Ουριας • OURIAS • Ourias

Οὐρίας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocουρια[LXX]ουρι·α
Nomουριας[LXX]ουρι·ας
Accουριαν[LXX]ουρι·αν
Datουριᾳουρι·ᾳ
Genουριου[GNT][LXX]ουρι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 11:22:00 EDT