προφητης • PROFHTHS • prophētēs

προφήτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροφηταπροφητ·α
Nomπροφητης[GNT][LXX]προφητ·ης
Accπροφητην[GNT][LXX]προφητ·ην
Datπροφητῃ[GNT][LXX]προφητ·ῃ
Genπροφητου[GNT][LXX]προφητ·ου
PlVocπροφηται[GNT][LXX]προφητ·αι
Nom
Accπροφητας[GNT][LXX]προφητ·ας
Datπροφηταις[GNT][LXX]προφητ·αις
Genπροφητων[GNT][LXX]προφητ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 20:52:30 EDT