αυτος • AUTOS • autos

αὐτός αὐτή αὐτό

Pronoun (3rd Person)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomαυτη[GNT][LXX]αυτος[GNT][LXX]αυτο[GNT][LXX]αυτ·ηαυτ·οςαυτ·ο
Accαυτην[GNT][LXX]αυτον[GNT][LXX]αυτ·ηναυτ·ον
Datαυτῃ[GNT][LXX]αυτῳ[GNT][LXX]αυτ·ῃαυτ·ῳ
Genαυτης[GNT][LXX]αυτου[GNT][LXX]αυτ·ηςαυτ·ου
PlVoc
Nomαυται[GNT][LXX]αυτοι[GNT][LXX]αυτα[GNT][LXX]αυτ·αιαυτ·οιαυτ·α
Accαυτας[GNT][LXX]αυτους[GNT][LXX]αυτ·αςαυτ·ους
Datαυταις[GNT][LXX]αυτοις[GNT][LXX]αυτ·αιςαυτ·οις
Genαυτων[GNT][LXX]αυτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 17-Jun-2019 09:01:45 EDT