αιωνιος • AIWNIOS • aiōnios

αἰώνιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαιωνια[GNT][LXX]αιωνιε[LXX]αιωνι·ααιωνι·ε
Nomαιωνιος[GNT][LXX]αιωνι·ος
Accαιωνιαν[GNT][LXX]αιωνιον[GNT][LXX]αιωνι·αναιωνι·ον
Datαιωνιᾳ[LXX]αιωνιῳ[LXX]αιωνι·ᾳαιωνι·ῳ
Genαιωνιας[LXX]αιωνιου[GNT][LXX]αιωνι·αςαιωνι·ου
PlVocαιωνιαιαιωνιοι[LXX]αιωνια[GNT][LXX]αιωνι·αιαιωνι·οιαιωνι·α
Nom
Accαιωνιας[LXX]αιωνιους[GNT][LXX]αιωνι·αςαιωνι·ους
Datαιωνιαιςαιωνιοις[GNT][LXX]αιωνι·αιςαιωνι·οις
Genαιωνιων[GNT][LXX]αιωνι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 11:56:25 EDT