομενωνβδελυσσ·σομεν·ωνβδελυσσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβδελυξαε·βδελυσσ·σαεβδελυξαμην[LXX]ε·βδελυσσ·σαμην
2ndεβδελυξαςε·βδελυσσ·σαςεβδελυξωε·βδελυσσ·σω
3rdεβδελυξεν, εβδελυξεε·βδελυσσ·σε(ν)εβδελυξατο[LXX]ε·βδελυσσ·σατο
Pl1stεβδελυξαμενε·βδελυσσ·σαμενεβδελυξαμεθα[LXX]ε·βδελυσσ·σαμεθα
2ndεβδελυξατε[LXX]ε·βδελυσσ·σατεεβδελυξασθεε·βδελυσσ·σασθε
3rdεβδελυξανε·βδελυσσ·σανεβδελυξαντο[LXX]ε·βδελυσσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβδελυξωβδελυσσ·σωβδελυξωμαιβδελυσσ·σωμαι
2ndβδελυξῃςβδελυσσ·σῃςβδελυξῃ[LXX]βδελυσσ·σῃ
3rdβδελυξῃ[LXX]βδελυσσ·σῃβδελυξηταιβδελυσσ·σηται
Pl1stβδελυξωμενβδελυσσ·σωμενβδελυξωμεθαβδελυσσ·σωμεθα
2ndβδελυξητε[LXX]βδελυσσ·σητεβδελυξησθεβδελυσσ·σησθε
3rdβδελυξωσιν, βδελυξωσιβδελυσσ·σωσι(ν)βδελυξωνταιβδελυσσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβδελυξαιμιβδελυσσ·σαιμιβδελυξαιμηνβδελυσσ·σαιμην
2ndβδελυξαις, βδελυξειαςβδελυσσ·σαις, βδελυσσ·σειας classicalβδελυξαιοβδελυσσ·σαιο
3rdβδελυξαι[LXX], βδελυξειεβδελυσσ·σαι, βδελυσσ·σειε classicalβδελυξαιτοβδελυσσ·σαιτο
Pl1stβδελυξαιμενβδελυσσ·σαιμενβδελυξαιμεθαβδελυσσ·σαιμεθα
2ndβδελυξαιτεβδελυσσ·σαιτεβδελυξαισθεβδελυσσ·σαισθε
3rdβδελυξαιεν, βδελυξαισαν, βδελυξειαν, βδελυξειενβδελυσσ·σαιεν, βδελυσσ·σαισαν alt, βδελυσσ·σειαν classical, βδελυσσ·σειεν classicalβδελυξαιντοβδελυσσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβδελυξονβδελυσσ·σονβδελυξαι[LXX]βδελυσσ·σαι
3rdβδελυξατωβδελυσσ·σατωβδελυξασθωβδελυσσ·σασθω
Pl1st
2ndβδελυξατεβδελυσσ·σατεβδελυξασθεβδελυσσ·σασθε
3rdβδελυξατωσαν, βδελυξαντωνβδελυσσ·σατωσαν, βδελυσσ·σαντων classicalβδελυξασθωσαν, βδελυξασθωνβδελυσσ·σασθωσαν, βδελυσσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βδελυξαι[LXX]​βδελυσσ·σαιβδελυξασθαι​βδελυσσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβδελυξασαβδελυξαςβδελυξανβδελυσσ·σασ·αβδελυσσ·σα[ντ]·ςβδελυσσ·σαν[τ]
Nom
Accβδελυξασανβδελυξανταβδελυσσ·σασ·ανβδελυσσ·σαντ·α
Datβδελυξασῃβδελυξαντιβδελυσσ·σασ·ῃβδελυσσ·σαντ·ι
Genβδελυξασηςβδελυξαντοςβδελυσσ·σασ·ηςβδελυσσ·σαντ·ος
PlVocβδελυξασαιβδελυξαντεςβδελυξανταβδελυσσ·σασ·αιβδελυσσ·σαντ·εςβδελυσσ·σαντ·α
Nom
Accβδελυξασαςβδελυξανταςβδελυσσ·σασ·αςβδελυσσ·σαντ·ας
Datβδελυξασαιςβδελυξασι, βδελυξασινβδελυσσ·σασ·αιςβδελυσσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβδελυξασωνβδελυξαντωνβδελυσσ·σασ·ωνβδελυσσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβδελυξαμενηβδελυξαμενεβδελυσσ·σαμεν·ηβδελυσσ·σαμεν·ε
Nomβδελυξαμενοςβδελυσσ·σαμεν·ος
Accβδελυξαμενηνβδελυξαμενονβδελυσσ·σαμεν·ηνβδελυσσ·σαμεν·ον
Datβδελυξαμενῃβδελυξαμενῳβδελυσσ·σαμεν·ῃβδελυσσ·σαμεν·ῳ
Genβδελυξαμενηςβδελυξαμενουβδελυσσ·σαμεν·ηςβδελυσσ·σαμεν·ου
PlVocβδελυξαμεναιβδελυξαμενοιβδελυξαμεναβδελυσσ·σαμεν·αιβδελυσσ·σαμεν·οιβδελυσσ·σαμεν·α
Nom
Accβδελυξαμεναςβδελυξαμενουςβδελυσσ·σαμεν·αςβδελυσσ·σαμεν·ους
Datβδελυξαμεναιςβδελυξαμενοιςβδελυσσ·σαμεν·αιςβδελυσσ·σαμεν·οις
Genβδελυξαμενωνβδελυξαμενωνβδελυσσ·σαμεν·ωνβδελυσσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβδελυγμαιεβδελυσσ·μαι
2ndεβδελυξαιεβδελυσσ·σαι
3rdεβδελυκται[LXX]εβδελυσσ·ται
Pl1stεβδελυγμεθαεβδελυσσ·μεθα
2ndεβδελυχθεεβδελυσσ·σθε
3rdεβδελυχαταιεβδελυσσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβδελυξομαιεβδελυσσ·σομαι
2ndεβδελυξῃ, εβδελυξειεβδελυσσ·σῃ, εβδελυσσ·σει classical
3rdεβδελυξεταιεβδελυσσ·σεται
Pl1stεβδελυξομεθαεβδελυσσ·σομεθα
2ndεβδελυξεσθεεβδελυσσ·σεσθε
3rdεβδελυξονταιεβδελυσσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβδελυξοιμηνεβδελυσσ·σοιμην
2ndεβδελυξοιοεβδελυσσ·σοιο
3rdεβδελυξοιτοεβδελυσσ·σοιτο
Pl1stεβδελυξοιμεθαεβδελυσσ·σοιμεθα
2ndεβδελυξοισθεεβδελυσσ·σοισθε
3rdεβδελυξοιντοεβδελυσσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεβδελυξοεβδελυσσ·σο
3rdεβδελυχθωεβδελυσσ·σθω
Pl1st
2ndεβδελυχθεεβδελυσσ·σθε
3rdεβδελυχθωσαν, εβδελυχθωνεβδελυσσ·σθωσαν, εβδελυσσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εβδελυχθαι​εβδελυσσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εβδελυξεσθαι​εβδελυσσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεβδελυγμενηεβδελυγμενεεβδελυσσ·μεν·ηεβδελυσσ·μεν·ε
Nomεβδελυγμενος[LXX]εβδελυσσ·μεν·ος
Accεβδελυγμενηνεβδελυγμενον[LXX]εβδελυσσ·μεν·ηνεβδελυσσ·μεν·ον
Datεβδελυγμενῃεβδελυγμενῳεβδελυσσ·μεν·ῃεβδελυσσ·μεν·ῳ
Genεβδελυγμενηςεβδελυγμενουεβδελυσσ·μεν·ηςεβδελυσσ·μεν·ου
PlVocεβδελυγμεναιεβδελυγμενοι[LXX]εβδελυγμενα[LXX]εβδελυσσ·μεν·αιεβδελυσσ·μεν·οιεβδελυσσ·μεν·α
Nom
Accεβδελυγμεναςεβδελυγμενουςεβδελυσσ·μεν·αςεβδελυσσ·μεν·ους
Datεβδελυγμεναιςεβδελυγμενοις[GNT]εβδελυσσ·μεν·αιςεβδελυσσ·μεν·οις
Genεβδελυγμενων[LXX]εβδελυγμενων[LXX]εβδελυσσ·μεν·ωνεβδελυσσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβδελυγμηνε·εβδελυσσ·μην
2ndεβδελυξοε·εβδελυσσ·σο
3rdεβδελυκτοε·εβδελυσσ·το
Pl1stεβδελυγμεθαε·εβδελυσσ·μεθα
2ndεβδελυχθεε·εβδελυσσ·σθε
3rdεβδελυχατοε·εβδελυσσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβδελυχθηνε·βδελυσσ·θην
2ndεβδελυχθηςε·βδελυσσ·θης
3rdεβδελυχθη[LXX]ε·βδελυσσ·θη
Pl1stεβδελυχθημενε·βδελυσσ·θημεν
2ndεβδελυχθητεε·βδελυσσ·θητε
3rdεβδελυχθησαν[LXX]ε·βδελυσσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβδελυχθησομαιβδελυσσ·θησομαι
2ndβδελυχθησῃ, βδελυχθησειβδελυσσ·θησῃ, βδελυσσ·θησει classical
3rdβδελυχθησεται[LXX]βδελυσσ·θησεται
Pl1stβδελυχθησομεθαβδελυσσ·θησομεθα
2ndβδελυχθησεσθεβδελυσσ·θησεσθε
3rdβδελυχθησονταιβδελυσσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβδελυχθωβδελυσσ·θω
2ndβδελυχθῃςβδελυσσ·θῃς
3rdβδελυχθῃβδελυσσ·θῃ
Pl1stβδελυχθωμενβδελυσσ·θωμεν
2ndβδελυχθητεβδελυσσ·θητε
3rdβδελυχθωσιν, βδελυχθωσιβδελυσσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβδελυχθειηνβδελυσσ·θειην
2ndβδελυχθειηςβδελυσσ·θειης
3rdβδελυχθειηβδελυσσ·θειη
Pl1stβδελυχθειημεν, βδελυχθειμενβδελυσσ·θειημεν, βδελυσσ·θειμεν classical
2ndβδελυχθειητε, βδελυχθειτεβδελυσσ·θειητε, βδελυσσ·θειτε classical
3rdβδελυχθειησαν, βδελυχθειενβδελυσσ·θειησαν, βδελυσσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβδελυχθησοιμηνβδελυσσ·θησοιμην
2ndβδελυχθησοιοβδελυσσ·θησοιο
3rdβδελυχθησοιτοβδελυσσ·θησοιτο
Pl1stβδελυχθησοιμεθαβδελυσσ·θησοιμεθα
2ndβδελυχθησοισθεβδελυσσ·θησοισθε
3rdβδελυχθησοιντοβδελυσσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβδελυχθητιβδελυσσ·θητι
3rdβδελυχθητωβδελυσσ·θητω
Pl1st
2ndβδελυχθητεβδελυσσ·θητε
3rdβδελυχθητωσαν, βδελυχθεντωνβδελυσσ·θητωσαν, βδελυσσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βδελυχθηναι​βδελυσσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βδελυχθησεσθαι​βδελυσσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβδελυχθεισαβδελυχθειςβδελυχθενβδελυσσ·θεισ·αβδελυσσ·θει[ντ]·ςβδελυσσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accβδελυχθεισανβδελυχθενταβδελυσσ·θεισ·ανβδελυσσ·θε[ι]ντ·α
Datβδελυχθεισῃβδελυχθεντιβδελυσσ·θεισ·ῃβδελυσσ·θε[ι]ντ·ι
Genβδελυχθεισηςβδελυχθεντοςβδελυσσ·θεισ·ηςβδελυσσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocβδελυχθεισαιβδελυχθεντεςβδελυχθενταβδελυσσ·θεισ·αιβδελυσσ·θε[ι]ντ·εςβδελυσσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accβδελυχθεισαςβδελυχθενταςβδελυσσ·θεισ·αςβδελυσσ·θε[ι]ντ·ας
Datβδελυχθεισαιςβδελυχθεισι, βδελυχθεισινβδελυσσ·θεισ·αιςβδελυσσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genβδελυχθεισωνβδελυχθεντωνβδελυσσ·θεισ·ωνβδελυσσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβδελυχθησομενηβδελυχθησομενεβδελυσσ·θησομεν·ηβδελυσσ·θησομεν·ε
Nomβδελυχθησομενοςβδελυσσ·θησομεν·ος
Accβδελυχθησομενηνβδελυχθησομενονβδελυσσ·θησομεν·ηνβδελυσσ·θησομεν·ον
Datβδελυχθησομενῃβδελυχθησομενῳβδελυσσ·θησομεν·ῃβδελυσσ·θησομεν·ῳ
Genβδελυχθησομενηςβδελυχθησομενουβδελυσσ·θησομεν·ηςβδελυσσ·θησομεν·ου
PlVocβδελυχθησομεναιβδελυχθησομενοιβδελυχθησομεναβδελυσσ·θησομεν·αιβδελυσσ·θησομεν·οιβδελυσσ·θησομεν·α
Nom
Accβδελυχθησομεναςβδελυχθησομενουςβδελυσσ·θησομεν·αςβδελυσσ·θησομεν·ους
Datβδελυχθησομεναιςβδελυχθησομενοιςβδελυσσ·θησομεν·αιςβδελυσσ·θησομεν·οις
Genβδελυχθησομενωνβδελυχθησομενωνβδελυσσ·θησομεν·ωνβδελυσσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Jun-2020 08:26:39 EDT