βασιλευς • BASILEUS • basileus

βασιλεύς, -έως, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβασιλευ[GNT][LXX]βασιλ(ευ)
Nomβασιλευς[GNT][LXX]βασιλ(ευ)·ς
Accβασιλεα[GNT][LXX]βασιλ(ευ)·α
Datβασιλει[GNT][LXX]βασιλ(ευ)·ι
Genβασιλεως[GNT][LXX]βασιλ(ευ)·ος
PlVocβασιλεις[GNT][LXX]βασιλ(ευ)·ες
Nom
Accβασιλεις[GNT][LXX], βασιλεας[LXX]βασιλ(ευ)·ας, βασιλ(ευ)·ας > βασιλεας (for βασιλεις)
Datβασιλευσι[LXX], βασιλευσιν[GNT][LXX]βασιλ(ευ)·σι(ν)
Genβασιλεων[GNT][LXX]βασιλ(ευ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 02:43:01 EDT