Δημας • DHMAS • Dēmas

Δημᾶς, -ᾶ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδημαδημ·α
Nomδημας[GNT]δημ·ας
Accδημανδημ·αν
Datδημᾳδημ·ᾳ
Genδημαδημ·α
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 02-Dec-2020 01:57:27 EST