Ματταθιας • MATTAQIAS • Mattathias

Ματταθίας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocματταθια[LXX]ματταθι·α
Nomματταθιας[LXX]ματταθι·ας
Accματταθιαν[LXX]ματταθι·αν
Datματταθιᾳματταθι·ᾳ
Genματταθιου[GNT][LXX]ματταθι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 04:39:07 EDT