Οζιας • OZIAS • Ozias

Ὀζίας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοζια[LXX]οζι·α
Nomοζιας[GNT][LXX]οζι·ας
Accοζιαν[GNT][LXX]οζι·αν
Datοζιᾳοζι·ᾳ
Genοζιου[LXX]οζι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 20:20:09 EST