αιτιος • AITIOS • aitios

αἴτιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιτια[GNT][LXX]αιτιεαιτι·ααιτι·ε
Nomαιτιος[GNT][LXX]αιτι·ος
Accαιτιαν[GNT][LXX]αιτιον[GNT][LXX]αιτι·αναιτι·ον
Datαιτιᾳ[LXX]αιτιῳαιτι·ᾳαιτι·ῳ
Genαιτιας[GNT][LXX]αιτιου[GNT]αιτι·αςαιτι·ου
PlVocαιτιαιαιτιοι[LXX]αιτια[GNT][LXX]αιτι·αιαιτι·οιαιτι·α
Nom
Accαιτιας[GNT][LXX]αιτιους[LXX]αιτι·αςαιτι·ους
Datαιτιαιςαιτιοιςαιτι·αιςαιτι·οις
Genαιτιων[LXX]αιτι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 05:23:10 EDT