φρεαρ • FREAR • phrear

φρέαρ, φρέατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφρεαρ[GNT][LXX]φρεα[τ]·ρ
Nom
Acc
Datφρεατι[LXX]φρεατ·ι
Genφρεατος[GNT][LXX]φρεατ·ος
PlVocφρεατα[LXX]φρεατ·α
Nom
Acc
Datφρεασι, φρεασινφρεα[τ]·σι(ν)
Genφρεατων[LXX]φρεατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 10-Aug-2020 20:40:21 EDT