Βαβυλων • BABULWN • Babulōn

Βαβυλών, -ῶνος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβαβυλων[GNT][LXX]βαβυλων
Nom
Accβαβυλωνα[LXX]βαβυλων·α
Datβαβυλωνι[GNT][LXX]βαβυλων·ι
Genβαβυλωνος[GNT][LXX]βαβυλων·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 22:08:51 EDT