Ιερεμιας • IEREMIAS • Ieremias

Ἰερεμίας, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocιερεμια[LXX]ιερεμι·α
Nomιερεμιας[LXX]ιερεμι·ας
Accιερεμιαν[GNT][LXX]ιερεμι·αν
Datιερεμιᾳιερεμι·ᾳ
Genιερεμιου[GNT][LXX]ιερεμι·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2019 20:30:57 EDT