Σκυθης • SKUQHS • Skuthēs

Σκύθης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσκυθησκυθ·η
Nomσκυθης[GNT]σκυθ·ης
Accσκυθηνσκυθ·ην
Datσκυθῃσκυθ·ῃ
Genσκυθουσκυθ·ου
PlVocσκυθαισκυθ·αι
Nom
Accσκυθαςσκυθ·ας
Datσκυθαιςσκυθ·αις
Genσκυθων[LXX]σκυθ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 07:50:30 EST