Σιδωνιος • SIDWNIOS • Sidōnios

Σιδώνιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσιδωνιασιδωνιεσιδωνι·ασιδωνι·ε
Nomσιδωνιοςσιδωνι·ος
Accσιδωνιανσιδωνιον[LXX]σιδωνι·ανσιδωνι·ον
Datσιδωνιᾳσιδωνιῳσιδωνι·ᾳσιδωνι·ῳ
Genσιδωνιας[GNT][LXX]σιδωνιουσιδωνι·αςσιδωνι·ου
PlVocσιδωνιαισιδωνιοι[LXX]σιδωνιασιδωνι·αισιδωνι·οισιδωνι·α
Nom
Accσιδωνιας[GNT][LXX]σιδωνιους[LXX]σιδωνι·αςσιδωνι·ους
Datσιδωνιαιςσιδωνιοις[GNT][LXX]σιδωνι·αιςσιδωνι·οις
Genσιδωνιων[LXX]σιδωνι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:54:49 EDT