Χαναναιος • CANANAIOS XANANAIOS • Chananaios

Χαναναῖος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαναναια[GNT]χαναναιεχαναναι·αχαναναι·ε
Nomχαναναιος[LXX]χαναναι·ος
Accχαναναιανχαναναιον[LXX]χαναναι·ανχαναναι·ον
Datχαναναιᾳχαναναιῳ[LXX]χαναναι·ᾳχαναναι·ῳ
Genχαναναιαςχαναναιου[LXX]χαναναι·αςχαναναι·ου
PlVocχαναναιαιχαναναιοι[LXX]χαναναια[GNT]χαναναι·αιχαναναι·οιχαναναι·α
Nom
Accχαναναιαςχαναναιους[LXX]χαναναι·αςχαναναι·ους
Datχαναναιαιςχαναναιοις[LXX]χαναναι·αιςχαναναι·οις
Genχαναναιων[LXX]χαναναι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 23-Jan-2021 02:48:48 EST