μηδεις μηθεις • MHDEIS MHQEIS • mēdeis mētheis

μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomμηδεμια[LXX]μηδεις[GNT][LXX]μηδεν[GNT][LXX]μηδεμι·αμηδει[ν]·ςμηδε[ι]ν
Accμηδεμιαν[GNT]μηδενα[GNT][LXX]μηδεμι·ανμηδε[ι]ν·α
Datμηδεμιᾳμηδενι[GNT][LXX]μηδεμι·ᾳμηδε[ι]ν·ι
Genμηδεμιας[LXX]μηδενος[GNT][LXX]μηδεμι·αςμηδε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomμηθεις[LXX]μηθεν[GNT][LXX]μηθει[ν]·ςμηθε[ι]ν
Accμηθεναμηθε[ι]ν·α
Datμηθενιμηθε[ι]ν·ι
Genμηθενος[LXX]μηθε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Apr-2020 02:37:54 EDT