Τυριος • TURIOS • Turios

Τύριος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτυριετυρι·ε
Nomτυριος[LXX]τυρι·ος
Accτυριοντυρι·ον
Datτυριῳτυρι·ῳ
Genτυριουτυρι·ου
PlVocτυριοι[LXX]τυρι·οι
Nom
Accτυριουςτυρι·ους
Datτυριοις[GNT][LXX]τυρι·οις
Genτυριων[LXX]τυρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 04:21:14 EDT