Κυπριος • KUPRIOS • Kuprios

Κύπριος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκυπριακυπριεκυπρι·ακυπρι·ε
Nomκυπριος[GNT]κυπρι·ος
Accκυπριανκυπριονκυπρι·ανκυπρι·ον
Datκυπριᾳκυπριῳ[GNT]κυπρι·ᾳκυπρι·ῳ
Genκυπριαςκυπριουκυπρι·αςκυπρι·ου
PlVocκυπριαικυπριοι[GNT]κυπριακυπρι·αικυπρι·οικυπρι·α
Nom
Accκυπριαςκυπριουςκυπρι·αςκυπρι·ους
Datκυπριαιςκυπριοιςκυπρι·αιςκυπρι·οις
Genκυπριων[LXX]κυπρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 15-Aug-2020 00:50:32 EDT