Πετρος • PETROS • Petros

Πέτρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπετρε[GNT]πετρ·ε
Nomπετρος[GNT]πετρ·ος
Accπετρον[GNT]πετρ·ον
Datπετρῳ[GNT]πετρ·ῳ
Genπετρου[GNT]πετρ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 27-Jun-2019 00:38:26 EDT