Σιμων • SIMWN • Simōn

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσιμων[GNT][LXX]σιμων
Nom
Accσιμωνα[GNT][LXX]σιμων·α
Datσιμωνι[GNT][LXX]σιμων·ι
Genσιμωνος[GNT][LXX]σιμων·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 05:37:44 EDT