αιρω • AIRW • airō

αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρω[LXX]αιρ·ωαιρομαιαιρ·ομαι
2ndαιρεις[GNT]αιρ·ειςαιρῃ, αιρει[GNT], αιρεσαιαιρ·ῃ, αιρ·ει classical, αιρ·εσαι alt
3rdαιρει[GNT]αιρ·ειαιρεται[GNT][LXX]αιρ·εται
Pl1stαιρομεναιρ·ομεναιρομεθααιρ·ομεθα
2ndαιρετε[GNT][LXX]αιρ·ετεαιρεσθεαιρ·εσθε
3rdαιρουσιν[LXX], αιρουσιαιρ·ουσι(ν), αιρ·ουσι(ν)αιρονται[LXX]αιρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιρω[LXX]αιρ·ωαιρωμαιαιρ·ωμαι
2ndαιρῃςαιρ·ῃςαιρῃαιρ·ῃ
3rdαιρῃαιρ·ῃαιρηταιαιρ·ηται
Pl1stαιρωμεναιρ·ωμεναιρωμεθααιρ·ωμεθα
2ndαιρητεαιρ·ητεαιρησθεαιρ·ησθε
3rdαιρωσιν[GNT], αιρωσιαιρ·ωσι(ν), αιρ·ωσι(ν)αιρωνταιαιρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαιροιμιαιρ·οιμιαιροιμηναιρ·οιμην
2ndαιροιςαιρ·οιςαιροιοαιρ·οιο
3rdαιροιαιρ·οιαιροιτοαιρ·οιτο
Pl1stαιροιμεναιρ·οιμεναιροιμεθααιρ·οιμεθα
2ndαιροιτεαιρ·οιτεαιροισθεαιρ·οισθε
3rdαιροιεν, αιροισαναιρ·οιεν, αιρ·οισαν altαιροιντοαιρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαιρε[GNT]αιρ·εαιρουαιρ·ου
3rdαιρετωαιρ·ετωαιρεσθωαιρ·εσθω
Pl1st
2ndαιρετε[GNT][LXX]αιρ·ετεαιρεσθεαιρ·εσθε
3rdαιρετωσαν, αιροντων[LXX]αιρ·ετωσαν, αιρ·οντων classicalαιρεσθωσαν, αιρεσθωναιρ·εσθωσαν, αιρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αιρειν[LXX]​αιρ·ειναιρεσθαι​αιρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρουσα[LXX]αιρον[LXX]αιρ·ουσ·ααιρ·ο[υ]ν[τ]
Nomαιρων[GNT][LXX]αιρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαιρουσαναιροντα[LXX]αιρ·ουσ·αναιρ·ο[υ]ντ·α
Datαιρουσῃαιροντι[LXX]αιρ·ουσ·ῃαιρ·ο[υ]ντ·ι
Genαιρουσηςαιροντος[GNT][LXX]αιρ·ουσ·ηςαιρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαιρουσαι[LXX]αιροντες[LXX]αιροντα[LXX]αιρ·ουσ·αιαιρ·ο[υ]ντ·εςαιρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαιρουσας[LXX]αιροντας[LXX]αιρ·ουσ·αςαιρ·ο[υ]ντ·ας
Datαιρουσαιςαιρουσι, αιρουσιν[LXX]αιρ·ουσ·αιςαιρ·ου[ντ]·σι(ν), αιρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαιρουσωναιροντων[LXX]αιρ·ουσ·ωναιρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιρομενηαιρομενεαιρ·ομεν·ηαιρ·ομεν·ε
Nomαιρομενοςαιρ·ομεν·ος
Accαιρομενηναιρομενον[GNT]αιρ·ομεν·ηναιρ·ομεν·ον
Datαιρομενῃαιρομενῳαιρ·ομεν·ῃαιρ·ομεν·ῳ
Genαιρομενηςαιρομενουαιρ·ομεν·ηςαιρ·ομεν·ου
PlVocαιρομεναιαιρομενοι[LXX]αιρομενα[LXX]αιρ·ομεν·αιαιρ·ομεν·οιαιρ·ομεν·α
Nom
Accαιρομεναςαιρομενους[LXX]αιρ·ομεν·αςαιρ·ομεν·ους
Datαιρομεναιςαιρομενοιςαιρ·ομεν·αιςαιρ·ομεν·οις
Genαιρομενων[LXX]αιρομενων[LXX]αιρ·ομεν·ωναιρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stῃρον[LXX]ε·αιρ·ονῃρομηνε·αιρ·ομην
2ndῃρεςε·αιρ·εςῃρουε·αιρ·ου
3rdῃρεν, ῃρεε·αιρ·ε(ν)ῃρετοε·αιρ·ετο
Pl1stῃρομενε·αιρ·ομενῃρομεθαε·αιρ·ομεθα
2ndῃρετεε·αιρ·ετεῃρεσθεε·αιρ·εσθε
3rdῃρον[LXX], ῃροσανε·αιρ·ον, ε·αιρ·οσαν altῃροντοε·αιρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρω[GNT][LXX]αρ(ε)·[σ]ωαρουμαιαρ(ε)·[σ]ομαι
2ndαρεις[LXX]αρ(ε)·[σ]ειςαρῃ[GNT][LXX], αρει[LXX], αρεισαιαρ(ε)·[σ]ῃ, αρ(ε)·[σ]ει classical, αρ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαρει[LXX]αρ(ε)·[σ]ειαρειταιαρ(ε)·[σ]εται
Pl1stαρουμεναρ(ε)·[σ]ομεναρουμεθααρ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαρειτεαρ(ε)·[σ]ετεαρεισθεαρ(ε)·[σ]εσθε
3rdαρουσιν[GNT][LXX], αρουσιαρ(ε)·[σ]ουσι(ν), αρ(ε)·[σ]ουσι(ν)αρουνταιαρ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαροιμιαρ(ε)·[σ]οιμιαροιμηναρ(ε)·[σ]οιμην
2ndαροιςαρ(ε)·[σ]οιςαροιοαρ(ε)·[σ]οιο
3rdαροιαρ(ε)·[σ]οιαροιτοαρ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαροιμεναρ(ε)·[σ]οιμεναροιμεθααρ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαροιτεαρ(ε)·[σ]οιτεαροισθεαρ(ε)·[σ]οισθε
3rdαροιεναρ(ε)·[σ]οιεναροιντοαρ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αρειν​αρ(ε)·[σ]ειν​αρεισθαι​αρ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρουσααρουναρ(ε)·[σ]ουσ·ααρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαρωναρ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαρουσαναρουντααρ(ε)·[σ]ουσ·αναρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαρουσῃαρουντιαρ(ε)·[σ]ουσ·ῃαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαρουσηςαρουντοςαρ(ε)·[σ]ουσ·ηςαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαρουσαιαρουντεςαρουντααρ(ε)·[σ]ουσ·αιαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαρουσαςαρουνταςαρ(ε)·[σ]ουσ·αςαρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαρουσαιςαρουσι, αρουσιν[GNT][LXX]αρ(ε)·[σ]ουσ·αιςαρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αρ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαρουσωναρουντωναρ(ε)·[σ]ουσ·ωναρ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρουμενηαρουμενεαρ(ε)·[σ]ομεν·ηαρ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαρουμενοςαρ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαρουμενηναρουμενοναρ(ε)·[σ]ομεν·ηναρ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαρουμενῃαρουμενῳαρ(ε)·[σ]ομεν·ῃαρ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαρουμενηςαρουμενουαρ(ε)·[σ]ομεν·ηςαρ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαρουμεναιαρουμενοιαρουμενααρ(ε)·[σ]ομεν·αιαρ(ε)·[σ]ομεν·οιαρ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαρουμεναςαρουμενουςαρ(ε)·[σ]ομεν·αςαρ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαρουμεναιςαρουμενοιςαρ(ε)·[σ]ομεν·αιςαρ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαρουμενωναρουμενωναρ(ε)·[σ]ομεν·ωναρ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρα[LXX]ε·αρ·[σ]αηραμηνε·αρ·[σ]αμην
2ndηρας[LXX]ε·αρ·[σ]αςηρωε·αρ·[σ]ω
3rdηρεν[GNT][LXX], ηρεε·αρ·[σ]ε(ν), ε·αρ·[σ]ε(ν)ηρατοε·αρ·[σ]ατο
Pl1stηραμενε·αρ·[σ]αμενηραμεθαε·αρ·[σ]αμεθα
2ndηρατε[GNT]ε·αρ·[σ]ατεηρασθεε·αρ·[σ]ασθε
3rdηραν[GNT][LXX]ε·αρ·[σ]ανηραντοε·αρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαρω[GNT][LXX]αρ·[σ]ωαρωμαιαρ·[σ]ωμαι
2ndαρῃς[GNT][LXX]αρ·[σ]ῃςαρῃ[GNT][LXX]αρ·[σ]ῃ
3rdαρῃ[GNT][LXX]αρ·[σ]ῃαρηταιαρ·[σ]ηται
Pl1stαρωμεν[LXX]αρ·[σ]ωμεναρωμεθααρ·[σ]ωμεθα
2ndαρητε[LXX]αρ·[σ]ητεαρησθεαρ·[σ]ησθε
3rdαρωσιν, αρωσιαρ·[σ]ωσι(ν)αρωνταιαρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαραιμιαρ·[σ]αιμιαραιμηναρ·[σ]αιμην
2ndαραις[LXX], αρειαςαρ·[σ]αις, αρ·[σ]ειας classicalαραιοαρ·[σ]αιο
3rdαραι[GNT][LXX], αρειεαρ·[σ]αι, αρ·[σ]ειε classicalαραιτοαρ·[σ]αιτο
Pl1stαραιμεναρ·[σ]αιμεναραιμεθααρ·[σ]αιμεθα
2ndαραιτεαρ·[σ]αιτεαραισθεαρ·[σ]αισθε
3rdαραιεν, αραισαν, αρειαν, αρειεναρ·[σ]αιεν, αρ·[σ]αισαν alt, αρ·[σ]ειαν classical, αρ·[σ]ειεν classicalαραιντοαρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρον[GNT][LXX]αρ·[σ]οναραι[GNT][LXX]αρ·[σ]αι
3rdαρατω[GNT][LXX]αρ·[σ]ατωαρασθωαρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαρατε[GNT][LXX]αρ·[σ]ατεαρασθεαρ·[σ]ασθε
3rdαρατωσαν, αραντωναρ·[σ]ατωσαν, αρ·[σ]αντων classicalαρασθωσαν, αρασθωναρ·[σ]ασθωσαν, αρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αραι[GNT][LXX]​αρ·[σ]αιαρασθαι[LXX]​αρ·[σ]ασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρασααρας[GNT][LXX]αραν[LXX]αρ·[σ]ασ·ααρ·[σ]α[ντ]·ςαρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαρασαναραντααρ·[σ]ασ·αναρ·[σ]αντ·α
Datαρασῃαραντιαρ·[σ]ασ·ῃαρ·[σ]αντ·ι
Genαρασηςαραντοςαρ·[σ]ασ·ηςαρ·[σ]αντ·ος
PlVocαρασαι[LXX]αραντες[GNT][LXX]αραντααρ·[σ]ασ·αιαρ·[σ]αντ·εςαρ·[σ]αντ·α
Nom
Accαρασαςαρανταςαρ·[σ]ασ·αςαρ·[σ]αντ·ας
Datαρασαιςαρασι, αρασιναρ·[σ]ασ·αιςαρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαρασωναραντωναρ·[σ]ασ·ωναρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαραμενηαραμενεαρ·[σ]αμεν·ηαρ·[σ]αμεν·ε
Nomαραμενοςαρ·[σ]αμεν·ος
Accαραμενηναραμενοναρ·[σ]αμεν·ηναρ·[σ]αμεν·ον
Datαραμενῃαραμενῳαρ·[σ]αμεν·ῃαρ·[σ]αμεν·ῳ
Genαραμενηςαραμενουαρ·[σ]αμεν·ηςαρ·[σ]αμεν·ου
PlVocαραμεναιαραμενοιαραμενααρ·[σ]αμεν·αιαρ·[σ]αμεν·οιαρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαραμεναςαραμενουςαρ·[σ]αμεν·αςαρ·[σ]αμεν·ους
Datαραμεναιςαραμενοιςαρ·[σ]αμεν·αιςαρ·[σ]αμεν·οις
Genαραμενωναραμενωναρ·[σ]αμεν·ωναρ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκαηρ·καηρμαιηρ·μαι
2ndηρκας, ηρκεςηρ·κας, ηρ·κες altηρσαιηρ·σαι
3rdηρκεν[GNT][LXX], ηρκεηρ·κε(ν), ηρ·κε(ν)ηρται[LXX]ηρ·ται
Pl1stηρκαμενηρ·καμενηρμεθαηρ·μεθα
2ndηρκατεηρ·κατεηρθεηρ·σθε
3rdηρκασιν, ηρκασι, ηρκανηρ·κασι(ν), ηρ·καν altηραταιηρ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρσομαιηρ·σομαι
2ndηρσῃ, ηρσειηρ·σῃ, ηρ·σει classical
3rdηρσεταιηρ·σεται
Pl1stηρσομεθαηρ·σομεθα
2ndηρσεσθεηρ·σεσθε
3rdηρσονταιηρ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκωηρ·κω
2ndηρκῃςηρ·κῃς
3rdηρκῃηρ·κῃ
Pl1stηρκωμενηρ·κωμεν
2ndηρκητεηρ·κητε
3rdηρκωσιν, ηρκωσιηρ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκοιμι, ηρκοιηνηρ·κοιμι, ηρ·κοιην classical
2ndηρκοις, ηρκοιηςηρ·κοις, ηρ·κοιης classical
3rdηρκοι, ηρκοιηηρ·κοι, ηρ·κοιη classical
Pl1stηρκοιμενηρ·κοιμεν
2ndηρκοιτεηρ·κοιτε
3rdηρκοιενηρ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρσοιμηνηρ·σοιμην
2ndηρσοιοηρ·σοιο
3rdηρσοιτοηρ·σοιτο
Pl1stηρσοιμεθαηρ·σοιμεθα
2ndηρσοισθεηρ·σοισθε
3rdηρσοιντοηρ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηρκεηρ·κεηρσοηρ·σο
3rdηρκετωηρ·κετωηρθωηρ·σθω
Pl1st
2ndηρκετεηρ·κετεηρθεηρ·σθε
3rdηρκετωσανηρ·κετωσανηρθωσαν, ηρθωνηρ·σθωσαν, ηρ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρκεναι​ηρ·κεναι​ηρθαι​ηρ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηρσεσθαι​ηρ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρκυιαηρκοςηρ·κυι·αηρ·κο[τ]·ς
Nomηρκωςηρ·κο[τ]·^ς
Accηρκυιανηρκοταηρ·κυι·ανηρ·κοτ·α
Datηρκυιᾳηρκοτιηρ·κυι·ᾳηρ·κοτ·ι
Genηρκυιαςηρκοτοςηρ·κυι·αςηρ·κοτ·ος
PlVocηρκυιαιηρκοτεςηρκοταηρ·κυι·αιηρ·κοτ·εςηρ·κοτ·α
Nom
Accηρκυιαςηρκοταςηρ·κυι·αςηρ·κοτ·ας
Datηρκυιαιςηρκοσι, ηρκοσινηρ·κυι·αιςηρ·κο[τ]·σι(ν)
Genηρκυιωνηρκοτωνηρ·κυι·ωνηρ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηρμενηηρμενεηρ·μεν·ηηρ·μεν·ε
Nomηρμενοςηρ·μεν·ος
Accηρμενηνηρμενον[GNT]ηρ·μεν·ηνηρ·μεν·ον
Datηρμενῃηρμενῳηρ·μεν·ῃηρ·μεν·ῳ
Genηρμενηςηρμενουηρ·μεν·ηςηρ·μεν·ου
PlVocηρμεναιηρμενοιηρμεναηρ·μεν·αιηρ·μεν·οιηρ·μεν·α
Nom
Accηρμεναςηρμενουςηρ·μεν·αςηρ·μεν·ους
Datηρμεναιςηρμενοιςηρ·μεν·αιςηρ·μεν·οις
Genηρμενωνηρμενωνηρ·μεν·ωνηρ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρκειν, ηρκηε·ηρ·κειν, ε·ηρ·κη classicalηρμηνε·ηρ·μην
2ndηρκεις, ηρκηςε·ηρ·κεις, ε·ηρ·κης classicalηρσοε·ηρ·σο
3rdηρκειε·ηρ·κειηρτοε·ηρ·το
Pl1stηρκειμεν, ηρκεμενε·ηρ·κειμεν, ε·ηρ·κεμεν classicalηρμεθαε·ηρ·μεθα
2ndηρκειτε, ηρκετεε·ηρ·κειτε, ε·ηρ·κετε classicalηρθεε·ηρ·σθε
3rdηρκεισαν, ηρκεσανε·ηρ·κεισαν, ε·ηρ·κεσαν classicalηρατοε·ηρ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηρθηνε·αρ·θην
2ndηρθηςε·αρ·θης
3rdηρθη[GNT][LXX]ε·αρ·θη
Pl1stηρθημενε·αρ·θημεν
2ndηρθητεε·αρ·θητε
3rdηρθησαν[LXX]ε·αρ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρθησομαιαρ·θησομαι
2ndαρθησῃ, αρθησειαρ·θησῃ, αρ·θησει classical
3rdαρθησεται[GNT][LXX]αρ·θησεται
Pl1stαρθησομεθααρ·θησομεθα
2ndαρθησεσθεαρ·θησεσθε
3rdαρθησονται[LXX]αρ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρθωαρ·θω
2ndαρθῃςαρ·θῃς
3rdαρθῃ[GNT][LXX]αρ·θῃ
Pl1stαρθωμεναρ·θωμεν
2ndαρθητεαρ·θητε
3rdαρθωσιν[GNT], αρθωσιαρ·θωσι(ν), αρ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαρθειηναρ·θειην
2ndαρθειηςαρ·θειης
3rdαρθειηαρ·θειη
Pl1stαρθειημεν, αρθειμεναρ·θειημεν, αρ·θειμεν classical
2ndαρθειητε, αρθειτεαρ·θειητε, αρ·θειτε classical
3rdαρθειησαν, αρθειεναρ·θειησαν, αρ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαρθησοιμηναρ·θησοιμην
2ndαρθησοιοαρ·θησοιο
3rdαρθησοιτοαρ·θησοιτο
Pl1stαρθησοιμεθααρ·θησοιμεθα
2ndαρθησοισθεαρ·θησοισθε
3rdαρθησοιντοαρ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαρθητι[GNT]αρ·θητι
3rdαρθητω[GNT][LXX]αρ·θητω
Pl1st
2ndαρθητεαρ·θητε
3rdαρθητωσαν, αρθεντωναρ·θητωσαν, αρ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αρθηναι​αρ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αρθησεσθαι​αρ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρθεισα[LXX]αρθειςαρθεναρ·θεισ·ααρ·θει[ντ]·ςαρ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαρθεισαναρθεντααρ·θεισ·αναρ·θε[ι]ντ·α
Datαρθεισῃαρθεντιαρ·θεισ·ῃαρ·θε[ι]ντ·ι
Genαρθεισηςαρθεντοςαρ·θεισ·ηςαρ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαρθεισαιαρθεντεςαρθεντααρ·θεισ·αιαρ·θε[ι]ντ·εςαρ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαρθεισαςαρθενταςαρ·θεισ·αςαρ·θε[ι]ντ·ας
Datαρθεισαιςαρθεισι, αρθεισιναρ·θεισ·αιςαρ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαρθεισωναρθεντωναρ·θεισ·ωναρ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαρθησομενηαρθησομενεαρ·θησομεν·ηαρ·θησομεν·ε
Nomαρθησομενοςαρ·θησομεν·ος
Accαρθησομενηναρθησομενοναρ·θησομεν·ηναρ·θησομεν·ον
Datαρθησομενῃαρθησομενῳαρ·θησομεν·ῃαρ·θησομεν·ῳ
Genαρθησομενηςαρθησομενουαρ·θησομεν·ηςαρ·θησομεν·ου
PlVocαρθησομεναιαρθησομενοιαρθησομενααρ·θησομεν·αιαρ·θησομεν·οιαρ·θησομεν·α
Nom
Accαρθησομεναςαρθησομενουςαρ·θησομεν·αςαρ·θησομεν·ους
Datαρθησομεναιςαρθησομενοιςαρ·θησομεν·αιςαρ·θησομεν·οις
Genαρθησομενωναρθησομενωναρ·θησομεν·ωναρ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 05-Dec-2020 12:20:31 EST