χαρις • CARIS XARIS • charis

χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocχαριχαρι[τ]
Nomχαρις[GNT][LXX]χαρι[τ]·ς
Accχαριν[GNT][LXX], χαριτα[GNT][LXX]χαρι[τ]·ν, χαριτ·α
Datχαριτι[GNT][LXX]χαριτ·ι
Genχαριτος[GNT][LXX]χαριτ·ος
PlVocχαριτες[LXX]χαριτ·ες
Nom
Accχαριτας[GNT][LXX]χαριτ·ας
Datχαρισι, χαρισινχαρι[τ]·σι(ν)
Genχαριτων[LXX]χαριτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 03-Dec-2020 11:05:45 EST