Sign In | New Login | Edit Anonymously
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Extended Definitions

Annotated entries are asterisked.

Α[1] (s. ἄλφα) alpha (n.) [first letter of Greek alphabet]
Ἀβαδδών v.l. Ἀββαδών, ὁ destroyer (n.) Isa 54:16 Hebrew H7843 Waster, destroyer; Rev 9:11 1 Ch 21:15 and said to the angel that destroyed,H7843 And the angel of the LORD stood by the threshingfloor of Ornan the Jebusite. Hebrew H7843 Waster, destroyer
ἀβαρής -ές Parsing (adj.) lit. weightless
Ἀββαδών, ὁ (s. Ἀβαδδών) destroyer (n.) Isa 54:16 Hebrew H7843 Waster, destroyer; Rev 9:11 1 Ch 21:15 and said to the angel that destroyed,H7843 And the angel of the LORD stood by the threshingfloor of Ornan the Jebusite. Hebrew H7843 Waster, destroyer
Ἅβελ, ὁ Abel (n.) (undefiled)
Ἀβιά, ὁ Abijah (n.) Λέγω
Ἀβιληνή, -ῆς, ἡ Abilene (n.) [territory of (around city of Abila)]
ἄβυσσος, -ου, ἡ abyss (n.) Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf:
ἀγαθοποιέω to do good (v.) hacer el bien,
ἀγαθός -ή -όν good (adj.) /inherently-good, i.e. God-wrought.. Distinct from "καλός" (beautiful-good).
ἀγαθύνω [LXX] to do-good (v.) (from adj."αγαθῳ"(inherently-good).
ἀγαλλίασις, -εως, ἡ rejoicing (n.) , from "ἀγαλλιάω" (exalt), hence exultation, intense-joy/gladness/singing
ἀγαλλιάω to exult (v.) [rejoice exceedingly]
ἀγανακτέω to resent be resentful (v.) [have one's sensibilities offended]
ἀγαπάω to agape-love (v.) /Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
ἀγάπη, -ης, ἡ love (n.) /Calvary-love (as distinguished from "φιλω" (friend-love, affection)
ἀγγεῖον, -ου, τό container (n.) (vessel, flask)
ἀγγέλλω to announce (v.) announce, report, bring news of
ἄγγελος, -ου, ὁ agent/angel (n.) - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
ἄγγος, -ους, τό vessel (n.) (basket, bag)
ἁγιάζω to consecrate (v.) sanctify, hallow, become holy
ἁγιασμός, -οῦ, ὁ sanctification (n.) (holiness, sanctification)
ἅγιον (s. ἅγιος) holy (adj.) [dedicated, divine, pure]
ἅγιος -α -ον holy (adj.) [dedicated, divine, pure]
ἁγιότης, -ητος, ἡ Holiness (n.) (holy character, nature)
ἀγκάλη, -ης, ἡ embracing arm (n.) a bent arm, compare to βραχίων - arm.
ἄγναφος -ον carded (adj.) unfulled, to comb wool for spinning
ἀγνοέω to not know (v.) (ignorant)
ἀγοράζω to buy/purchase (v.) From noun "ἀγορά" (market-place), hence buy/purchase.
ἀγοραῖος -ον ??? (adj.) 1. Court days, court sessions, 2. Lowlifes, loiterers, riff-raff, rabble
ἀγραυλέω to be outside in a field (v.) From Green's Lexicon: to remain in the open air, especially by night, cf. ἀγρός & αὐλή
ἀγρεύω to catch (v.) ensnare
Ἀγρίππας, -α, ὁ Agrippa (n.) [Herod Agrippa II]
ἀγρός, -οῦ, ὁ field (n.) ἔχομεν
* ἀγρυπνέω to want for sleep (v.) [not sleep, be watchful]
ἀγρυπνία, -ας, ἡ sleeplessness (n.) ἐγέννησα
ἀγωγή, -ῆς, ἡ way of life (n.) (motive)
ἀδελφός, -οῦ, ὁ brother (n.) How do we know these are accurate if anyone can edit them?
ἀδήλως secretly (adv.) [unevidently]
ἀδιάλειπτος -ον incessant (adj.) unintermitting
ἀδιαλείπτως Non-Ceasing (adv.) (without ceasing, unceasingly)
ἀδικέω to do-harm/wrong (v.) Lit:"do-unright".
ἀδικία, -ας, ἡ wrongdoing (n.) Lit:"unrighteousness/injustice".
ἄδικος -ον unjust (adj.) wrongdoing, unrighteous, unjust, without cause, one who has not appeared in court
ἁδρότης, -ητος, ἡ abundance (n.) (exuberance)
ἀδυνατέω to be-incapable (v.) Lit:"be-without-ability/power", hence be-incapable.
ἀδύνατος -ον impossible (adj.) Lit:"not-able"
ἀετός, -οῦ, ὁ eagle (n.) "eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page 4 Rev 8:13
ἀήρ, -έρος, ὁ air (n.) wind
ἀθέμιτος -ον unacceptable (adj.) Lit:"not-acceptable/customary", hence unacceptable/uncustomary, (by extension) unlawful/abominable. Unseemly, forbidden.
ἀθετέω to set at naught (v.) [nullify and agreement/covenant, repudiate, deal treacherously] To be insolent or offensive. Disregard for authority. Spurn, despise, reject.
Ἀθῆναι, -ῶν, αἱ ??? (n.) Ειμι
ἀθλέω to compete (v.) [see athletics, strive]
ἀθροίζω to gather (v.) gather together, collect, muster
αἴγειος -εία -ον of goat (adj.) [pert. to a goat or goats]
Αἴγυπτος, -ου, ἡ Egypt (n.) [country of]
αἰδώς, -οῦς, ἡ modesty (n.) moral respect
αἱματεκχυσία, -ας, ἡ shedding of blood (n.) [blood letting]
αἱμορροέω to hemorrhage (v.) issue of blood
αιν [LXX] ayin (Heb.) [16th letter of Hebrew alphabet]
αἴνεσις, -εως, ἡ praise (n.) of praise
αἰνέω to praise (v.) approve, advise, recommend
αἴνιγμα, -ατος, τό riddle (n.) [see enigma]
αἶνος, -ου, ὁ praise (n.) also a tale, story
αἵρεσις, -έσεως, ἡ preference/taking (n.) [faction, heresy, choice, but also; acquisition]
αἱρετικός -ή -όν factious (adj.) [see heretical]
αἴρω to lift/pick-up (v.) , take-up, tote, raise, bear, carry
αἴσθησις, -εως, ἡ discretion (n.) (knowledge, perceptibility)
αἰσθητήριον, -ου, τό discernment (n.) faculty/sense
αἰσχροκερδής -ές money-grubbing (adj.) [lit: shameful-gains]
αἰσχρόν (s. αἰσχρός) shameful (adj.) bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty
αἰσχρός -ά -όν shameful (adj.) bawdy, ignominious, disgraceful, wicked, nefarious, obscene, outrageous, salacious, shameful, shocking, smutty
αἰσχύνη, -ης, ἡ shame/disgrace/dishonor (n.) Strongs-0152. verb: to disfigure face (Hom.). to dishonor (Pr 29:15). to make ashamed (Si 13:7). Pass., to be put to shame: II Co 10:8; Phl 1:20, 1Pet 4:16, 1Jn 2:28; c. inf. (M, Pr., 205), Lk 16:3 (cf. ἐπ- (-ομαι), κατ- αἰσχύνω). † [G153]
αἰσχύνω to shame (v.) /feel-shame
αἰτία, -ας, ἡ circumstance/reason (n.) [responsibility/credit for, basis, blame; cause]
αἰτιάομαι [LXX] to accuse (v.) [bring a charge or credit upon, blame]
αἴτιον (s. αἴτιος) cause (adj.) [resposible (for), basis of crime]
αἴτιος -ία -ον cause (adj.) [resposible (for), basis of crime]
αἰχμαλωτίζω to make captive (v.) (take prisoner)
αἰών, -ῶνος, ὁ eon (n.) /age, "εἰς τοὺς αἰῶνα/αἰῶνας"(into the eon/eons) are both usually rendered "forever".
* αἰώνιος -ία -ον age-long/ unending (adj.) age-long, and therefore: practically eternal, unending; partaking of the character of that which lasts for an age, as contrasted with that which is brief and fleeting
ἀκαθαρσία, -ας, ἡ uncleaness (n.) depravity foulness of a wound or sore
ἀκάθαρτος -ον unclean (adj.) (impure)
ἄκανθα, -ης, ἡ thorn (n.) (thorn plant)
ἄκαρπος -ον fruitless (adj.) barren
ἀκέραιος -ον undivided (adj.) integral, undivided, whole
ἀκλινής -ές unbending (adj.) (unbending, w/o wavering or swaying, (relaxing, slack off))
ἀκμήν even yet, still (adv.) (as yet, at this 'point' in time, just now)
ἀκούω to going (v.) to go
ἀκρασία, -ας, ἡ excess (n.) (no self control)
ἄκρατος -ον unmixed (adj.) (undiluted, full strength)
ἀκριβῶς exactly (adv.) - accurately (carefully)
ἀκροβυστία, -ας, ἡ foreskin (n.) The foreskin; usually, the state of having the foreskin: uncircumcision
ἄκρον, -ου, τό farthest-extent/edge (n.) /extremity/apex/tip.
ἀλάβαστρον, τό alabaster (n.) [vase]
ἀλαζονεία, -ίας, ἡ affectation/imposture (n.) [ostentatiousness, affictation, pretension. atempt to impress: hence bragging]
ἀλείφω to anoint (v.) [smear or rub]
Ἀλέξανδρος, -ου, ὁ Alexander (n.) [defender/protector (ἀλέξω) of men]
ἀληθεύω to tell the truth (v.) 1. to speak the truth (Gal 4:16); 2. to live, practice or follow the truth - not just speak it, hence to be ethical or just (see Eph 4:15 where it is used in contrast to living under the influence of falsehood like children [v14]; see also LXX Prv 21:3)
ἁλιεύω to fish (v.) to fish for, catch
ἀλλάσσω to change/alter (v.) give in exchange, barter one thing for another, repay requite, leave
ἀλληγορέω to speak allegorically (v.) [figuratively, metaphorically]
ἁλληλουϊά hallelujah (Heb./Aram.) [praise Yahweh]
ἀλλοιόω [LXX] to alter (v.) change, make different
ἄλλος -η -ο other(of similar kind) (pron.) , as distinguished from "ἕτερος" "other" (of a different/distinct kind)
ἀλλοτριεπίσκοπος v.l. -τριοεπί-, -ου, ὁ meddler (n.) [overseer of another's matters]
ἀλλοτριοεπίσκοπος, -ου, ὁ (s. -τριεπί-) meddler (n.) [overseer of another's matters]
ἀλλόφυλος -ον foreign (adj.) Tribe, race
ἄλογος -ον unreasoning/speechless (adj.) [without reckoning/understanding, illogical]
* ἅλς, ἁλός, ὁ salt (n.) απεδοκιμασαν
ἀλυσιτελής -ές Unprofitable (adj.) (unfavorable)
αλφ [LXX] aleph (Heb.) [first letter of Hebrew alphabet]
ἄλφα v.l. Α[1], τό alpha (n.) [first letter of Greek alphabet]
ἅμα simultaneously (adv.) [in concert with, at the same time as]
ἁμαρτία, -ίας, ἡ sin (n.) Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
ἄμαχος -ον peaceable (adj.) Lit:"not-fighter", hence peaceable, not-contentios.
ἀμεταμέλητος -ον unrepentant (adj.) Lit:not-care-about-changing, hence un-regretful/repentant/remorseful, irrevocable
ἀμετανόητος -ον unrepentant (adj.) impenitent
ἀμήν amen (Heb./Aram.) [faithful and true witness]
ἀμφιάζω [LXX] to clothe (v.) put on
ἀμφιβάλλω to casting a net (v.) (casting about)
ἄμφοδον, -ου, τό street (n.) where two ways meet
ἄμωμον, -ου, τό amomum (n.) [Indian spice-plant]
ἄμωμος -ον unblemished (adj.) flawless
ἄν ever (calls attention to optional actions) Precedes aorist and present-subjunctives; Follows future-indicatives.
ἀναβαίνω to ascend (v.) Lit:"step/foot-up", hence ascend.
ἀναβιβάζω to draw (v.) (haul)
ἀναβλέπω to see again (v.) [Lit:"see-again" hence: recover-sight; look up]
ἀναγγέλλω to proclaim (v.) carry back tidings of, report, Lit:"declare-up/again", hence proclaim, announce, report
ἀναγεννάω to regenerate/rebirth (v.) /bring-forth-again
ἀναγιγνώσκω (s. -γιν-) [LXX] to re-read (v.) Lit:"know-again", hence acquaint/perceive/recognize-again
ἀναγινώσκω/-γιγν- to re-read (v.) Lit:"know-again", hence acquaint/perceive/recognize-again
ἀναγκάζω to compel (v.) force, constrain (cf. ἀνάγκη)
ἀνάγκη, -ης, ἡ necessity (n.) ,compelling-need,compulsion
ἀνάγω to lead up (v.) lead, bring or lift up; bring back; middle/passive "put out to sea" or "set sail"
ἀναζώννυμι to gird (v.) to gird up, to prepare
ἀναθάλλω to revive (v.) sprout again
ἀνάθεμα, -ατος, τό curse (n.) [devoted to be slain]
ἀναθεματίζω to bind-under-oath (v.) Lit:"place/set/pledge-up", hence to bind/pledge/curse/anathematize-under-oath, to devote/consign to destruction, declare/invoke-anathema, with ἐαντόν, to bind oneself under-oath (Mk 14:71, Act23:12,14,21 (cf. καταναθεματίζω, and other usages of
ἀναίδεια, -ας, ἡ impudence (n.) ἀναίδεια αναιδής; rudeness, insolence, lack of respect, effrontery, audacity, nerve
ἀναίρεσις, -εως, ἡ murder (n.) A taking up or away, especially of dead bodies for burial; by association, the act of killing or murder itself (in both NT occurrences); metaphorically, "destruction" (including refutation of arguments, etc.)
* ἀναιρέω to put away (v.) put away; of men being killed, put away, of anything, including people, that are not in the right place
ἀναίτιος -ον blames/innocent (adj.) without cause, Gal. 10.36, S.E.P.3.67, Simp.in Ph.641.10; “ἀ. γίγνεσθαι” Alex.Aphr.in Metaph.309.15.lexicon entry in LSJ; see also Joh 15:25 without a cause.
ἀνακαλύπτω to reveal (v.) remove a covering, uncover
ἀνακάμπτω to return (v.) [double back]
ἀνακλάω [LXX] to bend backwards (v.) reflect
ἀνακόπτω [LXX] to intercept (v.) halt something, stop something.
ἀνακράζω to shout/holler (v.) [cry out]
ἀνάκρισις, -εως, ἡ interrogation (n.) questioning, inquisition .
ἀνακύπτω to un-bow (v.) rise from stooping
ἀναλαμβάνω to take-up (v.) Lit:"take-up", hence lift-up, carry-away, take-to-one's-self, adopt, take-along, take-in-hand
ἀναλογία, -ας, ἡ proportion (n.) , analogous reasoning
ἀναλογίζομαι to calculate (v.) consider, reckon, sum up
ἀναλύω to detach/break free (v.) [see analyze: to deconstruct or decompose (in order to identify) the parts from a whole]
ἀναμένω to earnestly-await (v.) Lit:"remain/abide/stay/wait-up", hence actively/earnestly-wait.
ἀναντίρρητος -ον incontrovertible (adj.) [without anti-orating]
ἀναπαύω to rest (v.) [Lit:"pause-up", hence rest/cease/refresh (from labors/struggles)]
ἀναπείθω to mislead persuade (v.) to convince persuade mislead seduce
ἀναπίπτω to recline (v.) recline, fall back upon
ἀναπληρόω to occupy/fulfill (v.) [Lit"fill-up"]
ἀναπτύσσω to unroll (v.) to open
ἀνάπτω to kindle (v.) set-ablaze
ἀνασπάω to draw (v.) pull up
ἀναστατόω to upset (v.) drive out, unsettle, destroy
ἀνασταυρόω to crucify (v.) (re-crucify)
ἀναστρέφω to go about/return (v.) [conduct oneself; turn over]
ἀνασῴζω [LXX] to escape (v.) Lit"save/deliver/rescue-up", hence escape.
ἀνατάσσομαι to compose (v.) arrange, draw up, classify
ἀνατέλλω to rise/appear on horizon (v.) Lit:"finish/complete-up". Hence, rise/arise/spring-up, dawn
ἀνατίθημι to lay upon/dedicate (v.) impart
ἀνατολή, -ῆς, ἡ east [place] (n.) - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah Jer 23:5 ανατελλο: rising up, spring up appear above the horizon
ἀνατρέπω to upset (v.) overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize
ἀναφαίνω to light-up (v.) Lit:"manifest/light-up". Made-apparent/visible.
ἀναφέρω to bring/offer up (v.) Lit:"bring/carry/offer-up", hence offer-up(sacrifice)/bring-up/carry-up, ???:cite/mention, misquote, refer/relate/report/tate
ἀνάχυσις, -εως, ἡ excess (n.) (from "ἀνάχεω":pour-out), hence out-pouring/overflowing, excess.
ἀναχωρέω to turn tail (v.) withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate
ἀναψύχω to revive the-soul (v.) [recover, relief from toils]
ἀνδραποδιστής, -οῦ, ὁ kidnapper/slaver (n.) Lit: "man-footer", hence man-steal-er/kidnapper, by extension: slaver, by further extension: slave-trader.
Ἀνδρόνικος, -ου, ὁ Andronicus (n.) [man-conqueror]
ἀνδροφόνος, -ου, ὁ male- or husband-killer (n.) also used of people who kill women
ἀνέγκλητος -ον blameless (adj.) Lit:"not-in-call-able", hence, above/beyond-reproach, not-convict-able when properly scrutinized.
ἄνεμος, -ου, ὁ wind (n.) gust of wind
ἀνεξίκακος -ον forbearance (adj.) long-suffering.
ἀνέρχομαι to ascend (v.) ανα (up) + ερχομαι (to go/come), thus "to go/come up," or "ascend."
ἄνεσις, -εως, ἡ some ease/freedom (n.) [becoming less intense; respite, remission]
ἄνευ without (prep.) takes a genitive object
ἀνευρίσκω to find by searching (v.) look for
ἀνέχω to bear-with (v.) Lit: re-have/hold. hence bear-with, put-up-with, tolerate, indulge
ἀνέῳγα, ἀνέῳξα (s. ἀνοίγω) to open-up (v.) Lit:"open-up".
ἀνήκω to be appropriate (v.) Lit:"reach-an-appropriate-goal", hence appropriate/fitting
ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ man (n.) (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
ἀνθ’ (s. ἀντί) against/instead (+gen) (prep.) as much as, in return for, in exchange ofmma]nti< is the preposition first of equivalence (Homer, Il . ix. 116, 117) and then of ex- change (1 Cor. xi. 15; Heb. xii. 2, 16; Matt. v. 38),
ἀνθίστημι to oppose (v.) lit Lit;"stand-against",hence oppose.
ἄνθος, -ους, τό flower (n.) [see chrys-anthemum, golden flower]
ἀνίημι to let go of (v.) Lit:"send-up", hence give-up, untie, let-loose, abate
ἀνίστημι to ἡμέραις (v.) Lit:"stand-up-again", hence put-up/raise/arise. Usually resurrect.
ἀνοίγω to open-up (v.) Lit:"open-up".
ἀνομία, -ας, ἡ lawlessness (n.) Lit:"without-law"
ἄνομος -ον lawless/lawlessness (adj.) [Lit:"without-law", hence lawless, outside-the-law; lawless deed(s)]
ἀντάλλαγμα, -ατος, τό exchange (n.) [give/take for exchange (change) in ps 54:20?]
ἀνταναιρέω [LXX] to take-away (v.) , make-cease/disappear, annul
ἀνταναπληρόω to fill up contra to (v.) [fill up in order to offset or as a countermeasure]
ἀνταποδίδωμι to pay-back (v.) Lit:"give-back/against", hence recompense/pay-back
ἀντέχω to cling to by/endure (v.) [abide, hold out, bear, endure, withstand, stand, stay]
ἀντί against/instead (+gen) (prep.) as much as, in return for, in exchange ofmma]nti< is the preposition first of equivalence (Homer, Il . ix. 116, 117) and then of ex- change (1 Cor. xi. 15; Heb. xii. 2, 16; Matt. v. 38),
ἀντιβάλλω to exchange (v.) exchange words in conversation
ἀντίδικος, -ου, ὁ adversary (n.) Lit:"against-justice", hence adversary/accuser/antagonist/opponent-at-law. By extension, prosecutor.
ἀντίθεσις, -εως, ἡ antithesis (n.) opposition, resistance
ἀντικαθίστημι to Oppose (v.) (withstood, resist, set against, oppose, establish as a counterpart)
ἀντίκειμαι to be opposite to (v.) to be set over against, correspond with, τιμὰ ἀγαθοῖσιν ἀ. is held out to them as a fitting reward
ἀντιλαμβάνω to lay-hold-of (v.) Lit:"take-hold-against", hence uphold/support/sustain/give-help, take-instead-of
ἀντίλη(μ)ψις, -εως, ἡ help 1. help; 2. act of attaining (Muraoka's Lexicon); help, aid, succour, defence, hold, managing (Lust, et. al. Lexicon)
ἀντιλογία, -ας, ἡ contradiction/dispute (n.) [opposing arrgument, contention]
Ἀντιόχεια, -ας, ἡ Antioch (n.) One of a number of cities named for the Seleucid kings of the name Ᾰ̓ντῐ́οχος (Antiochus).
Ἀντιοχεύς, -έως, ὁ Antiochene (n.) [inhabitant of Antioch]
ἀντιστηρίζω [LXX] to support (v.) press against, offer resistance as to keep from falling
ἀντιτάσσω to line up against (v.) [to set up in opposition to; to direct or be directed against]
ἀνυπόκριτος -ον unhypocritical/without affectation (adj.) without (pretense, dissembling, deceit, dishonesty, duplicity, lying, guile, subterfuge, feigning, shamming, faking, bluff, bluffing, posturing hypocrisy)
ἀνυπότακτος -ον independent (adj.) [from ὑποτάσσω: subdue, place under obidience) insubordinate; unrestrained, see Heb 2:8]
ἀνωφελής -ές unbeneficial (adj.) uselessness
ἄξιος -ία -ον worthy (adj.) From "ἄγω" (bring/lead/carry somet5hing valuable), hence worthy/worthwhile/valuable
ἀπαγγέλλω to report (v.) – to report or tell.
ἀπαίρω to take-away (v.) Lit:"raise/lift/take-up-from", hence bear/take-away, remove.
ἀπαλγέω to beyond feeling (v.) [from: "ἀλγέω" suffer, grieve) hence; cease from sorrow]
ἀπαλλάσσω to relieve (v.) to change off (of someone) and thus eliminate a burden.
ἁπαλός -ή -όν tender (adj.) [soft to the touch, as the shoot of a tree]
ἀπαναισχυντέω [LXX] to behave with effrontery (v.) [put away shame]
* ἀπαράβατος -ον uninterrupted (adj.) lit. non-side-stepping; intransgressible
ἀπειθέω to disobey (v.) (commands/injunctions), disbelieve/be-unpersuaded(the gospel). LXX: rebel
ἀπειθής -ές disobedient (adj.) unpersuade
ἀπεῖπον to refuse (v.) [renounce, deny, disown]
ἄπειρος[1] -ον inexperienced (adj.) (unacquainted, unused to)
ἀπεκδέχομαι to eagerly-await (v.) Lit:"from-from-out-of-receive/welcome", hence intense-reception/welcome, await-eagerly.
ἀπελεύθερος, -ου, ὁ freed person (n.) απελευσεσθε
ἀπέπω (s. ἀπεῖπον) to refuse (v.) [renounce, deny, disown]
ἀπέραντος -ον limitless (adj.) [without end, infinite]
ἀπέρχομαι to depart (v.) go away, depart from
ἀπέχει (s. ἀπέχω) to hold back (v.) [Lit:"from-have/from-hold"; c. acc., receive something from someone; c. gen. or c. ἀπό, hold a distance away, or abstain from]
ἀπέχομαι (s. ἀπέχω) to hold back (v.) [Lit:"from-have/from-hold"; c. acc., receive something from someone; c. gen. or c. ἀπό, hold a distance away, or abstain from]
ἀπέχω to hold back (v.) [Lit:"from-have/from-hold"; c. acc., receive something from someone; c. gen. or c. ἀπό, hold a distance away, or abstain from]
ἄπιστος -ον unfaithful (adj.) ungodly, recreant, perfidious; adulterous, unfaithful; deceitful, treacherous; archaic:'apostate'
ἁπλότης, -ητος, ἡ singleness (n.) naivety; opposite of duplicitousness; from ἁπλοῦς, single
ἁπλῶς simply (adv.) [merely, plainly, rustically]
ἀπό from (prep.) (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀποβαίνω to get out (v.) [(from "βαίνω": walk, step) hence: step out]
ἀποβλέπω to pay attention (v.) (look away)
ἀποβολή, -ῆς, ἡ loss (n.) Lit: cast-away. Hence: that which is thrown away, lost
ἀπογίνομαι to separate (v.) Lit:"become-away-from", hence "separate", or a euphemism for "die/kill" . Used only once (1Pet2:24).
ἀπογινώσκω [LXX] to not know (v.) to despair; to give up as hopeless; to depart from judgment, give up a design; ἀπο - of any kind of separation of one thing from another by which the union or fellowship of the two is destroyed.
ἀπογραφή, -ῆς, ἡ census (n.) act of registering, enrollment
ἀποδείκνυμι to proclaim (v.) make, appoint or proclaim (with double accusative); or: prove, point out, display
ἀπόδημος -ον emigrant (adj.) migrant
ἀποδίδωμι to give-back (v.) Lit:"give-from", hence, give/pay-back/repay/restore, assign, impute, convey, refer, sell
ἀποδοκιμάζω to disapprove/reject (v.) [reject after testing/scrutiny]
ἀποθήκη, -ης, ἡ storehouse (n.) [see apothecary]
ἀποικίζω [LXX] to deport (v.) banish, colonize
ἀποκάλυψις, -εως, ἡ revelation (n.) [a disclosure, an unveiling, uncovering; source of English "apocalypse"]
ἀποκαραδοκία, -ας, ἡ earnest-expectation (n.) Lit:"from-head-thinking/attitude", hence head-outstretched-attitude (as an Olympic runner), by extension, earnest-expectation/anticipation.
ἀποκαταλλάσσω to completely-reconcile (v.) Lit:change-down-from, hence decisively-reintegrate. make whole again
ἀποκατάστασις, -εως, ἡ restoration/establishment (n.) Lit:"down-standing-from"/"standing-according-to-from", hence, restoration/establishment-according-to former function or external intent , reestablish integrity,
ἀποκλείω to shut/lock (v.) shut/lock up
ἀπόκριμα, -ατος, τό response (n.) [= κατάκριμα: condemnation, judgement; ψήφῳ: pebble used in voting (Hesyc.)]
ἀποκρίνομαι to answer (v.) Lit:"judge/decide-from", hence involves a response that requires some thinking/consideration/decision. Usually rendered "answer" (in response to a question/inquiry)
ἀποκρύπτω to hide from (v.) [keep hidden from]
ἀποκτείνω, αποκτέννω/αποκτένω to kill (v.) Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
αποκτέννω (s. ἀποκτείνω) to kill (v.) Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
αποκτένω (s. ἀποκτείνω) to kill (v.) Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
ἀποκυλίω to roll away (v.) [Lit:"roll-from"]
ἀπολαμβάνω to receive/take (v.) to acquire accordingly
ἀπολείπω to leave/remain (v.) Lit:"leave-behind-from", hence leave/leave-behind/desert/forsake (act/passive), remain(middle)
ἀπόλλυμι to destroy (v.) Lit:"destroy-from", hence fully/utterly-destroy/ruin/annihilate (active), perish, be lost (middle/passive).
Ἀπολλωνία, -ας, ἡ Apollonia (n.) [city of]
ἀπολογέομαι to speak in defense (v.) Lit:"message/reason-from".
ἀπολογία, -ας, ἡ rebuttal (n.) [account or statement given based on reasoning, speak in defense. see apologetics]
ἀπολούω to ablute (v.) wash away
ἀπολύτρωσις, -εως, ἡ redemption (n.) Lit:"redemption-from", hence a release-from-imprisonment after paying the ransom(λύτρον) release-price. From "λύω" (release/loose).
ἀπολύω to release (v.) Lit:"loose-from", hence release, let-go, divorce, free, pardon. Also a euphemism for die.
ἀπονέμω to portion out impart (v.) assign
ἀποπίπτω to fall off (v.) fall off from, fail
ἀπορέω to perplex/confuse (v.) [rise of difficulty, be in doubt, without means]
ἀπορία, -ας, ἡ perplexity (n.) [difficulty, to be at a loss]
ἀπορίπτω (s. -ρρίπτω) to cast away (v.) Lit:cast/throw/toss-from/out
ἀπορρίπτω/-ρίπτω to cast away (v.) Lit:cast/throw/toss-from/out
ἀποσκευάζω [LXX] to provide oneself with necessaries (v.) provide oneself with provisions, pack up and carry off
ἀποσκορακίζω [LXX] to ??? (v.) απεδοκιμασαν
ἀποσπάω to draw away (v.) [draw out, withdraw]
ἀποστασία, -ας, ἡ departure (n.) Apostasy. Der. ἀφίστημι, ἀπο = away from - στασία comes from the root ἵστημι = to stand; it is to stand away, separate or depart. Several early translations have "departure" in II Thessalonians 2:3
ἀποστατέω [LXX] to rebel (v.) Lit:"stand-away-from". hence rebel,
ἀποστέλλω to send-forth (v.) Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
ἀποστερέω to defraud (v.) [withhold what is owed]
ἀποστρέφω to turn-away (v.) Lit:"turn-from", hence turn-from/back/away. turn-away/back-from, return
ἀποσυνάγωγος -ον excommunicated (adj.) [expelled from synagogue]
ἀποτάσσω to part from/renounce (v.) [leave from]
ἀποτίθημι to to put away (v.) to avoid, escape
ἀποτινάσσω to shake off (v.) get rid of
ἀποτομία, -ας, ἡ stringency (n.) from the adverb "ἀποτόμως" (severely/sharply/abruptly/curtly), hence severity/sharpness/stringency.
ἀποφαίνω [LXX] to display (v.) show forth
ἀποφέρω to carry away (v.) yield to repay
ἀποφθέγγομαι to opine (v.) to opine ,to speak one's opinion plainly, to give utterance; to utter; it's a metaphor for vessels struck: to ring (esp: gift of Holy Spirit chiming the gift of tongues Acts 2) chanting hymns (1Chron 25:1) soothsayer (Micah 5:11, Zec 10:2, Ez 13:9, 13:19)
Ἀππίου Appius (n.) [Ἀππίου φόρον is the Forum of Appius, a market town on the Appian Way]
* ἅπτομαι (s. ἅπτω) to grasp/touch (v.) [set fire, lay hands on]
* ἅπτω to grasp/touch (v.) [set fire, lay hands on]
ἀπωθέω to reject (v.) [push back]
ἀπώλεια, -ας, ἡ destruction (n.) Lit:"ruination/destruction-from", hence intensified (total/utter-cutting-off/perishing) ruination.
ἄρα[2] therefore-indeed /hence/it-follows-that. An inferential conjunction implying under these circumstances, something either is/becomes (whatever follows). Similar to, but more disjunctive than "οὖν" (consequently/accordingly).
ἀράομαι [LXX] to raise/lift/bear (v.) /take-away/pick-up, remove
ἀργός -ή -όν idle (adj.) idle, useless
ἀρεσκεία, -ας, ἡ obsequiousness (n.) [be pleasing]
ἀρετή, -ῆς, ἡ virtue (n.) [praise?]
ἀριθμός, -οῦ, ὁ number (n.) [see arithmetic]
ἄριστος -η -ον [LXX] best (adj.) excellent
ἀρκέω to be enough (v.) [suffice]
Ἀρκτοῦρος, -ου, ὁ [LXX] Arcturus (n.) [bear-guard; the third brightest star in the night sky in the Boötes constellation, guarding Ursa Major and Ursa Minor]
ἀροτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] plower (n.) [see aerator]
ἁρπαγή, -ῆς, ἡ plunder (n.) (extortion, seizure, spoiling)
ἁρπάζω to snatch (v.) carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin
ἀρραβών, -ῶνος, ὁ seal, earnest deposit (n.) earnest money deposit in consummation of an agreement, pledge
* ἀρσενοκοίτης, -ου, ὁ homosexual (n.) Lit:"male-coital/mating". 2x GNT, both male-ending, hence a male who has coitus with males, (narrowly) a sodomite. often extended to anyone having same-sex sex-partners.
ἄρτι just-now (adv.) ,presently, at-this-moment.
ἄρτος, -ου, ὁ bread (n.) (uncertain origin, possibly from "αιρο","to-lift" )
* ἀρχηγός, -οῦ, ὁ trailblazer (n.) (author, first to go, leader, founder)
ἀρχιτρίκλινος, -ου, ὁ head waiter (n.) [see triclinium]
ἄρχομαι (s. ἄρχω) to begin/rule (v.) Lit:"head/chief", hence rule or begin (depending upon context).
ἄρχω to begin/rule (v.) Lit:"head/chief", hence rule or begin (depending upon context).
ἄρωμα, -ατος, τό aromatic (n.) [herb or spice]
ἄσβεστος -ον inextinguishable (adj.) [see asbestos]
ἀσεβέω to be-impious/irreverent (v.) /commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence.
ἀσεβής -ές ungodly (adj.) /irreverent.
ἀσέλγεια, -ας, ἡ unrestraint (n.) (from "ἀσέλγς":brutal) hence unrestrained/licentious/unrestrained-desire, lasciviousness/wantonness/perniciousness, without-moral-restraint, moral-abandon.
ἀσθενέω to be-weak (v.) Lit:"be-without-strength/vigor", hence, be-weak/sick/helpless, ail. waver/stumble.
ἀσθένημα, -ατος, τό weakness (n.) Lit:from "ἀσθενής"(without-strength), hence weakness/infirmity.
Ἀσία, -ας, ἡ Asia (n.) [Roman province of]
Ἀσιανός, -οῦ, ὁ Asian (n.) [person from the Roman province of Asia]
ἀσπάζομαι to greet (v.) (welcome, salute)
ἄσπονδος -ον irreconcilable (adj.) [implacable?]
Ἀσσάρων, -ωνος, ὁ (s. Σαρ(ρ)ων) Sharon (n.) [plain of]
Ἆσσος v.l. Ἄσσον, -ου, ἡ Assos (n.) [city of]
ἀστεῖος -α -ον attractive (adj.) "Of the town" or "city bred". Therefore, refined or elegant. Of outward appearance= pretty/handsome or graceful. In a general sense, "good".
ἀστοχέω to be-off-target (v.) Lit:"not-target-mark", hence stray, go-astray.
ἀστράπτω to flash (v.) flash or sparkle like lightning
ἀσύνθετος -ον Irreconcilable (adj.) [faithless, not be brought together, covenant breaker]
ἀσφαλῶς assuredly (adv.) [without incident/mishap]
ἀσχημονέω to be unbecoming (v.) disgrace oneself
* ἀσχημοσύνη, -ης, ἡ disgracefulness (n.) want of form, disfigurement, ackwardeness
ἀσωτία, -ας, ἡ unsavedness (n.) (from "σῴζω":save), Lit:"without salvation/rescue/preservation", hence unsavedness/wastedness.
ἀτακτέω to Disorderly (v.) (behave inappropriately)
ἀτιμία, -ας, ἡ dishonor (n.) disgrace
ἀτμίς, -ίδος, ἡ steam (n.) (describing vapor/smoke/incense that will rise/fall and disperse or evaporate)
αὐγάζω to shine (v.) shine
αὐγή, -ῆς, ἡ dawn (n.) (daybreak)
αὐθάδης -ες stubborn (adj.) [self-willed. determination to do as one wants, regardless of consequences]
* αὐθεντέω to domineer/boss around (v.) (dominate, {commit murder})
αὐλή, -ῆς, ἡ courtyard (n.) [sheep-fold, palace, house]
αὐξάνω/αὔξω to grow/increase (v.) [in power, strength, numbers etc..]
αὔξω (s. αὐξάνω) to grow/increase (v.) [in power, strength, numbers etc..]
αὐτοκράτωρ, -ορος, ὁ [LXX] absolute ruler (n.) [see autocrat]
αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ (s. ἑαυτοῦ) self (pron.) him/her/it/our/your/them-selves
αὐτόφορος -ον (s. -φωρος) self-revealed (adj.) ἐπ’ αὐτοφόρῳ means "in the act" or "manifestly"
αὐτόφωρος v.l. -φορος -ον self-revealed (adj.) ἐπ’ αὐτοφόρῳ means "in the act" or "manifestly"
αὐχέω to boast (v.) (say proudly)
ἀφ’ (s. ἀπό) from (prep.) (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀφαιρέω to take-away (v.) [Lit:"lift/take-from" deprive]
ἀφανίζω to disappear/blot out (v.) [remove from sight/notice/existence; obscure]
ἀφανισμός, -οῦ, ὁ obliteration/obscurity (n.) [ἀφανίζω: (properly) blot out, remove from sight/notice; dissapear]
ἁφή, -ῆς, ἡ ligament (n.) (connection, LXX plague, infection)
ἀφήκω [EXTRA] to arrive at (v.) [not to be confused with ἀφίημι]
ἄφθαρτος -ον immortal (adj.) [incorruptible, non-degenerative]
ἀφθορία, -ας, ἡ soundness (n.) [incorruptibility]
ἀφίημι to leave/dismiss/forgive (v.) dismiss/forgive, let-be, divorce, send-away, allow/permit.
ἀφιλάγαθος -ον ungenerous (adj.) [unfond of good]
ἀφιλάργυρος -ον ungreedy (adj.) [Lit: not-loving-silver]
ἄφιξις, -εως, ἡ arrival (n.) reaching, appearance, incoming (accomplishment of an objective)
ἀφίστημι to disengage (v.) Lit: "stand-from", hence by extn, depart, disengage-from, meta:renounce.. Often passively rendered "fall away"( during tribulation, but more properly renounce (due to tribulation).
ἀφορίζω to separate (v.) separate, set apart, appoint
ἀφροσύνη, -ης, ἡ mindlessness (n.) Folly, madness, or foolishness. Derived from νοῦς (mind) and a negative participle
ἄφρων -ον unthinking (adj.) senseless
ἀχλύς, -ύος, ἡ mist (n.) (clouding up)
ἄχρι/ἄχρις until (+gen) (prep.) up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only]
ἄχρις (s. ἄχρι) until (+gen) (prep.) up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only]
ἄψινθος, -ου, ἡ bitter (n.) [wormwood, a bitter herb (see absinthe)]
βαίνω [LXX] to step (v.) (walk)
βαλάντιον, -ου, τό (s. βαλλά-) purse (n.) (money bag)
βαλλάντιον v.l. βαλά-, -ου, τό purse (n.) (money bag)
βάλλω to throw (v.) /cast
βάπτω to dip (v.) dip, immerse, temper, dye, tint
βαρ [LXX] linen (Heb./Aram.) [for 'בָּד' in 1 Sm 2:18]
βαρέω to weigh down (v.) βαρύς , εῖα, ύ: heavy, oftener figurative than literal; σχέθε χεῖρα βαρεῖαν, stayed his ‘heavy hand,’ suggesting power, Il. 1.219; βαρείᾱς χεῖρας ἐποίσει, ‘violent’ hands, Il. 1.89; of ‘grievous’ pains, Il. 5.417; ‘dread’ fates, Il. 21.548; ‘low,’ ‘gruff’
βαρέως dull (adv.) (heavily)
βαρύνω [LXX] to weigh down (v.) depress oppress
βασανίζω to torment (v.) examine closely, cross-question
βασιλεύω to reign (v.) Lit:"be-king"
βασιλικός -ή -όν the royal (adj.) (king's, nobleman)
βάσις, -εως, ἡ foot (n.) [pedastal, something something stands on. (the 4 legs of chair)]
βασκαίνω to bewitch (v.) [become influenced by the evil eye; jealousy?]
* βατταλογέω v.l. βαττο- to babble (v.) say the same thing over and over again
* βαττολογέω (s. βαττα-) to babble (v.) say the same thing over and over again
βδέλυγμα, -ατος, τό abomination (n.) ( from "bdēō", "to reek with stench"), hence something detestable.
βδελύσσομαι/βδελύττ- to loathe (v.) (abhor, abominable)
βδελύττομαι (s. βδελύσσ-) [LXX] to loathe (v.) (abhor, abominable)
βεβαιότερος -έρα -ον more absolutely certain (adj.) more sure
βεβαίωσις, -εως, ἡ absolute certainty (n.) βεβαίωσις: progressive establishment, working something out in steps, progression.
βεβηλόω to defile (v.) literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate)
Βελίαλ, ὁ (s. Βελιάρ) Belial (n.) variant of Βελίαλ, a name for the devil or the Antichrist (transliterated from Hebrew "worthlessness")
Βελιάρ v.l. Βελίαλ, ὁ Belial (n.) variant of Βελίαλ, a name for the devil or the Antichrist (transliterated from Hebrew "worthlessness")
βέλος, -ους, τό dart (n.) arrow
Βερνίκη, -ης, ἡ Bernice (n.) [bringing (φέρω) victory]
βηθ [LXX] beth (Heb.) [second letter of Hebrew alphabet]
βῆμα, -ατος, τό step (n.) judgment seat
βία, -ας, ἡ force (n.) (violence)
βιάζω to suffer violence (v.) force LXX: press against a boundary or some resistance to a desired outcome
βίαιος -α -ον fierce (adj.) (mighty)
βιβάζω [LXX] to mount (v.) (straddle, stride)
βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό small-scroll (n.) a roll of parchment/skin/papyrus, used as paper, hence scroll (not "book" as often rendered). Accordingly, the diminutive is more properly distinguished as, "small scroll".
βίβλος/βύβλος, -ου, ἡ large-scroll (n.) (as distinct from its diminutive "βιβλιος" (small scroll). Both (unfortunately) rendered "book" (unless nonsensical).
βίος, -ου, ὁ life/livelihood (n.) can also refer to property (BDAG 177)
* βλασφημέω to blaspheme/disparage (v.) Lit:"slow/sluggish-reputation", hence slander/speak-ill/evil-of/malign, refusing to acknowledge good/worthy-of-respect/veneration.
βλασφημία, -ας, ἡ blasphemy (n.) Blast-full speaking, i.e. speaking against someone to hurt or harm them.
βλέπω to see/look/observe (v.) (physically), hence/look-at, view/examine/observe; Fig: beware, take-care/heed.
βλητέος -α -ον drained (adj.) (must be put)
βοηθέω to help (v.) Lit:"run-to-urgent-exclamation", hence supply-urgently-needed-help, come-to-the-aid.
βόθυνος, -ου, ὁ pit (n.) [same as βόθρος]
βολή, -ῆς, ἡ throw before (n.) radiance, rays, payment,quick glances
βολίς, -ίδος, ἡ projectile (n.) (arrow, dart)
βόσκω to feed (v.) graze (sheep) in contrast to G4166 "ποιμαίνω," "shepherd/tend"
βότρυς, -υος, ὁ cluster (n.) [bunch of grapes]
βουλεύω to decide (v.) deliberate, determine
* βουλή, -ῆς, ἡ will/plan/intent (n.) counsel, design, advice
βούλομαι to desire (v.) Similarly to θέλω, may be used for "wish/want/desire". Βούλομαι may also refer to decisions of the will after consideration, thus "decide/plan/intend". (See BAGD 2nd edition; LSJ) "Desire" can stand as a gloss for either nua
βραβεύω to preside (v.) [act as a judge, arbitrate]
βραδύνω to be-slow (v.) /tardy/late, tarry/loiter, delay. From "βραδύς" (slow, unhurried, but deliberate).
βραδύτης, -ητος, ἡ slowness (n.) /tardiness/delay. From "βραδύς" (slow, unhurried, but deliberate).
βραχύς -εῖα -ύ brief (adj.) When combined, "βραχύ τι" means "just a little bit" [a little something].
βρώσιμος -ον eatable (adj.) (to eat)
βρῶσις, -εως, ἡ food (n.) (meal, food, meat)
βυβλίον, -ου, τό (s. βιβλίον) [LXX] small-scroll (n.) a roll of parchment/skin/papyrus, used as paper, hence scroll (not "book" as often rendered). Accordingly, the diminutive is more properly distinguished as, "small scroll".
βύβλος, -ου, ἡ (s. βίβλος) [LXX] large-scroll (n.) (as distinct from its diminutive "βιβλιος" (small scroll). Both (unfortunately) rendered "book" (unless nonsensical).
βῶλαξ, -ακός, ἡ [LXX] dirt (n.) clod of earth, dirt
Γαλάτης, -ου, ὁ Galatian (n.) [inhabitant of Galatia]
Γαλατία, -ας, ἡ Galatia (n.) [district of]
Γαλιλαία, -ας, ἡ Galilee (n.) [district of]
γάρ for (conj.) since, as
γέ indeed An emphatic particle meaning at least, indeed. It emphasizes the word to which it is associated.
Γεθσημανῆ (s. -νί) Gethsemane (n.) [olive orchard on the Mt. of Olives]
Γεθσημανί v.l. -νῆ Gethsemane (n.) [olive orchard on the Mt. of Olives]
γέμω to be full (v.) (full of)
γενεά, -ᾶς, ἡ generation (n.) race, family, nation; age of a lifetime, sometimes "generation"
γένημα, -ατος, τό fruit (n.) fruit of
γεννάω to beget/birth (v.) Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
γέννημα, -ατος, τό progeny (n.) (generation of)
γένος, -ους, τό race (n.) race, class, kind
γηράσκω to grow old (v.) (aging)
γίγνομαι (s. γίν-) [LXX] to become (v.) become; happen; sometimes left untranslated
γιγνώσκω (s. γιν-) [LXX] to know (v.) καί έν τούτω γινώσκομεν
γιμαλ [LXX] gimel (Heb.) [third letter of Hebrew alphabet]
γίνομαι/γίγν- to become (v.) become; happen; sometimes left untranslated
γινώσκω/γιγν- to know (v.) καί έν τούτω γινώσκομεν
γλυκύς -εῖα -ύ sweet (adj.) [see glucose]
γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ tongue (n.) by metonymy, a language
γλῶττα, -ης, ἡ (s. γλῶσσα) [LXX] tongue (n.) by metonymy, a language
γνόφος, -ου, ὁ tempest/darkness (n.) [storm-clouds, thick darkness, dusk, gloom]
γνώμη, -ης, ἡ knowledge-based determination (n.) [see gnomic]
γνωρίζω to make known (v.) [inform/show, cause-to-know/discern, give-knowledge]
γνῶσις, -εως, ἡ knowledge (n.) seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something
γνώστης, -ου, ὁ knower (n.) expert, acquainted
* Γόμορρα, -ων, τά and -ας, ἡ Gomorrah (n.) [city of]
γράμμα, -ατος, τό letter (n.) (characters that are written), hence document/letter/bill/record [distinct from γραφας scriptures as in 1 Cor 15:3] at this time the "Hebrew" texts consisted of consonantal characters not fully legible voweled words
γρηγορέω to be vigilant (v.) [to be fully awake]
γυμνάζω to condition/train (v.) [train naked; see gymnasium, exercise]
γυναικεῖος -α -ον feminine (adj.) (wife)
* γωνία, -ας, ἡ corner (n.) [sometimes: leader γόνυ]
δαιμονίζομαι to be demon possessed (v.) be under the power of a demon
δάκτυλος, -ου, ὁ finger (n.) [see ptero-dactyl, winged finger]
δαμάζω to subdue (v.) (tame)
δαν(ε)ίζω to lend (v.) (borrow)
δαπανάω to expend (v.) (from "δαπάνη", cost/expense), hence, spend/expend/pay-expenses, by extension deplete/waste/squander (resources)
δέ but, yet [postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
δέησις, -εως, ἡ plea (n.) entreaty, needs
δεῖ (s. δέω) to bind (v.) bind, enchain, tie
δεῖγμα, -ατος, τό example (n.) pattern, sample
δειλιάω to fear (v.) To be afraid
δειλός -ή -όν cowardly (adj.) [timid; evening]
* δεῖνα, ὁ, ἡ, τό certain someone (pron.) (such an one, so and so)
δεινῶς dreadfully (adv.) (grievously, vehemently)
δελεάζω to entice (v.) allure, beguile, entice
δελθ [LXX] daleth (Heb.) [fourth letter of Hebrew alphabet]
δέομαι to must/need-to/require (v.) have to, must, need to, require
δέον (s. δέω) to bind (v.) bind, enchain, tie
δέος, -ους, τό fear (n.) (dread, terror, awe, {reverence?})
Δερβαῖος -α -ον Derbian (adj.) [inhabitant of Derbe]
Δέρβη, -ης, ἡ Derbe (n.) [city of]
δέρμα, -ατος, τό skin (n.) [see dermatology]
δεσμά, -ῶν, τά (s. δεσμός) restraint (n.) restraint, handcuff
δέσμιος[2], -ου, ὁ prisoner (n.) , from "δέω" (bind/tie/restrain/imprison).
δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά restraint (n.) restraint, handcuff
δεσμωτήριον, -ου, τό captive (n.) being held captive
* δεσπότης, -ου, ὁ master (n.) /despot/authoritarian-one.
δέχομαι to receive (v.) /take/accept. Less frequent and distinct from "λαμβάνω" (take/receive), in which more aggressive activity is implied.
δέω to bind (v.) bind, enchain, tie
δῆλος -η -ον evident (adj.) (declare, indicate, state, explain, show, (reveal))
δηλόω to disclose (v.) make plain or evident (from "dḗlos" 1212 "clear/evident", hence disclose/show/make-evident/clear, inform/make-known, indicate/declare/report. Distinct from "φανερόω" "make-manifest/visible"
δημιουργός, -οῦ, ὁ builder (n.) (maker, craftsman, magistrate, as a priestly title)
δῆμος, -ου, ὁ assembly (n.) district, country, land, township, inhabitants,
δηνάριον, -ου, τό denarius (n.) [Roman monetary unit]
δήπου of course (adv.) (certainly, perhaps, surely, doubtless, )
διά because of (+acc), through (+gen) (prep.) δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
διαβάλλω to allege/make accusation against (v.) (accusation)
διαβεβαιόομαι to confidently-assert (v.) Lit:"confirm/assert-from-side-to-side", hence confidently/vociferously-assert
διάβολος -ον diabolical (adj.) Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout).
διαγγέλλω to proclaim (v.) Lit declare-thoroughly, hence proclaim
διαγίνομαι to pass (v.) (past, spent)
διαδίδωμι to distribute (v.) Lit:"give-side-to-side", hence distribute, give-away.
διάδοχος, -οῦ, ὁ and successor (n.) succeed
διαδύνω [LXX] to slip through (v.) slip through a hole, evade, shirk
διαίρεσις, -εως, ἡ differences (n.) disunite, divide
διαιρέω to apportion (v.) Lit:"take/choose-from side-to-side", hence apportion/distribute/divide/separate
διακαθαρίζω to clean out (v.) clean out; clear out e.g. sweeping out the threshing floor in Mat. 3:12
διακατελέγχομαι to refute (v.) confute
διάκονος, -ου, ὁ and servant (n.) attendant
διακρίνω to discriminate(pos) doubt(neg) (v.) Lit:"judge-from-side-to-side", hence thoroughly-discern/decide/distinguish/judge/separate, or doubt(neg).
διαλαλέω to talk with (v.) discuss
διαλέγομαι to reason (v.) to discourse, hold talk with, discuss, discourse, lecture, speak articulately
διαλείπω to ceased (v.) intermittent, recurrent, remittent, stop, gap
διαλλάσσω to interchange (v.) change throughout, e.g. of attitude
διαλογίζομαι to deliberate (v.) consider, ponder, reason
διαλογισμός, -οῦ, ὁ deliberation/contemplation (n.) [balancing of accounts, reasoning]
διαμαρτύρομαι to solemnize (v.) [solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms]
διαμένω to remain (v.) abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live
διανέμω to to give out (v.) distribute, allocate, deliver, divide, dispense
διανοέομαι [LXX] to intend (v.) [have in mind; dispose]
διάνοια, -ας, ἡ cognition (n.) intellect, mentality, purpose, plan
διαπεράω to cross over (v.) pass through
διαπίπτω [LXX] to fall away (v.) slip away, escape, fall asunder, crumble in pieces, turn out ill, be useless
διαπονέομαι to be annoyed (v.) i.e. thoroughly "worked" up
διαπραγματεύομαι to gain-by-trading (v.) Lit:"through-business/pragmatism".
διαπρίω to infuriate (v.) (cut through, cut to the quick)
διαρπάζω to spoliate (v.) [rob, plunder, pillage]
διαρρήγνυμι/-ρρήσσω to tear/rip asunder (v.) [break-through, burst]
διαρρήσσω (s. -ρρήγνυμι) to tear/rip asunder (v.) [break-through, burst]
διαρτίζω [LXX] to mold/form (v.) [αρτίζω: get ready, prepare]
διασαφέω to explain (v.) clearly declare, plainly
διασκορπίζω to scatter (v.) squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow
διασπάω to torn apart (v.) [separate, pull different ways]
διασπείρω to disperse (v.) [Lit:"sow-across", hence scatter/disperse. Source of English "diaspora"]
διασπορά, -ᾶς, ἡ diaspora (n.) [scattering]
διαστέλλω to order/separate (v.) [charge, command, order in NT]. [separate, divide, distinguish most common in LXX].
διαστρέφω to twist/bend (v.) [distort, pervert]
διαταγή, -ῆς, ἡ command (n.) bid, order, behest, injunction, dictation, mandate, prescript, commandant
διάταγμα, -ατος, τό edict (n.) (mandate, order, directive)
διατάσσω to prescribe (v.) decree, order, appoint or ordain
διατηρέω to hold onto (v.) [maintain, watch closely, observe]
* διαφέρω to surpass/carry through (v.) (exceeding, different, valuable (excess, surpass, excel))
διαφεύγω to get away (v.) [break free]
διαφημίζω to make known (v.) spread abroad, has been published, advertise, blazon, publicize
διαφθορά, -ᾶς, ἡ decay (n.) destruction, ruin or corruption, seduction
διάφορος -ον differing (adj.) various, excellent, distinguished, remarkable
διαφυλάσσω/-φυλάττω to guard (v.) preserver, to conserve
διαφυλάττω (s. -φυλάσσω) to guard (v.) preserver, to conserve
διαχειρίζω to massacre (v.) "to move by the use of the hands, take in hand, manage, administer, govern (from (Andocides (), Lysias), Xenophon, and Plato down). Middle: to lay hands on, slay, kill (with one's own hand): τινα
διαχέω [LXX] to spread (v.) (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear})
διδασκαλία, -ας, ἡ teaching (n.) doctrine
διδάσκω to teach (v.) teach, instruct, explain, prove
δίδωμι to give (v.) /offer, grant/bestow(to an inferior).
διεγείρω to arouse (v.) excite, wake up, promote, incite, stimulated, switch on
διέξοδος, -ου, ἡ dia-exodus (n.) Lit:way-out-of-by-means-of, hence cross-road, intersection, border-point, departure-way
διερμηνεύω to interpret (v.) translate, explain
διέρχομαι to pass-through (v.) Lit:"come-through",hence go/pass-through
διερωτάω to find (v.) To cross-question; ask repeatedly. In the NT occurrence: to learn/find by questioning, or simply "find".
διηνεκής -ές perpetual (adj.) (continuously, constantly, {to go on})
διθάλασσος -ον two seas (adj.) channel
διϊκνέομαι to go through (v.) (see Iota)), διικνοῦμαι penetrate, pierce
διϊσχυρίζομαι to be adamant (v.) [insist]
δίκαιος -αία -ον righteous (adj.) /just/right, (by judicial implication) innocent.
δικαιοσύνη, -ης, ἡ righteousness (n.) /justice, fulfillment of the law
δικαιόω to justify (v.) to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
δικαίωμα, -ατος, τό ordinance (n.) justification, right of plea, judgment, [standards of the law; righteousness]
δικαίως justly (adv.) justly, uprightly or rightly, lawfully, observant of custom or duty
δίκη, -ης, ἡ justice/rightness, penalty (n.) trial, lawsuit, court hearing, penalty/punishment(acc)
διόπερ for-which-very-reason (conj.) Lit:"on-which-account-all-around", hence, "for-which-very-reason","it emphatically follows that"
διοπετής -ές fallen from heaven (adj.) From Διός πίπτω, "fallen from Zeus"
διόρθωσις, -εως, ἡ improvement (n.) (proper straightening, correcting, setting upright)
Διόσκουροι, -ων, οἱ ??? (n.) [Sons of Zeus]
διστάζω to to be in doubt (v.) to doubt
δίστομος -ον double-edged (adj.) [double-mouthed]
διϋλίζω to filter (v.) strain
δίψυχος -ον conflicted (adj.) [double-minded]
διώκω to prosecute/pursue (v.) prosecute: put on trial
διῶρυξ, -υγος, ἡ [LXX] canal (n.) trench conduit
δοκέω to suppose (v.) ,from "dokos"(opinion), hence suppose/seem/think/consider. Same root as "εὐδοκέω"(seem-good). Often rendered "think", but less objective than "νοέω"(think) and less visceral than "φρονέω"(think).
δοκιμάζω to vet/scrutinize (v.) [test by trial/close examination to see if acceptable]
δοκιμή, -ῆς, ἡ attestation/attestedness (n.) [proof]
δόκιμος -ον approved (adj.) [tested and proven/approved, acceptable]
δόλιος -ία -ον deceitful (adj.) Corresponds to: απατα/φεναξ = χλευαστής [μυκτηριστής], άπατεών, ψεύστης, πλάνος (Hesychius); Also in LXX = ψιθυριστής [δολω = "criminator & susurro"] or "rechilut" in modern day Hebrew.
δόλος, -ου, ὁ guile (n.) Lit:"snare-bait", hence craft, deceit, subtilty, trickery;
δολόω to beguile/deceive (v.) the use of false appearance, disguise
δόξα, -ης, ἡ glory/honor (n.) praise
δουλεύω to serve(as slave) (v.) /be-bond-slaved, hence serve/do-service, be-enslaved(+Dat). be-in-bondage-to (give over the prerogative of self-governance).
δοχή, -ῆς, ἡ feast (n.) (reception)
δράσσομαι to grasp (v.) lay hold of, take by hands or fistful
* δραχμή, -ῆς, ἡ drachma (n.) [Greek monetary unit]
δῦμι (s. δύνω) to set (v.) /go-down (sun/star/moon). See Ecclesiastes 1:5 LXX.
δύναμις, -εως, ἡ ability (n.) /power
δυνατέω to be-capable (v.) /able/powerful.
δυνατός -ή -όν capable (adj.) /powerful/able/
δύνω/δύω to set (v.) /go-down (sun/star/moon). See Ecclesiastes 1:5 LXX.
δυσβάστακτος -ον hard to bear (adj.) grievous to be borne
δύσις, -εως, ἡ west (n.) (where the sun sets).
δύω (s. δύνω) to set (v.) /go-down (sun/star/moon). See Ecclesiastes 1:5 LXX.
δῶμα, -ατος, τό bedchamber (n.) bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day.
* ἔα ea! (interj.) (oho!, [poss imperative of ‘εαω’=let alone!])
ἐάν (εἰ ἄν) if-ever "ἐὰν μή" (Lit:if-ever not) means "except", "unless"
ἐάνπερ if ever (conj.) (if__still, if in fact, that's if)
ἑαυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ self (pron.) him/her/it/our/your/them-selves
Ἑβραΐς, -ΐδος, ἡ Hebrew dialect (n.) this language is not the one Jesus spoke on the cross in Matthew 27:46 because the people in Jerusalem understood Paul speaking Ἑβραῖος but they DID NOT UNDERSTAND Jesus was quoting Psalm 22 on the cross but thought "Ηλι Ηλι" was a call to Elija
ἐγγίζω to come/approach-near (v.) (from 1451 "ἐγγύς":near), hence draw/approach-near, be-imminent/at-hand, nearby, come-nigh.
ἐγγράφω to inscribe/in-write (v.) Lit:"in-write", hence inscribe/record/engrave
ἔγγυος -ον guarantor (adj.) (pledge, sponsor)
ἐγείρω to raise (v.) erect
ἐγκαινίζω to inaugurate/restore (v.) [consecrate, make afresh]
ἐγκακέω v.l. ἐκκα- to falter (v.) [act,remissly]
ἐγκαταλείπω to leave utterly (v.) Lit:leave-down-in, hence forsake, desert, abandon (in depth έγκατα) compare κατελιπεν
ἐγκρίνω to equate (v.) [reckon/regard as]
ἐγχέω [LXX] to into pour (v.) pouring in
ἔγωγε [LXX] I indeed Strengthened form of ἐγώ, "I"
ἐδαφίζω to dash (v.) [hurl (especially) with force]
ἔδαφος, -ους, τό foundation (n.) bottom, ground, foundation
ἐθνικῶς Gentile-ly (adv.) [as Gentiles]
ἔθνος, -ους, τό nation/culture/race (n.) Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
ἔθος, -ους, τό custom/habit (n.) [see ethos]
εἶδα (s. ὁράω) to see/behold (v.) Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
εἰδέναι, εἰδήσω (s. οἶδα) to knowing (v.) /perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
εἶδον (s. ὁράω) to see/behold (v.) Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
εἴδω (s. οἶδα) to knowing (v.) /perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
εἰκῇ without a cause (adv.) εἰκῇ has somewhat contrasting meanings: A. without cause; B. in vain; C. without due consideration, haphazardly, randomly. A gloss that covers all three is difficult. No one passage intends all three meanings.
εἴκω[1] to Yield (v.) (give place to, give in)
εἰκών, -όνος, ἡ icon (n.) [image, likeness]
εἵνεκεν (s. ἕνεκα) for-cause/reason-of (prep.) /because-of, for-sake-of, by-reason-of, for-this-cause, why
εἰσακούω to hear (v.) Lit:"hear-into", hence listen-intently, hear-deeply, hearken-to, by extension obey. Cf. προσ·έχω
εἰσδέχομαι to take in (v.) admit
εἰσδύνω [LXX] to go into (v.) get or crawl into
εἰσέρχομαι to enter (v.) Lit:"into-come", hence, "enter", although sometimes come, come-in/into, go-in/into, reach/start
εἰσπορεύομαι to enter (v.) Lit:"go-into", hence enter.
εἰσφέρω to bring in (v.) [bring in, contribute]
εἴτε whether Lit:"if-also".
ἐκ out of (+gen) (prep.) ἐξ before vowels
* ἕκαστος -η -ον each-separately (adj.) (from "ἕκας" "separate"), hence each-separately/distinctly (as opposed to "πᾶς" "each-of-a-relevant-set"
ἐκβαίνω to go out (v.) (come up out)
* ἐκβάλλω to cast-out (v.) Lit:"throw/cast-from-out-of", hence expel/eject/cast-out,drive-out, remove
ἐκγαμίζω to matchmake (v.) Lit:"espouse/mate-from-out-of", hence matchmate, marry from a set/collection
ἔκγονος -ον offspring (adj.) [child, or grandchild]
ἐκδέχομαι to wait-for (v.) [anticipate, expect, take in, receive]
ἐκδημέω to to be abroad (v.) (away from home, abroad)
ἐκδίδωμι to lease (v.) lease, rent out
ἐκδικέω to execute/dispense-justice (v.) Lit:"justice-from-out-of", hence execute/deliver/provide/dispense-justice. By extension: provide legal-protection, avenge(blood), defend(weak), vindicate(wronged), rectify(wrongs).
ἔκδοτος -ον given over (adj.) [wholly surrendered]
ἐκδοχή, -ῆς, ἡ expectation (n.) (expecting to receive)
ἐκδύνω (s. ἐκδύω) to take off (v.) [ex: stripped (me) of (my cloak) Od.14.341]
ἐκδύω/-δύνω to take off (v.) [ex: stripped (me) of (my cloak) Od.14.341]
ἐκθερίζω [LXX] to reap (v.) reap/mow completely
ἐκκακέω (s. ἐγκα-) to falter (v.) [act,remissly]
ἐκκεντέω to prick out (v.) stab with a sharp object, perforate, pierce
ἐκκλησία, -ας, ἡ assembly (n.) [gathering of people for the same cause]
ἐκκλίνω to recoil/avoid (v.) Lit:"bend-from-out-of: hence recoil/avoid, deviate/turn-from
ἐκκόπτω to cut down/off (v.) [extirpate]
ἐκλέγομαι to select/choose (v.) Lit:"speak-from-out-of". hence choose/select. Usually rendered "choose".
ἐκλείπω to fail (v.) Lit:"leave-behind-from-out-of", hence fail/come-to-an-end, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
ἐκλεκτός -ή -όν chosen (adj.) chosen, selected, elected
ἐκλύω to give up (v.) (be faint)
ἐκμάσσω to wipe (v.) from out of kneading, wipe off
ἐκμυκτηρίζω to scoff/deride/mock (v.) Lit:blow-nose-out-from.
ἐκνήφω to awake (v.) Lit:"be-sober-from-out-of", hence awake,wake=up,be-alert.be-sober
ἐκπειράζω to tempt (v.) 1Co 10:9
ἐκπέμπω to dispatch (v.) Lit: send-out.
ἐκπερισσῶς excessively (adv.) from redundant
ἐκπετάζω (s. -πετάννυμι) to scatter (v.) [spread out]
ἐκπετάννυμι, -πετάζω to scatter (v.) [spread out]
ἐκπλήσσω v.l. -πλήττω to stun (v.) astonish, surprise, amazed
ἐκπλήττω (s. -πλήσσω) to stun (v.) astonish, surprise, amazed
ἐκστρέφω to change/alter entirely (v.) Turn out if, or turn inside out.
ἐκτείνω to extend (v.) Lit:"stretch-out-from".
ἐκτελέω to finish-throughout (v.) Lit:"complete/finish-from-out-of", hence finish-throughout, complete-to-the-last-detail
ἐκτένεια, -ας, ἡ extension (n.) [great effort to achieve something]
ἐκτενής -ές extended (adj.) Lit:"stretched-out".
ἐκτινάσσω to shake-off (v.) as in Mark 6:11 "shake-off" the dust
ἐκτρέπω to turn out (v.) turn aside/away
ἐκτρίβω [LXX] to rub out/wear out (v.) destroy root and branch, rub together
ἐκφαίνω [LXX] to reveal (v.) bring to light
ἐκφέρω to carry out (v.) bring forth
ἔκφοβος -ον terrified (adj.) (exceeding fear)
ἐκχέω/-χύν(ν)ω to pour-out (v.) spill,shed
ἐκχύννω (s. -χέω) to pour-out (v.) spill,shed
ἐκχύνω (s. -χέω) to pour-out (v.) spill,shed
Ἐλαμ(ε)ίτης, -ου, ὁ Elamite [inhabitant of Elam]
ἐλαύνω to sail/drive (v.) [to steer anything to a wanted direction/goal]
ἐλαφρός -ά -όν light (adj.) [light in weight or difficulty]
ἔλεγχος, -ου, ὁ proof/evidence (n.) From "ἐλέγχω" (expose/convuct/reprove), hence evidence/proof-for (or process-of) correction/reproof/rebuke/censure/conviction LXX: rebuke/correction/reproof
ἐλέγχω to reprove (v.) reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
ἔλεος, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ mercy (n.) [pity, mercy, compassion]
ἐλευθερία, -ας, ἡ liberty (n.) freedom
ἐλευθερόω to set-free (v.) From adj."ἐλεύθερος" (free), hence set/make-free, liberate/free.
ἐλεφάντινος -η -ον ivory (adj.) [see elephant]
ἕλιξ[2], -ικος, ἡ [LXX] spiral/tendril (n.) [see helix]
ἕλκος, -ους, τό festering wound (n.) wound, sore
ἑλκύω (s. ἕλκω) to pull/drag (v.) Fig: draw. "elkuo", "spao" ("spasm") appear synonymous for drawing a sword (Mk 14:47, Jn 18:10), suggesting a forceful pulling that overcomes any resistance.
ἕλκω to pull/drag (v.) Fig: draw. "elkuo", "spao" ("spasm") appear synonymous for drawing a sword (Mk 14:47, Jn 18:10), suggesting a forceful pulling that overcomes any resistance.
ἐλλείπω [LXX] to leave [in] (v.) (remain in (place), abide, )
Ἑλληνικός -ή -όν Greek (adj.) [of Greece or Greeks or Greek]
Ἑλληνίς, -ίδος, ἡ Greek (n.) [woman]
ἐλπίζω to hope (v.) /trust-in/expect/anticipate, survive, live through, outlast, outlive
ἐλπίς, -ίδος, ἡ hope/expectation (n.) [object of hope.. where you place your trust]
ἐμβάλλω to inject (v.) Lit:"cast-in".
ἐμβατεύω to enter in (v.) (intrude, dividing, march into, invade, into possession)
ἐμμένω to continue-in (v.) Lit:"in-remain/abide/stay", hence abide/remain-in, continue
ἐμπαιγμονή, -ῆς, ἡ mockery (n.) [derisiveness]
ἐμπαίζω to mock (v.) Lit:"play-in", hence make-sport-of, mock, deride, jeer
ἐμπιμπλάω (s. -πίμπλημι) to satisfy (v.) fill up
ἐμπίμπλημι/-πίπ- to satisfy (v.) fill up
ἐμπίπλημι (s. -πίμπ-) to satisfy (v.) fill up
ἐμπλήθω (s. ἐμπίμπλημι) to satisfy (v.) fill up
ἐμπνέω to breath (v.) filled with breathe, breathe out
ἐμπορεύομαι to make gain of (v.) walk, cheat, make gain of, overreach, a merchant, to make a trade of
ἐμπορία, -ας, ἡ trade (n.) business, merchandise
ἔμπροσθεν/-θε before/in-front-of (adv.) Lit:"in-toward" hence before/facing/in-front-of, former/previous
ἐν in/with/by (prep.) (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἐναντίος -α -ον contrary (adj.) opposite, adverse, against,
ἐνδεής -ές indigent (adj.) deficient, in need of, lacking
ἔνδειγμα, -ατος, τό evidence (n.) (manifest token, clear indication)
ἔνδειξις, -εως, ἡ demonstration (n.) Lit: in-show or within-show, hence a personally-affecting/convincing demonstration
ἐνδέομαι (s. ἐνδέω[2]) to lack (v.) want, to be in need,
ἐνδέχομαι to be-acceptable (v.) Lit:"receive-within", hence be-acceptable/receivable/conceivable/possible.
ἐνδέω[1] [LXX] to bind (v.) involve, entangle
ἐνδέω[2] a.k.a. ἐνδέομαι [LXX] to lack (v.) want, to be in need,
ἐνδιατρίβω [LXX] to spend (v.) consume/waste
* ἐνδιδύσκω to clothe-in (v.) wear
ἐνδίδωμι [LXX] to give in (v.) surrender, lend, give in
ἐνδοξάζομαι to be glorified (v.) be held on high esteem
ἔνδοξος -ον honored/glorious (adj.) illustrious, renowned
ἔνδυμα, -ατος, τό vestment (n.) clerical garment (especially one worn during a religious ceremony) garment, habiliment, habit, raiment
ἐνειλέω to involuted (v.) closely coiled in a spiral shape
ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν for-cause/reason-of (prep.) /because-of, for-sake-of, by-reason-of, for-this-cause, why
ἕνεκεν (s. ἕνεκα) for-cause/reason-of (prep.) /because-of, for-sake-of, by-reason-of, for-this-cause, why
ἐνέργεια, -ας, ἡ working (n.) (operation)
ἐνεργέω to operate (v.) [operate, produce/execute (an act)]
ἐνεργής -ές energetic (adj.) (effective, active)
ἐνευλογέω to in-blessed (v.) The place of being blessed
ἐνέχω to hold (v.) hold; keep fast within; passive: be entangled in
ἐνθυμέομαι to ponder (v.) [lay to heart, think much/deeply of]
ἔνι (ἔνεστι) there is [short form of ἔνεστι(ν), pres vxx ind 3rd sg of ἕνειμι]
ἐννεύω to nod (v.) beckon, wink, sign, signal
ἔννοια, -ας, ἡ insight (n.) [from: νούς- mind; the act of thinking]
ἐνοχλέω to annoy (v.) (crowded in, troubled)
ἔνταλμα, -ατος, τό injunction (n.) [order, command]
ἐντέλλω to command (v.) Lit:in-end, hence enjoin, give-orders/instructions, command. commission
ἔντιμος -ον highly,valued (adj.) respectable, equitable, honest, honorable
ἐντολή, -ῆς, ἡ precept (n.) Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
ἐντρέπω to cringe/mortify (v.) [turn inward, either in shame or out of respect, compare αἰσχύνω]
ἐντρέφω to bring up (v.) [root: τρέφω; rear, cause to grow]
ἔντρομος -ον trembling (adj.) (in much trembling)
ἐντυγχάνω to appeal/intercede (v.) Lit:"in-obtain-by-hitting-the-mark", by extension: intercede/intervene/intersect-with.
ἐντυλίσσω to wrap in (v.) bundle, twine, enfold, enwrap
ἐνώπιον in-the-presence-of (+gen) (prep.) Lit:"in-sight-of"
ἐνώπιος -ον [LXX] in the sight of/ in front of (adj.) face to face
ἐξ (s. ἐκ) out of (+gen) (prep.) ἐξ before vowels
ἐξαγγέλλω to making known (v.) (shew forth, announce or report abroad)
ἐξαγοράζω to ransom (v.) buy off, redeem
ἐξαγορεύω [LXX] to declare (v.) make known, confess
ἐξάγω to bring/lead-out (v.) Lit:"lead/bring/carry-from-out-of", hence lead/bring-out.
ἐξαιρέω to rescue/take out (v.) [Lit:"choose/lift-from-out-of" deliver; remove]
ἐξαιτέω to beg (v.) ask
ἐξακολουθέω to follow (v.) of things, follow, result from, attend to
ἐξαλείφω to wipe away (v.) Lit:"smear-out", hence, wipe-away, blot-out, erase, efface, eliminate, delete, remove, expunge, make-extinct
ἐξαναλίσκω [LXX] to consume (v.) /finish/utterly-destroy
ἐξανατέλλω to spring up (v.) come out
ἐξανίστημι to raise up (v.) arise; εξανστηση rising out from death, rouse
ἐξάπινα suddenly (adv.) suddenly, excite, flush, kindle, smack
ἐξαπορέω to stymie (v.) [be at great difficulty or doubt]
ἐξαποστέλλω to send-forth (v.) Lit:"send-from-out-of", hence send-forth.
ἐξαρτίζω to complete (v.) finish
ἐξαστράπτω to flash (v.) lighten, lightning, twinkle
ἐξεγείρω to raise/arouse (v.) /wake/raise-up (from death/slumber).
ἐξεικονίζω [LXX] to fully formed (v.) fully formed
ἐξεραυνάω v.l. -ερευνάω to search diligently (v.) [Lit:"search-from-out-of", hence search-out/diligently]
ἐξερευνάω (s. -εραυνάω) to search diligently (v.) [Lit:"search-from-out-of", hence search-out/diligently]
ἐξέρχομαι to come out (v.) [exit]
ἐξηγέομαι to expound (v.) Literally, to lead or show the way. Figuratively (always, in the NT): to explain, relate, or interpret. As a deponent verb, translating as passive or reflexive is unnecessary.
ἐξιλάσκομαι [LXX] to make-atonement (v.) Lit:"propitiate-from-out-of", hence atone/expiate, cover(what ius offensive), cleanse(what has been desecrated), appease/pacify(wrath).
ἕξις, -εως, ἡ maturity (n.) ({shall} afterward, habit, practice?)
ἐξίστημι to be-astonished (v.) Lit:stand-from-out-of", hence be-astonished/astounded/amazed/crazy/out-of-ones-mind. LXX:tremble/confuse/dismay/upset/trouble/faint/displace
ἐξολεθρεύω v.l. -ολο- to utterly-destroy (v.) Lit:"destroy/ruin-from-out-of", hence exterminate/obliterate/annihilate/eliminate, utterly-destroy/ruin. LXX: "cut-off/destroy".
ἐξολοθρεύω (s. -ολε-) to utterly-destroy (v.) Lit:"destroy/ruin-from-out-of", hence exterminate/obliterate/annihilate/eliminate, utterly-destroy/ruin. LXX: "cut-off/destroy".
ἐξομολογέω to fully-consent/assent/agree (v.) Lit:"same/similar-logos/message/word-from-out-of", hence fully-consent/agree/say-the-same-thing/message. Often rendered "confess". However, this fails to emphasize agreement with an external person/power/opinion.
ἐξοπλίζω [LXX] to arm completely (v.) fully arm
ἐξορκιστής, -οῦ, ὁ exorcist (n.) one who administers (or binds by or puts under an) oath or spell
ἐξουδενέω/-νόω to despise/set-at-naught (v.) Lit:"bring-to-nothing-from-out-of", hence despise/scorn, treat-with-contempt/without-value
ἐξουδενόω (s. -νέω) to despise/set-at-naught (v.) Lit:"bring-to-nothing-from-out-of", hence despise/scorn, treat-with-contempt/without-value
ἐξουθενέω/-νόω to despise/set-at-naught (v.) Lit:"treat-as-worthless", hence, despise, scorn, invalidate, reject (active self-willed refusal to accept)
ἐξουθενόω (s. -νέω) to despise/set-at-naught (v.) Lit:"treat-as-worthless", hence, despise, scorn, invalidate, reject (active self-willed refusal to accept)
* ἐξουσία, -ας, ἡ authority (n.) control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence
ἐξουσιάζω to to have the power (v.) to have the autority
ἐξοχή, -ῆς, ἡ prominence (n.) elevated nature
ἐξωθέω to expel (v.) [thrust out, force out]
ἑορτάζω to celebrate (v.) keep a festival
ἐπαγγελία, -ας, ἡ promise (n.) Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
ἐπάγω to bring (v.) Lit:"lead/place/set-upon", hence bring
ἐπαίρω to raise/lift-up (v.) Lit:"lift/raise-upon", hence raise/lift-up.
ἐπαιτέω to beg/ask (v.) beg, ask, or demand
ἐπακολουθέω to follow in succession (v.) [succeed]
ἐπάν if (adv.) – if it occurs that (if).
ἐπανάγω to bring up (v.) put out, to be carried
ἐπαναπαύομαι to rest upon (v.) [rely?]
ἐπανέρχομαι to return (v.) come back; return; + εις or προς + accusative, return to
ἐπάνω over (adv.) Lit:"upon-up", hence over-above.
ἔπαρσις, -εως, ἡ [LXX] rising (n.) swelling, heap of ruins
* ἐπαύριον tomorrow (adv.) [with article means the next day]
ἐπεγείρω to awake/rise (v.) Lit: awake/rise- upon
ἐπεί since/otherwise (conj.) Lit:"upon-if", a logical conjunction: since (Lk 1:34), otherwise (Rom 11:6), because
ἐπειδή when/since (conj.) [another form of "ἐπεί". after, because]
ἐπειδήπερ Since (conj.) Since; Seeing that; Whereas, Forasmuch as. Used in preambles of decrees.
ἐπεῖδον (s. ἐφοράω) to watch over (v.) [Lit:"look-upon", hence regard, attend-to, notice]
ἔπειμι[2] fr. εἶμι[2] to come-upon (v.) Lit:"be-upon"
ἐπεισαγωγή, -ῆς, ἡ introduction (n.) i.e., as fully leading into a matter (by introductory exposition).
ἐπεισέρχομαι to come in besides (v.) (esp as a step mother), to rush in
ἐπενδύτης, -ου, ὁ coat (n.) outer garment
ἐπερωτάω to question (v.) [consult, enquire]
ἐπερώτημα, -ατος, τό question (n.) [sanction?]
ἐπέχω to take-hold (v.) [or hold-back/fast]
ἐπηρεάζω to threaten abusively (v.) [to prevail on; deal despitefully with]
ἐπί upon/over (+acc,+gen,+dat) (prep.) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ἐπιβαίνω to set (v.) set upon, ride, mount, set foot upon
ἐπιβάλλω to cast upon (v.) [put the mind on, impose, inflict, cast upon]
ἐπιβαρέω to over burden (v.) (over charge, be chargeable, be overburdened)
ἐπιβλέπω to look-upon (v.) Lit:"look-upon/over", hence place-regard, examine-attentively, regard-with-favor
ἐπίβλημα, -ατος, τό patch (n.) outer bandage, that which is put on
ἐπίγειος -ον earthly/terrestrial (adj.) Lit:"upon-earth", hence earthly/terrestrial. Usually "earthly".
* ἐπιγινώσκω to recognize (v.) Lit:"over/above-know-experientially", hence to fully/intimately-know/understand, have-insight/consciousness, ackowledge
ἐπίγνωσις, -εως, ἡ full-knowledge (n.) Lit: "over/above-experiential-knowledge" (of someone or something); specific, full, close, intimate knowledge/experience.
ἐπιγράφω to inscribe (v.) (write upon, written over)
ἐπιδείκνυμι to show (v.) exhibit, demonstrate, display
ἐπιδέομαι [LXX] to need (v.) lack
ἐπιδίδωμι to give over (v.) give into anothers hands, deliver
ἐπιδύνω (s. ἐπιδύω) to set upon (v.) [usually of: sun setting upon; deed, the hung on tree... etc]
ἐπιδύω/-δύνω to set upon (v.) [usually of: sun setting upon; deed, the hung on tree... etc]
ἐπιείκεια, -ας, ἡ equity/clemency (n.) [fairness]
ἐπιεικής -ές gentle (adj.) fitting, meet, suitable, moderate
ἐπιθυμέω to desire (v.) i.e., to lust after: a "fullness" of emotion.
ἐπιθυμητής, -οῦ, ὁ desirer (n.) i.e. lusty one: one caught up in covetous passion
ἐπιθυμητός -η -ον [LXX] desireable (adj.) i.e., worthy of being lusted after
ἐπιθυμία, -ας, ἡ lust/yearning (n.) Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
ἐπικαθίζω to sit upon (v.) sit down against
ἐπικαλέω to call-upon (v.) Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
ἐπικαταράομαι [LXX] to curse (v.) bring curse down upon
ἐπίκειμαι to press upon (v.) [as met. press for urgency]
* ἐπιλανθάνομαι to forget (v.) forget, lose thought of, disregard
ἐπιλέγω to choose (v.) (select, (to call {call upon by name})single out)
ἐπιλείπω to fail (v.) (still lack, fall short (upon-lacking))
ἐπίλοιπος -ον remaining (adj.) (from "λοιπός": the-rest/remaining/residue/remnant), hence Lit:"the-remaining/rest-of/upon/afterward.
ἐπίλυσις, -εως, ἡ detanglement (n.) loosening of what has been previously entangled or fastened, as a knot; remove what is bond together, a bandage
ἐπιλύω to solve (v.) explain, loose, untie, release
ἐπιμαρτύρομαι [LXX] to depose (v.) witness upon
ἐπινοέω [LXX] to think about (v.) have on one's mind
ἐπιούσιος -ον suitable (adj.) epí(1909: "upon/fitting" and ousía(3776), "being, substance" properly, aptly substantive, appropriate to what is "coming on" (happening), hence appropriate, suitable note: French epouser (to marry) English espouse (to join,
ἐπιπίπτω to fall-upon (v.) Lit:"fall-upon".
ἐπιποθέω to long (v.) yearn after
ἐπιρίπτω (s. -ρρίπτω) to cast (v.) [throw upon]
ἐπιρρίπτω/-ρίπτω to cast (v.) [throw upon]
ἐπισκέπτομαι to check up on (v.) [look in on] to pass in review, to visit, to examine, to inspect, be concerned about
ἐπισκοπή, -ῆς, ἡ oversight (n.) visitation
* ἐπίσκοπος, -ου, ὁ overseer (n.) one who watches over; overseer, guardian
ἐπισπάω to draw/drag (v.) [pull, allure?]
* ἐπίσταμαι (not to be confused with ἐφίστημι) to understand (v.) [Lit:"stand-over/upon", hence understand, confidently-know, capable]
ἐπιστέλλω to write to (v.) to write to, send a letter to
ἐπιστολή, -ῆς, ἡ letter (n.) [epistle]
ἐπιστομίζω to covering over the mouth (v.) επι over στόμα mouth
ἐπιστρέφω to turn-around (v.) Lit:"turn-upon", hence turn-around, return.
ἐπισυνάγω to gather-together (v.) Lit:"lead-together-upon", hence gather-together.
ἐπισυναγωγή, -ῆς, ἡ assembling-together (n.) Lit:"upon-together-with-leading/bringing", hence, an assembling or gathering-together. From "synagogue", assembly. Verb-form used in Mt 24:31.
ἐπισυνίστημι [LXX] to band together (v.) [incite a conspiracy]
ἐπισυντρέχω to run together (v.) [Lit: "run-together-upon" gather]
ἐπιτάσσω to order (v.) command/enjoin.
ἐπιτελέω to accomplish (v.) finish
ἐπιτίθημι to place-upon (v.) Lit:"place/lay/set-upon/over", hence place--on, add
* ἐπιτιμάω to enjoin/warn/command (v.) Lit:"assign-due-value-upon", hence to confront/warn/instruct/censure/rebuke with directness and authority;.tell someone to stop doing something; assert authority over.
ἐπιτυγχάνω to chance-upon/obtain (v.) obtain by chance, attain.
ἐπιφάνεια, -ας, ἡ appearance (n.) [epiphany]
ἐπιφανέστατος -η -ον [LXX] conspicuous (adj.) [distinct, notable]
ἐπιφανής -ές in-full-view (adj.) Lit:"viewable/illuminated-upon", hence manifest, in-full-view, fully-visible.
* ἐπιφαύσκω to shine out (v.) [illuminate?]
ἐπιφέρω to bring-upon (v.) Lit: bring/carry-upon/over, hence, by ext. impose/inflict/pronounce-upon/over
ἐπιφώσκω to dawn (v.) grow towards daylight
ἐποικοδομέω to build up/ edify (v.) build upon
ἐπονομάζω to give (a name) (v.) to pronounce (a name), to name, to call
ἔπος, -ους, τό phrase/story/poem/word (n.) , akin to eipon,
* ἐπουράνιος -ον heavenly (adj.) Lit:"upon-heaven", hence heavenly/selestial
ἐράω [LXX] to say (v.) Some confusion here: "ἤρατε" is from "αἴρω" (take/lift-up, Mk 8:19). But "ἐρῶ" is from "λέγω" (say/tell). "Loved" is only in LXX: Prv4:6, Est 2:17.
ἐρεθίζω to provoke/chafe (v.) [excite to rivalry, irritate?]
ἐρεύγομαι to roar (v.) this word reflects the emitting or ejecting of the sound distinguishing the source: a lion roars, a volcano erupts,day declares etc
ἔρημος -ον deserted (adj.) ,unpopulated/uncultivated hence solitary, wilderness
ἐρημόω to desolate (v.) [lay-waste, cause to be abandoned]
ἐρήμωσις, -εως, ἡ desolation (n.) [to make deserted, uninhabited]
ἐριθεία, -ας, ἡ quarrelsomeness (n.) [ἔρις-ness; labor for wages, selfish ambition]
ἑρμηνεύω to interpret (v.) [see hermeneutics]
ἐρυθρός -ά -όν red (adj.) (reed?)
* ἔρχομαι to come (v.) Sometimes (carelessly) rendered "go", despite "ὑπάγω" = "go" (see Mk 6:31, Jn 14:28 for distinction).
ἐρωτάω to ask (v.) interrogate, question inquire,query, quest
ἑσσόομαι/ἡττάομαι to overcome (v.) to be defeated, to be enslaved, to be cast into a law suit
ἔσχατος -η -ον last (adj.) farthest, uttermost, extreme,
ἔσωθεν from-within/inside (adv.) From "ἔσω"(within/inside). within/inside(with article). Adverb from "εἰς"(into).
ἑταῖρος, -ου, ὁ partner (n.) comrade, companion, company, association, society, harlot
ἑτεροζυγέω to unequally yoked (v.) unequally joined together with another
ἕτερος -α -ον other(different/distinct) (pron.) , as distinguish from "ἄλλος" "other" (of a similar kind).
εὖ well (adv.) /at-ease
εὐαγγελίζω to announce (v.) bring good news
εὐαγγέλιον, -ου, τό good tiding (n.) [evangel/gospel]
εὐαρεστέω to be-well-pleasing (v.) Lit:"be-well-pleasing". Gratify.
εὐάρεστος -ον well-pleasing (adj.) Lit"well/good-pleasing", hence well-pleasing/pleasing/acceptable.
εὖγε well-indeed (adv.) Lit:"well/good-indeed".
εὐγενής -ές upper-class (adj.) Lit:"well-born", hence upper-class, of-noble-birth
εὐδοκέω to be-well-pleased (v.) Lit:"think-well", hence fig: be-well-pleased/delighted
εὔθετος -ον appropriate (adj.) [well-placed]
εὐθύς[2] straightaway (adv.) [mas. nom. sg. of εὐθύς used adverbially in place of the proper adverb εὐθέως]
εὐθύτης, -ητος, ἡ uprightness (n.) (straightness)
εὐκαιρέω to have an opportunity (v.) [devote leisure time to(Acts 17:21)]
εὐλάβεια, -ας, ἡ reverence (n.) devotion, sanctimony, devoutness, piety, prayerfulness, regardfulness
εὐλαβέομαι to take-care/caution (v.) Lit:"aggressively-take-good/well", hence be-cautious, take-care, be-reverent). LXX:be-afraid, take-refuge
εὐλαβής -ές prayerful (adj.) devotional, devout, regardful
εὐλογέω to speak well of (v.) Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
εὐλογητός -ή -όν blessed (adj.) Lit:"good-messaged", hence eulogized/well-spoken-of, praised
εὐλογία, -ας, ἡ praise (n.) Lit:"good-message/word", hence praise/adulation/eulogy. Often rendered "blessing" but distinct from "μακάριος"(blessed/fortunate/enviable)
Εὐνίκη, -ης, ἡ Eunice (n.) [good victory]
εὐοδόω to prosper (v.) literally: to have a good journey; metaphorically: to prosper, to succeed
εὐπειθής -ές obedient (adj.) ready to obey, compliant, persuasive, under control
εὐπερίστατος -ον Easily Ensnaring (adj.) (easily: besetting, constricting, obstructing; leading to distress)
εὐποιΐα, -ας, ἡ well-doing (n.) (doing good)
εὐπρέπεια, -ας, ἡ well-befittedness (n.) dignity
εὐπροσωπέω to impress (v.) [put up a good appearance]
εὑρίσκω to find (v.) /learn/discover (after searching)
εὖρος, -ους, τό [LXX] breadth (n.) width
εὐρύχωρος -ον spacious (adj.) capacious
εὐσέβεια, -ας, ἡ godliness (n.) Lit:"good=veneration/homage", hence reverence-to-God, god-likeness
εὔσημος -ον clear (adj.) [well-marked]
εὐσχήμων -ον respectable (adj.) [honorable, noble; elegant?]
* εὐφραίνω to celebrate/rejoice (v.) , be/make-glad/joyous, make-merry
εὐφροσύνη, -ης, ἡ gladness (n.) Lit:"good-feeling/thinking/attitude", hence cheerfulness, optimism, gladness
εὐχαριστέω to give-thanks (v.) Lit:"good-grace", hence give-thanks-for-grace.
εὐχαριστία, -ας, ἡ gratitude (n.) Lit:"good/well-graciousness", hence thankfulness/gratitude/thanksagivung.
εὔχομαι to pray (v.) , entreat, vow, to-make-vow
* εὐώνυμος -ον left (adj.) [lit., well-named; euphem. for left]
ἐφ’ (s. ἐπί) upon/over (+acc,+gen,+dat) (prep.) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ἐφάπαξ one-time (adv.) Lit:"upon-once". The common rendering "once for all" is belied by 1Cor 15:6, and introduces an ambiguity that could easily have been avoided by "ἐφάπαξ ὑπὲρ πάντων"
Ἐφέσιος -α -ον Ephesian (adj.) [inhabitant of Ephesus]
Ἔφεσος, -ου, ἡ Ephesus (n.) [city of]
ἐφίστημι to stand (v.) set or place upon or near; intransitive: come up to or arrive at (or stand against)
ἐφοράω a.k.a. ἐπεῖδον to watch over (v.) [Lit:"look-upon", hence regard, attend-to, notice]
ἔχθρα, -ας, ἡ enmity (n.) From "ἐχθρός" (hostile), hence hostility/enmity, by extension, enemy.
* ἔχω to have (v.) /hold.
ἕψεμα , -ατος, τό (s.ἕψημα) stew (n.) [boiled thing]
ἕψημα/ἕψεμα, -ατος, τό [LXX] stew (n.) [boiled thing]
ζαι [LXX] zayin (Heb.) [seventh letter of Hebrew alphabet]
ζάω to live (v.) Verb from "ζωή"(life), hence live/made-alive, exist, inhabit
ζεστός -ή -όν hot (adj.) [see zesty]
ζέω to boil (v.) [resentment; vigilance, zealousness; 'to burn with enthusiasm']
ζηλεύω to zealous (v.) to be jealous, to be impelled by zeal, excited, passionate
* ζῆλος, -ου, ὁ and -ους, τό zeal/emulation (n.) [rivalry, envy, jealousy] desire to be equal of excel, pride
ζηλόω to zeal/emulate (v.) [in good sense: eager rivalry, emulation, ambition. in bad sense: antagonism, jealousy, envy. compare φθόνος]
ζητέω to seek (v.) /search/inquire, look-into
ζήτησις, -εως, ἡ investigation (n.) /search/inquiry
ζιζάνιον, -ου, τό weed (n.) [cheatgrass, (synonym) darnel, tare; weedy annual grass that often occurs in grainfields and other cultivated land; seeds sometimes considered poisonous as an idiom of someone who leads you to believe something that is not true]
ζόφος, -ου, ὁ gloom (n.) (hell, gloomy darkness)
* ζυγός, -οῦ, ὁ yoke/scale (n.) , balance-yoke (merchant-scales)
ζωή, -ῆς, ἡ life (n.) being, living, spirit
ζώνη, -ης, ἡ belt (n.) belt or girdle or (horizontal) sash, worn to "gird on" flowing garments, and to hold money in.
ζώννυμι/ζωννύω to gird (v.) [gird the loins]
ζωννύω (s. ζώννυμι) to gird (v.) [gird the loins]
ζωογονέω v.l. ζῳο- (cf. ζῳοποιέω) to to preserve alive gives life (v.) 1. properly, to bring forth alive. 2. to give life. 3. in the Bible to preserve alive.
ζῳοποιέω (cf. ζωογονέω) to to give life (v.) act of giving vitality, Lit: make-alive
η [LXX] he (Heb.) [fifth letter of Hebrew alphabet]
η[3] [LXX] he (Heb.) [fifth letter of Hebrew alphabet]
ἡγεμονία, -ας, ἡ principality (n.) ruled or reigned over by a Prince
ἡγεμών, -όνος, ὁ leader (n.) leader, commander, etc. Often in NT, a provincial governor ("princeps" or "procurator")
ἡγέομαι to regard/deem/guide (v.) /consider/count/account, from "ἄγω" (lead/bring/bear) and cognate of "ἡγεμών" (governor/commander/hegemon)
ἡδέως gladly (adv.) [with pleasure]
ἤδη already (adv.) by now, by then
ηθ [LXX] heth (Heb.) [eighth letter of Hebrew alphabet]
* ἥκω to arrive (v.) [be-present, approach. Similar to: έρχομαι. except more emphasis upon destination than the journey]
ἡλικία, -ας, ἡ age/maturity (n.) get older, stature
ἥλιος, -ου, ὁ sun (n.) In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
ἡμέτερος -α -ον our-own (pron.) emphatic 1p-possessive pronoun
ἡμίονος, -οῦ, ὁ and[LXX] mule (n.) [half-ass]
ἤνεγχα (s. φέρω) to do not afraid (v.) , tote/bear/carry(a load), fetch, carry-off, offer, bring-forth, give-birth
ἠνεῳγμένος, ἠνεῴχθην (s. ἀνοίγω) to open-up (v.) Lit:"open-up".
ἡσσάομαι (s. ἑσσόομαι) to overcome (v.) to be defeated, to be enslaved, to be cast into a law suit
ἡσυχάζω to quiet (v.) /silent/calm/at-peace/still, (by extension) rest
ἡσυχία, -ας, ἡ quietness (n.) ,stillness, quiet, hush, calmness, ease, noiselessness
ἡττάομαι (s. ἑσσόομαι) to overcome (v.) to be defeated, to be enslaved, to be cast into a law suit
ἠχέω to resound (v.) [see echo]
ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό sound (n.) chink, tune, ring
θάλπω to cherish (v.) [warm?]
θανάσιμος -ον fatal (adj.) mortal, deadly
θανατόω to put-to-death (v.) from "θάνατος"(death) and "θνῄσκω"(I-am-dying).
θαρρέω to be assertive (v.) [have confident]
θαρσέω to take courage (v.) [from "θάρσος" (courage), hence encourage. GNT: always pres-imperative, buck-up, be/feel-encouraged (opposite of give up hope)]
θαυ [LXX] taw (Heb.) [23rd letter of Hebrew alphabet]
θαῦμα, -ατος, τό wonder (n.) marvel
θαυμάζω to marvel (v.) /wonder-at/cause-amazement/surprise/shock/awe, be-impressed
θαυμάσιος -α -ον wonderful (adj.) excellent, marvelous
θαυμαστός -ή -όν wonderful (adj.) ὑγίειαν
θεάομαι to see (v.) look upon (BAG)
θειότης, -ητος, ἡ divinity (n.) deity, godhood; theology; ΜΕ: from Fr. theologie, from L. theologia, from Gk, from theos ‘god’ plus logia (words) ( see-logy); from Fr. logie οr med. L. logia, from Gk; characteristic of speech
θέλημα, -ατος, τό desire (n.) /want/wish. Often rendered "will", but inconsistent with cognate "θέλω" (wish/desire), and distinct from "βουλή" (will/counsel/intent). Sometimes softened to "preferred-will" (so as not to impugn God's sovereignty).
θέλησις, -εως, ἡ wanting (n.) a desire/want/wish, will(exaggerated? since "βούλομαι" emphasizes intent/plan/resolute-purpose/application-of-will
θέλω to confess (v.) /wish/desire
θεμέλιον, -ου, τό (s. -λιος) foundation (n.) establishing, base, substructure; founding
θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό foundation (n.) establishing, base, substructure; founding
θεμελιόω to found (v.) [lay foundation]
θεομαχέω to fight God (v.) to contend against God
θεομάχος -ον God-fighter (adj.) An opponent of or fighter against God
θεός, -οῦ, ὁ god (n.) [see theology]
θεοσέβεια, -ας, ἡ piety (n.) Lit: God-reverance/devotion. Often (misleadingly) rendered "fear of God"
θεραπεύω to tend/treat/attend to (v.) salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat
θεράπων, -οντος, ὁ attendant/servant (n.) [slave, someone that tends to the guests of a host]
θερίζω to harvest (v.) /reap, crop, mow, scythe
θεριστής, -οῦ, ὁ reaper (n.) cropper, harvestman, mower, reaper
θέρμη, -ης, ἡ heat (n.) [see thermal]
Θεσσαλονικεύς, -έως, ὁ Thessalonian (n.) from the city of Thessalonica
Θεσσαλονίκη, -ης, ἡ Thessalonica (n.) [city of; means victory in Thessaly]
θεωρέω to looked at (v.) behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive
θήκη, -ης, ἡ receptacle (n.) [a place of storage for another object (case, sheath.. etc)]
θηλάζω to suckle (v.) nurse, suck
θήρα, -ας, ἡ net, trap (n.) a net or trap; something used to catch something else
θησαυρίζω to treasure up (v.) treasure, highly valued; lay up in store, preserve, pickle
θλίβω to distress (v.) [afflict, trouble, cause-grief/tribulation]
θλῖψις, -εως, ἡ hardship/tribulation (n.) [squeezing, constriction], affliction
θνῄσκω to be dead (v.) die, be mortal [τεθνηκεν]
θνητός -ή -όν mortal (adj.) subject to death
θόρυβος, -ου, ὁ tumult/clamor (n.) [noise of crowded assembly]
θραύω to break (v.) [smash, shatter; broken (in grief)?]
θρησκεία, -ας, ἡ religion, worship (n.) cult Expressed devotion to higher authority.
Θυάτειρα, -ων, τά ??? (n.) [city of]
θυμός, -οῦ, ὁ inclination/passion (n.) [any strong emotion or passion/desire, an inclination thereof. Almost always of anger]
θύρα, -ας, ἡ door (n.) gate
θυρεός, -οῦ, ὁ stone (n.) oblong shield (shaped like a door),
θυρωρός, -οῦ, ὁ doorkeeper (n.) doorman, porter, concierge
θυσία, -ας, ἡ sacrifice (n.) (from the verb "θύω" = "I kill for a sacrificial offering upon an altar"; LXX extends to "offering" (erroneous?), victimization, immolation (examples?)
θυσιαστήριον, -ου, τό altar (n.) a place of sacrifice (θυσία)
θύω to sacrifice (v.) immolate, victimize [τεθυμενα]
θώραξ, -ακος, ὁ breastplate (n.) [see thorax]
ἰάομαι to cure (v.) (supernaturally, instantly), in contrast with "θεραπεύω" (to gradually heal or reverse a sickness/disease/weakness)
ἰατρός, -οῦ, ὁ healer (n.) physician, medic, medicine man
ἴδε (s. ὁράω) to see/behold (v.) Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
ἴδιος -ία -ον own (pron.) privately
ἰδιώτης, -ου, ὁ plain (n.) [layman, with no profession, the common man]
ἰδού (s. ὁράω) to see/behold (v.) Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
Ἰδουμαία, -ας, ἡ Idumea (n.) [district of]
ἱερατεύω to work of a priest (v.) priestcraft
ἱερόν, -οῦ, τό outer temple (n.) not ναος which is the dwelling place according to salomon, jospehus and philo. Jesus preached here. it is from here the money changers were cast, whereas ναος was where Zecharias was visited by the angel in Luke 1:9
ἱερός -ά -όν sacred (adj.) Divine, holy, consecrated. Thus, can refer to a temple or offerings.
* Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. Jerusalem (n.) [city of]
Ἱεροσολυμίτης, -ου, ὁ Jerusalemite (n.) [inhabitant of Jerusalem]
ἱερόσυλος -ον sacrilege (adj.) sacrilegiousness
* Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ (s. Ἱεροσολυμα) Jerusalem (n.) [city of]
Ἰησου, ὁ (s. Ἰησοῦς) Jesus (n.) [Joshua or Jesus]
Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl. Jesus (n.) [Joshua or Jesus]
ἱκανός -ή -όν ample/enough (adj.) [sizeable, considerable, significant, worthy, important]
ἱκετηρία, -ας, ἡ petition (n.) beseech, supplication
ἰκμάς, -άδος, ἡ moisture (n.) juices of decaying flesh; sap, gradually weaken (a person's strength or power)
Ἰκόνιον, -ου, τό Iconium (n.) [city of]
ἱλάσκομαι to propitiate (v.) ,extend-mercy(Lk18:13), make-propitiation/atonement-for(Heb2:17). LXX: pardon/forgive(2Ki 5:18,24:4, Ps25:11,78:38, 2Chr 6:30,La3:42,Dan9:19) appease/cover-over/atone(Ps65:3,79:9), comfort/repent(Ex32:14).
ἱλασμός, -οῦ, ὁ sin-offering (n.) /propitiation/atoning-sacrifice (2x in GNT); 7x(LXX): atonement(Lv25:9, Num5:8); forgiveness(Ps130:4, Dan9:9); sin-offering(Ez44:27); guilt(Amos8:14). Gnadenstuhl, seat of grace; mercy-seat; covering of the Ark, used for the gift of grace(???).
ἱλαστήριον, -ου, τό mercy-seat (n.) A place of propitiation/expiation/atoning-sacrifice in-order-to appeases wrath and reconciles the parties. In the LXX typically refers to the mercy-seat of God's judgment. also ledge/threshold
* ἵλεως -ων propitious (adj.) /appeasing (wrath), forgiving/gracious/merciful, helot(??) to a serf/slave. 2x(GNT); 34x(LXX)
ἱμάτιον, -ου, τό clothing (n.) garment, cloak
ἵνα in-order-that (conj.) /so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
ἱνατί (ἵνα τί) why to what end? for what reason?
Ἰορδάνης, -ου, ὁ Jordan (n.) [river of]
Ἰουδαία, -ας, ἡ Judea (n.) [region of]
ἰουδαΐζω to become Jewish (v.) Become or live as a Jew, i.e., according to Jewish law
ἴσημι (s. οἶδα) to knowing (v.) /perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
ἴσθι[2] (s. οἶδα) to knowing (v.) /perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
ἴσος -η -ον resemble (adj.) straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
ἰσότιμος -ον equal (adj.) equal in value or privilege
ἰσόψυχος -ον like-minded (adj.) [Lit: alike/equal-souled]
ἴστε (s. οἶδα) to knowing (v.) /perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
ἵστημι to stand (v.) /cause-to-stand
ἱστορέω to inquire (v.) (visit in order to) inquire about a thing or person
ἱστορία, -ας, ἡ [LXX] inquiry (n.) [see history]
ἰσχυρός -ά -όν strong (adj.) From "ἰσχύω"(have strength/power), hence strong/forceful/powerful/mighty
ἰσχύω to have-strength (v.) Lit:"have-strength", hence have-vigor/might/overcoming-ability
ἴσως equally/perhaps (adv.) [in like manner]
Ἰταλικός -ή -όν Italian (adj.) [of Italy or Italians]
Ἰτουραῖος -αία -ον Iturean (adj.) [of the region of Iturea]
ἰχώρ, -ῶρος, ὁ [LXX] ichor, serum (n.) the watery part of animal juices, serum (cf. Gal.15.345), of the blood,
ιωθ [LXX] yod (Heb.) [tenth letter of Hebrew alphabet]
καθ’ (s. κατά) down/according to/as per (+acc), against (+gen) (prep.) with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
καθαίρεσις, -εως, ἡ destruction (n.) (being pulled down, brought down)
καθαιρέω to take down (v.) purge
καθαρίζω to purify (v.) cleanse
καθέδρα, -ας, ἡ seat (n.) imperial throne, Emperor's representative, chair of a teacher; chair
καθέζομαι to sit down (v.) encamp, be seated, sit still
καθεξῆς consecutively (adv.) literally, "according-to-next"
κάθημαι to sit (v.) Lit:"down-sit".
καθίζω to sit-down (v.) from "καθέδρα" (seat), hence take one's seat, sit as judge, Hdt.1.97, 5.25, Pl.Lg.659b, Ph.1.382
καθιστάνω/-ιστάω (by-form of καθίστημι) to appoint (v.) to appoint, set, establish, conduct
καθίστημι to appoint (v.) Lit"down-stand", hence give-standing/authority, hence appoint, put-in-charge set-in-order, lay, render, enable, widowed. In some instances, similar to "τίθημι" (place/lay/put/set/appoint).
καθόλου entirely (adv.) [on the whole; in the main; for the most part]
καθότι in-as-much-as (conj.) Lit:"according-to-that"
καθώς as accordingly (adv.) [according to how/in accordance with how]
καί and (conj.) also, even, namely
καινός -ή -όν new (adj.) unprecedented,newly-invented, novel, fresh, anew
καιρός, -οῦ, ὁ period-of-time (n.) /season
Καισάρεια, -ας, ἡ Caesarea (n.) [city of; Caesarea Maritima, unless specifically designated Caesarea Philippi]
καίτοιγε although (adv.) and yet; and indeed; and further
καίω/κάω to burn (v.) /reduce-to-powder (by means of high heat); burn down, calcinate, kiln, char, tingle, cremate
κακία, -ας, ἡ evil (n.) /malice/harm/wickedness
κακοήθεια, -ας, ἡ evil (n.) ill, malefaction
κακολογέω to bad-mouth (v.) defame, slander, libel
κακοποιέω to do bad (v.) [Lit: make/do-ill/bad]
κακός -ή -όν wicked (adj.) /evil
κακουχέω to maltreat (v.) (afflict)
κακόω to badly-affect (v.) Lit:"badly-affect", hence mistreat/oppress/harm/afflict/trouble/hurt
κάκωσις, -εως, ἡ mistreatment (n.) distress,suffering, bad-treatment (by others)
κάλαμος, -ου, ὁ cane (n.) stick, rod; reed
καλέω to call (v.) summon/invite
καλλωπίζω [LXX] to adorn/embellish (v.) make face beautiful
καλός -ή -όν good/right/fitting (adj.) beautiful (literally), hence well, appropriate, right, good, comely (in contrast to "αγαθος" (inherently good, God-wrought-good).
καλύπτω to cover (v.) , conceal/cloak/veil, muffle
καλῶς ideally (adv.) well, rightly
κάμαξ, -ακος, ὁ [LXX] Spear (n.) (spear, pike)
καμμύω to wink/close (v.) second (like the wink of an eye) nictitate, to shut or close the eyes
κανών, -όνος, ὁ rule (n.) (metaphorically) rule, standard. In I Cor., "sphere of influence".
Καπερναούμ, ἡ (s. Καφαρ-) Capernaum (n.) [city of]
καπηλεύω to peddle (v.) [retail-dealing, selling]
καπνός, -οῦ, ὁ smoke (n.) , fume (ME: from OFr. fumer and L. fumare 'to smoke'. All NT & OT usages are singular.
Καππαδοκία, -ας, ἡ Cappadocia (n.) [province of]
καρδία, -ας, ἡ heart (n.) καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
* κάρφος, -ους, τό chip (n.) chip of wood, sprig
κατά down/according to/as per (+acc), against (+gen) (prep.) with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
καταβαίνω to descend (v.) descend, go down, dismount from, arrive at, attain one's end
καταβάλλω to cast down (v.) bring down (to nothing), defy
καταβαρέω to burden down (v.) weigh down
καταβαρύνω to burden by weight (v.) [heavied]
* καταβολή, -ῆς, ἡ deposit (n.) a laying down. from the foundations
* καταγινώσκω to convict (v.) Lit:"down-know", hence convict, consider-decisively-guilty, know-negatively, negatively-unmask/expose. Often rendered "condemn", but distinct from "κατακρινώ" (judicially-condemn, sentence-negatively).
κατάγω to bring-down (v.) Lit:"down-lead/bring/carry", hence bring-down.
καταδέω to tie down (v.) bind up
καταδικάζω to condemn (v.) Lit: "judge-down", hence to condemn in a specific manner.
καταδιώκω to chase after (v.) Lit:"chase/hunt-down", hence hunt/pursue-to-capture, chase-after, search-for, persecute
καταδουλόω to enslave (v.) make a slave to one's self
καταδυναστεύω to oppress (v.) [place/be place under dominion, enslave. see Esdras B 15:5]
καταδύω [LXX] to plunge/sink (v.) go down, dive into, plunge.
καταισχύνω (not to be confused with κατισχύω) to humiliate (v.) Lit:"down-shame", hence humiliate, put-to-shame, utterly-disgrace/embarrass.
κατακαίω to burn-up (v.) Lit:burn-down, hence consume-by-fire; consume wholly, burn-up-utterly.
κατακαλύπτω to cover-up (v.) Lit:"down-cover", hence cover-over, cover-up.
κατακαυχάομαι to vaunt over (v.) [exalt over one/something in boast]
κατακλάω to snap off (v.) break
κατακληρονομέω to transfer title (v.) [give as inheritance]
κατακλυσμός, -οῦ, ὁ deluge/flood (n.) [see cataclysm]
κατακόπτω to slash (v.) [cut down]
κατακρημνίζω to headfirst (v.) with the head foremost; hurried, rushed; hasty, rash, reckless; v. precipitate, urge, hasten; cast down, toss down; throw down quickly
κατακρίνω to condemn (v.) Lit:"judge-down", hence condemn/decree-against/sentence-guilty (after judicial process)
κατακυριεύω to subdue/dominate (v.) [gain/exercise dominion]
καταλαλέω to slander (v.) detraction [public or private], defamation; speech which causes injury to another's reputation; speaking derogatorily of a person secretly behind their back.
καταλαλιά, -ᾶς, ἡ slander (n.) speak against, backbiting, detraction
καταλαμβάνω to lay-hold-of (v.) Lit:"take-down", hence grasp/clench/snag/catch/overtake/take-hold-of/take/capture. Fig:realize/understand/comprehend/seize with the mind
κατάλειμμα, -ατος, τό remnant (n.) a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant.
καταλείπω to leave-behind (v.) Lit:leave-down, hence leave-behind, forsake, abandon
καταλλαγή, -ῆς, ἡ reconciliation (n.) as a change of nature
καταλλάσσω to Reconcile (v.) change from enmity to friendship; of money: to exchange
κατάλοιπος -ον rest/remaining (adj.) not the ones selected, marked, specified... but the rest of them.
κατάλυμα, -ατος, τό accommodation, (n.) archaic bedchamber; lodging; theological principle ‘to translate by accommodation’
καταλύω to tear-down (v.) Lit:"down-loose", hence unloose/tear-down. Metaph: relax. Similar but distinct from "καταργέω" (make of no effect), and "apollumi" (utterly-destroy).
καταμανθάνω to learn (v.) at getting into, know about
καταμένω to to stay behind (v.) to stay
καταναλίσκω to consume utterly (v.) destroy; use-up
κατανεύω to nod (v.) Od.15.464:—nod assent, “κεφαλῇ κατανεύσομαι” Il.1.524; make a sign by nodding the head
κατανοέω to be mindful (v.) Lit:"think-down/exactly", hence comprehend, understand
* καταντάω to arrive (v.) arrive in or at a place, or attain a goal
κατανύσσομαι to bewilder/keep-ones-peace (v.) [be confused, stunned but also be silent]
καταξιόω to deem worthy (v.) to be eligible, deserving; to merit; to hold in honor
κατάπαυσις, -εως, ἡ abode (n.) refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.)
καταπονέω to oppress (v.) [exhausted, worn out]
καταποντίζω to plunge/drown (v.) Throw into the sea, sink
καταράσσω [LXX] to break in pieces/break (v.) dash down, fall down
καταργέω to bring to-no-effect (v.) [negate, abrogate, nullify, abolish]
καταρρήγνυμι [LXX] to break down (v.) also to "tear apart," "break/tear down," or "burst out;" and such senses as these.
καταρτίζω to put into good order (v.) Lit:"down-adjusted", hence adjusted-exactly, made-fully-functional, mend.
κατασκάπτω to raze to the ground (v.) destroy
κατασκευάζω to make ready (v.) [generaly: prepare, but also establish, construct]
κατασκηνόω to dwell (v.) Lit:"down-pitch-a-tent", hence to settle, settle-down/dwell/nest.
κατασκήνωσις, -εως, ἡ settlement (n.) Lit:(from cognate) "to-down-pitch-a-tent", hence, a place to settle-down/dwell/encamp, a settlement/campground/nest.
κατασκοπεύω [LXX] to spy out (v.) view closely, spy out, reconnoitre
κατασκοπέω to inspect (v.) [spy,out]
καταστρέφω to turn over/plow (v.) [to over-throw as soil, or tables see Matt 21:12, Mark 15; topple]
κατασφάζω to slaughter (v.) [slay en masse]
κατάσχεσις, -εως, ἡ possession (n.) sequestrate, holding back, commandeer, seized temporarily pending the outcome of a legal claim, place/surrender into hands of trustee; separate, remove
καταφάγομαι (s. κατεσθίω) to consume (v.) [be eaten away, eat away, devour]
καταφαίνω [LXX] to make clear (v.) declare, make plain,
καταφιλέω to kiss (v.) caress.
καταφρονέω to disregard/condescend (v.) [Lit:"down-mind"; to look down on, pay no heed, be dismissive of, think litely/little of, disdain, not be concerned with or worried by. Distinct from "ἐξουθενέω"]/ Contemn, contempt, despise.
καταχθόνιος -ον subterranean (adj.) Lit:"down-earth", hence under-the-earth, subterranean.
καταχράομαι to misuse (v.) abuse; injure, harm, mistreat; insult, malign, curse, revile, to pretend, allege
κατέδομαι (s. κατεσθίω) to consume (v.) [be eaten away, eat away, devour]
κατεξουσιάζω to dominate (v.) [exercise authority upon]
κατεργάζομαι to accomplish/achieve (v.) Lit:"down-work", hence fully-realize/accomplish/achieve/carry-out (to the last detail).
κατεσθίω to consume (v.) [be eaten away, eat away, devour]
κατέσθω (s. -έσθίω) to consume (v.) [be eaten away, eat away, devour]
κατευθύνω to direct (v.) Lit:make-exactly-straight, hence direct/guide/instruct, make/keep-straight LXX: also prosper/succeed/establish, set-right/promote
κατέχω to hold fast (v.) seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of Lit: hold-down
κατηγορέω to accuse (v.) (reproach)
κατήγορος, -ου, ὁ accuser (n.) charge, take to task, indict, impeach; arraign, delate, denounce; blame, accuse; ΜΕ: from OFr. acuser, from L. accusare ‘call to account’, from ad ‘towards’ plus causa ‘reason, motive, lawsuit’.
κατηχέω to instruct (v.) teach, indoctrination
κατισχύω to down-strengthen (v.) Lit:"down/against-strength/power", hence, depending upon context reinforce/strengthen (Lk 23:23, Dan 12:3), or withstand/overcome/prevail-over/against(Mt 16:18) .
κατοικέω to reside/settle-down (v.) Lit:"down-dwell", hence reside/dwell-permanently, settle-down-thoroughly/pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9). Contrast with "παροικέω" (dwell-beside))
κατοικίζω to domicile (v.) Lit: down-home, settle
κατοπτρίζω to reflection (v.) [look into mirror]
κατορχέομαι [LXX] to victory-dance (v.) (error?? "pierced" Zech 12:10)
κάτω down (adv.) adown, under, to the bottom, below, nether
κατώτατος -η -ον [LXX] lowest (adj.) [deepest]
κατώτερος -α -ον deeper (adj.) comparative adj. from "κατά" (down), hence deeper/lower/below.
Καῦδα v.l. Κλαύδην Cauda (Clauda) (n.) [island of]
καυματίζω to to be burnt up (v.) burn, scorch up
καύσων, -ωνος, ὁ burning heat (n.) burning heat
καύχημα, -ατος, τό boast (n.) [vaunt, brag]
Καφαρναούμ v.l. Καπερ-, ἡ Capernaum (n.) [city of]
κάω (s. καίω) to burn (v.) /reduce-to-powder (by means of high heat); burn down, calcinate, kiln, char, tingle, cremate
Κεγχρεαί, -ῶν, αἱ Cenchreae (n.) [seaport of]
Κεδρών, ὁ Kidron (n.) [valley of]
κεῖμαι to lie (v.) Pass: be-laid/situated/enacted. Sometime metaphor: appoint/set/stand.
κελεύω to command (v.) i.e., urge on by word.
κενός -ή -όν empty/devoid (adj.) fruitless, destitute, vain
κενοφωνία, -ας, ἡ chatter (n.) vain talking
κεραμικός -ή -όν made of clay (adj.) [see ceramic]
* κεράννυμι to mix (v.) [water and wine]
κερδαίνω to gain (v.) gain, profit from, carry off, earn, win out, get
* κέρκωψ, -ωπος, ὁ [LXX] jokester (n.) [monkey-man]
κεφάλαιον, -ου, τό point (n.) (sum, main point)
κεφαλίς, -ίδος, ἡ small-head (n.) diminutive of "κεφαλή" (head), hence small-head, lead-off/heading-roll(of a scroll). LXX: capitals/hooks
κῆρυξ, -υκος, ὁ proclaimer (n.) messenger, interchangeable with apostle
κηρύσσω to proclaim (v.) /announce/preach
κῆτος, -ους, τό sea creature (n.) [huge fish]
Κηφᾶς, -ᾶ, ὁ Cephas (n.) Aramaic for "rock" or "stone"; translated to Greek as Πέτρος (Petros, "Peter" in English). cf. Jn 1:42
κιβωτός, -οῦ, ἡ ark (n.) /wooden-box/chest, [Noah's] ark
κιθάρα, -ας, ἡ lyre (n.) 7-stringed (usually) instrument with a wooden sound box connected to ribs or sides of equal width, played with a plectrum; more akin to a lute than to a harp. A "professional" version of the λύρα (lyre).
Κιλικία, -ας, ἡ Cilicia (n.) [province of]
κίνησις, -εως, ἡ movement (n.) kinesis, stirring
κλαίω to weep (v.) (aloud).
κλάσμα, -ατος, τό morsel (n.) fragment
Κλαύδην (s. Καῦδα) Cauda (Clauda) (n.) [island of]
κλέος, -ους, τό fame (n.) (from "κλέο" "celebrate" and "καλέω" "call") , hence fame, a (good)report/rumor, a call to celebrate, a reason-for or credit-toward glory/praise.
κλέπτης, -ου, ὁ thief (n.) [see kleptomania]
κλέπτω to steal (v.) crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch
κληρονομέω to inherit (v.) Lit:"apportion-by-law", hence inherit/receive-possession-of, gain-title-to
κληρονόμος, -ου, ὁ heir (n.) (rightful heir)
κληρόω to allot (v.) appoint/obtain by lot
κλῆσις, -εως, ἡ calling (n.) [summon; an invitation]
κλητός -ή -όν called (adj.) invited, chosen
κλίβανος, -ου, ὁ oven (n.) furnace
κλίμα, -ατος, τό region (n.) [specific territory or district]
κλίνω to bend/wane (v.) [see incline, decline, recline]
κλισία, -ας, ἡ company (n.) group, party
κλύδων, -ωνος, ὁ turbulence (n.) /buffeting (as at the top of a rigging or on rough water).
κλυδωνίζομαι to toss around (v.) make turbulent
κοιμάω to lie/repose (v.) [from "κεῖμαι" (to lie/be laid); hence lie/sleep; die]
κοίμησις, -εως, ἡ sleep (n.) assumption
κοινός -ή -όν common (adj.) /stripped of specialness, by extension vulgar. For Hebrews: defiled/unclean/profaned.
κοινωνία, -ας, ἡ communion (n.) fellowship, contribution
κοινωνός, -οῦ, ὁ and sharer (n.) [companion]
κοίτη, -ης, ἡ bed (n.) [see coitus]
κόκκος, -ου, ὁ grain (n.) 'berry' (κοκκινος) of kermes oak, used to dye scarlet
κολάζω to curtail/chastise (v.) the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
κόλασις, -εως, ἡ curtailment (n.) chastisement, correction, Hp.Praec.5, Pl.Ap.26a, al., Th.1.41; opp. τιμωρία, Arist.Rh.1369b13; of divine retribution, Ev.Matt.25.46 chastisement, discipline, penalize, fine
Κολασσαί, -ῶν, αἱ (s. Κολο-) Colossae (n.) [city of]
κολαφίζω to buffet (v.) [afflict, burden]
κολλάω to join/stick to (v.) [glue, cement, unite]
κολοβόω to shorten (v.) /curtail/truncate/mutilate, scrimp, snub, ΜΕ: from ΟΝ snubba ‘chide, check the growth of’
Κολοσσαί v.l. Κολα-, -ῶν, αἱ Colossae (n.) [city of]
κόλπος, -ου, ὁ bosom (n.) of the heart
κομίζω to procure/obtain (v.) take care of, provide, attend, give heed to
κομψότερον better (adv.) (refined, pleasant, recovered)
κονιάω to whitewash (v.) counterfeit; forgery, sham, cover up, paint, disguise
κοπάζω to abate (v.) [grow weary; toil, subside]
κοπετός, -οῦ, ὁ mourning (n.) [see κόμμος]
κόπτω to thrash/strike (v.) [beat one's breast/head (in grief]
κοράσιον, -ου, τό girl (n.) Diminutive of "κορη "(maiden), hence young-girl.
* κορβᾶν sacrificial offering (Heb./Aram.) corban (from Hebrew) offering, sacrifice
Κορίνθιος, -ου, ὁ Corinthian (n.) [inhabitant of Corinth]
Κόρινθος, -ου, ἡ Corinth (n.) [city of]
κοσμέω to set-in-order (v.) to put in proper order, adorn/beautify, grace (ornaments)
κόσμος, -ου, ὁ world (n.) [present order; material realm; decoration/adornment]
κουστωδία, -ας, ἡ guard (n.) custodian, custody, charge
κουφίζω to relieve (v.) raise, lighten
κόφινος, -ου, ὁ basket (n.) [κοφίνι] crate
κραιπάλη, -ης, ἡ crapulence (n.) overindulgence
κρανίον, -ου, τό skull (n.) cranium, top of the head
κράσπεδον, -ου, τό fringe (n.) edging, flounce, skirt, hem, welt
κραταιός -ά -όν mighty (adj.) to sway the scepter
κρατέω to seize/take-hold (v.) , from "κράτος" (strength/might), hence take-hold/control-of/retain, exercise-power-over, seize/arrest/detain, bear/carry,
* κράτος, -ους, τό might (n.) might power
κραυγάζω to shout (v.) scream, halloo
κραυγή, -ῆς, ἡ cry (n.) shout (κραυγάζω)
* κρείσσων -ον (s. κρείττων) better/superior (adj.) Comparative adjective from the noun "κράτος" (dominion/might/power", hence more-mighty/powerful/dominating/noble. Usually rendered "better", but distinguished from "καλός" (better-good), and "προέχω" (better/su
* κρείττων -ον and κρείσσων -ον better/superior (adj.) Comparative adjective from the noun "κράτος" (dominion/might/power", hence more-mighty/powerful/dominating/noble. Usually rendered "better", but distinguished from "καλός" (better-good), and "προέχω" (better/su
κρέμαμαι (s. κρεμάννυμι) to hang up (v.) [pass. hung, suspended]
κρεμάννυμι/κρέμαμαι to hang up (v.) [pass. hung, suspended]
κρημνός, -οῦ, ὁ cliff (n.) precipice, steep,
Κρής, -ητός, ὁ Cretan (n.) [inhabitant of Crete]
Κρήτη, -ῆς, ἡ Crete (n.) [island of]
κρίμα, -ατος, τό judgment (n.) /decision/determination/sentence, decree, resolution. Distinct from "καταδικάζω", down-justify and "κατακρίνω", down-judge/condemn) LXX: justice, ordinances/statutes
κρίνω to judge (v.) /decide, assess/determine, discriminate/separate. Also LXX: contend, avenge/vindicate, decree.
κρίσις, -εως, ἡ judgment (n.) /decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
κριτήριον, -ου, τό court (n.) [see criterion]
κριτής, -οῦ, ὁ judge (n.) [see critic]
κρούω to knock (v.) strike, peal; roll of thunder; (v. i.) To appeal
κρύβω (s. κρύπτω) to hide (v.) conceal, skulk
κρύπτω/κρύβω to hide (v.) conceal, skulk
κρύφιος -α -ον [LXX] surreptitious (adj.) λαθραίος, κρυφός, μυστικός
κρυφός, -ου, ὁ [LXX] secret (n.) surreptitious, confidential, clandestine, covert; private
κτάομαι to acquire (v.) /obtain/buy/purchase/possess/control; κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; domain and property are often considered correlative terms.
κτῆμα, -ατος, τό possession (n.) belonging
κτῆνος, -ους, τό Animal (n.) (beast)
κτίζω to create (v.) /build/form/shape/make (always used of God?).
κτίσις, -εως, ἡ creation (n.) creation; created thing; a created/ordained authority
κτίσμα, -ατος, τό creature (n.) creature, i.e., created thing. Sometimes "creation".
κυβεία, -ας, ἡ dice-throwing (n.) cube; games of chance
κυκλόθεν in-a-circle-surrounding (adv.) /encircling. Similar to adverbial phrases introduced by "peri" (around/about), but more emphasis on shape and absolute position (rather than vague distribution or relative-position).
κυκλόω to encircle (v.) gather around, surround, related to κύκλος circle
κύλισμα, -ατος, τό (s. κυλισμός) wallowing (n.) [roll around]
κυλισμός v.l. κύλισμα, -οῦ, ὁ wallowing (n.) [roll around]
κυλλός -ή -όν contracted (adj.) κολλώ
κῦμα, -ατος, τό wave (n.) swell, waft
Κύπριος -α -ον Cyprian (adj.) [inhabitant of Cyprus]
Κύπρος, -ου, ἡ Cyprus (n.) [island of]
κύπτω to stoop down (v.) bend forward/hang head forward, bow down under a burden
Κυρήνη, -ης, ἡ Cyrene (n.) [city of]
κυριεύω to be lord of/over (v.) dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon
κύριος[2], -ου, ὁ lord (n.) , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).
κυριότης, -ητος, ἡ domains (n.) dominance, domination, ownership, property
κυρόω to confirm/ratify (v.) [decide]
κύων, κυνός, ὁ dog (n.) metaph., of persons, watch-dog, guardian Luk 16:21; freq. in Mythology of the servants, agents or watchers of the gods, Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle, A.Pr.1022, cf. Ag.136 (lyr.), S.Fr.884
κωλύω (cf. φράσσω) to hinder (v.) hinder, prevent, withhold
κῶμος, -ου, ὁ revelry (n.) merrymaking, riotous-partying, drunken feast
κώνωψ, -ωπος, ὁ Culex (n.) common mosquito, Culex, gnat, a worm in the wine
Κῶς, -ῶ, ἡ Cos (n.) [island of]
κωφ [LXX] qoph (Heb.) [19th letter of Hebrew alphabet]
κωφόω [LXX] to deafen (v.) to be put to silence or numbed
λαβδ [LXX] lamed (Heb.) [12th letter of Hebrew alphabet]
λαγχάνω to obtain (v.) to obtain by lot or as one's portion
λάθρᾳ discreetly (adv.) [secretly]
* λαῖλαψ, -απος, ἡ squall (n.) squall having come on, Thuc.; tempest, hurricane , whirlwind
λαλιά, -ᾶς, ἡ speech (n.) λαλέω
λαμβάνω to take/receive (v.) grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
λάμπω to radiant (v.) flash, brilliant, sparkling, glistening, glorious
λανθάνω to not notice (v.) [escape notice]
Λαοδίκεια, -ας, ἡ Laodicea (n.) [city of]
λατρεία, -ας, ἡ rite (n.) (divine/offering service, devoted/worship service)
λατρεύω to render service (v.) render honor/service unto with prayers and sacrifices or as enslaved or in servitude
λεγεών[1], -ῶνος, ἡ (s. λεγι-) legion (n.) [Roman]
λεγιών[1] v.l. λεγε-, -ῶνος, ἡ legion (n.) [Roman]
λέγω to say/tell (v.) speak, tell, recount
* λείπω to lack (v.) /leave-behind/be-short-of.
λειτουργέω to officiate (v.) [see liturgy, liturgist]
λειτουργία, -ας, ἡ job/office (n.) [see liturgy]
λειτουργικός -ή -όν functionarial (adj.) [see liturgical; of or relating to public service or office]
λειτουργός, -οῦ, ὁ public functionary (n.) public servant, servant, attendant at sacrifices, acolyte, altar boy
λεπτός -ή -όν mite (adj.) small coin
λῆρος, -ου, ὁ nonsense (n.) idle talk, sillyness, trash
λῃστής, -οῦ, ὁ robber (n.) robber, thief, pirate; possibly "revolutionary" or "guerilla fighter", per Josephus and other early sources (J. W. 2.13.2-3 [2.253-254]). See also R. E. Brown (John [AB], 2:857) and K. H. Rengstorf (TDNT 4:258).
λιβανωτός, -οῦ, ὁ ἐξιλάσεται (n.) frankincense
Λιβερτῖνος, -ου, ὁ Freedperson (n.) [see libertine]
λιθοβολέω to stone (v.) kill with stones, pelt with stones
λιθόστρωτος -ον pavement (adj.) John 19:13, 2Chrn 7:3
λικμάω to winnow/sweep away (v.) [scatter like chaff]
λιμός, -οῦ, ὁ and famine (n.) hunger
λίτρα, -ας, ἡ pound (n.) [Roman pound]
λογίζομαι to reckon (v.) /credit/account/regard/consider/impute,number,compute,reason,use-logic, as in devise/plot.
λογικός -ή -όν spiritual (adj.) Zerwick: "of the reason (opp. mechanical); spiritual." (Rom. 12:1) and "spiritual rather than 'rational'." (I Pt. 2:2) BAGD: "spiritual not only in the sense of πνευματικός, but also in contrast to 'literal'" (I Pt. 2:2)
λογισμός, -οῦ, ὁ logic (n.) reasoning, calculation
λογομαχέω to argue (v.) to fight with words
λογομαχία, -ας, ἡ argument (n.) Lit:"word/logic-battle"
* λόγος, -ου, ὁ word (n.) account, measure, reckoning
λοιμός[2] -ή -όν pestilential (adj.) [mostly of people, see: (proverbs 21:24, Ezekiel 18:10-13)]
λοιπός -ή -όν remaining (adj.) well then, sο, now, the rest
Λύδδα, -ας and -ης, ἡ and Λύδδα, ἡ indecl. Lydda (n.) [city of]
Λυκαονία, -ας, ἡ Lycaonia (n.) [province of]
Λυκία, -ας, ἡ Lycia (n.) [city of]
λυπέω to grieve (v.) (from "λύπη" [intense pain of mind]), hence distress/vex/make-upset. cause-sorrow/pain, be/make-sorry. LXX: (also) make-angry.
λύπη, -ῆς, ἡ pain (n.) pain of body/mind, hence pain, sorrow, grief, distress
λυσιτελέω to Profitable (v.) (advantageous)
Λύστρα, -ας, ἡ and -ων, τά Lystra (n.) [city of]
λυτρόω to redeem (v.) /buy-back, release (upon payment of ransom)
λύω to loosen/unbind/release (v.) /destroy
Μαγδαληνή, -ῆς, ἡ Magdalene (n.) Presumably signifies "from Magdala" - a village on the Sea of Galilee whose name meant "tower" in Aramaic.
μάγος, -ου, ὁ mage (n.) - the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc.
μαθητεύω to make disciples (v.) instruct, teach, make disciple of-
μαίνομαι to rave (v.) to rage, be insane
μακαρίζω to bless (v.) [regard, deem happy/fortunate]. More about a condition than "εὐλογέω"
μακάριος -ία -ον fortunate (adj.) blessed
Μακεδονία, -ας, ἡ Macedonia (n.) [province of]
μακροθυμέω to is-patient (v.) Lit:is-long-tempered, hence persevere, be-long-suffering/patient/slow-to-anger
μακροθυμία, -ας, ἡ patience (n.) forbearance
μακρός -ά -όν far (adj.) [far, long, large see "macro"]
* μᾶλλον more/rather (adv.) (instead)
μαμωνᾶς, -ᾶ, ὁ mammon (money/riches) (n.) equivalent to "pecunia" [latin] = money, property, substance; translates/corresponds to "ὕπαρξις" = Lit: "under-rule", hence under-control, goods/possessions.
μανθάνω to learn (v.) practice, recite
μαρτυρέω to bear witness (v.) [testify, report, attest]
μαρτύριον, -ου, τὁ testimony (n.) /evidence
μάρτυς, -υρος, ὁ witness-bearer (n.) One who bears witness.
μασάομαι to bite/chew (v.) [see masticate]
μαστιγόω to whip (v.) literally: flog, scourge; figuratively: punish, chastise; generally: afflict, torment, mistreat
μαστίζω to lash (v.) to strike whip
ματαιολογία, -ας, ἡ empty/vain-talk (n.) Lit:"aimless/purposeless-saying/talking", empty-chatter.
ματαιολόγος -ον idle-talking (adj.) [vain or fruitless speech]
μάταιος -αία -ον foolish/vain (adj.) [worthless, useless, achieving/profiting nothing]
ματαιότης, -ητος, ἡ vanity (n.) purposelessness
ματαιόω to make vain (v.) from "μάταιος" (futile, unproductive, useless, aimless)
* μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ sword (n.) carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός”
μάχη, -ης, ἡ quarrel (n.) contention, strife.
μεγαλαυχέω to greatly boast (v.) (boast great things)
μεγαλωσύνη, -ης, ἡ majesty (n.) greatness
μέγεθος, -ους, τό stature (n.) height
μεθ’ (s. μετά) after/against(+acc), with(+gen) (prep.) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
μεθίστημι to remove/replace (v.) Lit:"stand-with/after", hence remove/replace/transfer/change-position. By extension, remove-by-killing, stand-among/in-the-midst-of, c. dat., “ἑτάροισι μεθίστατο” Il.5.514.
μεθοδεία, -ας, ἡ deceitfulness (n.) craft, wiliness, scheming, deceitful
μέλει (s. μέλω) to matter to (v.) care about
μελετάω to focus-upon (v.) (from "μέλει" "care/concern"), hence care-about/be-diligent-about/attend-to, meditate/contemplate/ponder/study, have-respect-for, plot/devise/obsess-over.
μελίσσιος -ον of bees (adj.) [pert. to bees (adj.)/beehive (subst.)]
* μέλλω to be about to (v.) [intend]
μέλομαι to matter to (v.) [middle/passive of μέλω, to be an object of care, concern oneself]
μέλω a.k.a. μέλει to matter to (v.) care about
μελῳδέω [LXX] to chant (v.) [see melody]
μελῳδία, -ας, ἡ [LXX] chanting (n.) [see melody]
μεμψίμοιρος -ον criticizing (adj.) [fault-finding, blaming, censuring]
μέν indeed /certainly/surely.
μενοῦν (μὲν οὖν) and μενοῦνγε (μενοῦν γε) truly/indeed Trust the ILK
μενοῦνγε (s. μενοῦν) truly/indeed Trust the ILK
μένω to remain expect (v.) /stay. hence abide/dwell
μέριμνα, -ης, ἡ worry (n.) pursuit, ambition, object of care
μερίς, -ίδος, ἡ part (n.) portion
μερισμός, -οῦ, ὁ separation/apportionment (n.) division
μεριστής, -οῦ, ὁ distributor (n.) divider, arbitrator.
* μέρος, -ους, τό part/piece (n.) regions
μεσημβρία, -ας, ἡ noon (n.) [lit: mid-day]
μεσουράνημα, -ατος, τό mid-heaven (n.) [directly overhead]
μετά after/against(+acc), with(+gen) (prep.) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
μεταβαίνω to pass (v.) to pass from one thing to another or one state to another
μετάγω to guide (v.) [lead from one place to another]
μετάθεσις, -εως, ἡ displacement (n.) /translation (from "μετατίθημι" "place/put-with".
μεταμέλομαι to regret (v.) Lit:"care/concern-change/after", hence regret, care-after, feel-remorse. Often rendered "repent", but distinct from "μετανοέω" (change-thinking, repent). More feeling than thinking. LXX: relent/repent
μεταμορφόω to transfigure (v.) Lit:"with/after-forming/shaping", hence transfigure/transform. Re-embodyment.
μετανοέω to reconsider (v.) Lit: "think-after", "change-mind" ("νους" -- logical mind -- as distinguished from "φρην" -- reins of emotion/intuition). "Repent" is good, but common usage under-emphasizes the mechanical processes being
μετάνοια, -ας, ἡ reconsideration (n.) Lit: "with-understanding" or "understanding-after" using the faculty of the logical mind; in contrast "repentance" involves emotional punishment, penitence, regret
μεταστρέφω to change (v.) Literally turn about, perhaps to face the enemy; or, turn another way. Thus, figuratively, retort; alter/change/pervert.
μετασχηματίζω to change (v.) restructure, transform
μετατίθημι to move/change-place (v.) Lit:"place/put/lay-with", hence transfer, change-place, slip.
μετεωρισμός, -οῦ, ὁ [LXX] rising to the surface (n.) being raised up, swell
μετοχή, -ῆς, ἡ sharing (n.) joint- possession
μέτοχος -ον partaker (adj.) (fellow, partner, companion, accomplice, member)
μετριοπαθέω to respond measuredly (v.) to have a measured response; to be temperate in feeling toward or about something; react calmly and not overreact; be lenient
μέχρι/μέχρις until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only]
μέχρις (s. μέχρι) until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only]
μηδέ (μή δέ) neither/nor
μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]
Μῆδος, -ου, ὁ Mede (n.) [inhabitant of Media]
μηκέτι (μή ἔτι) no-longer (adv.) Lit:"not-still", implying a cessation of former behavior/attitude/conduct/choices
μημ [LXX] mem (Heb.) [13th letter of Hebrew alphabet]
μήν[1] verily truly, doubtless
μηνιάω [LXX] to be wroth against (v.) [keep anger, revengeful]
μηνύω to inform (v.) make known; declare
μήπως (μή πως) no-how (adv.) Lit:"no-how", hence not-by-any-means, no-way, not-ever
μήτηρ, -τρός, ἡ mother (n.) also of motherland
μήτι Perhaps Used with other particles = Perhaps; when the questioner is in doubt. otherwise with the negative expected; not(BDAG)[μήτι γε means surely then]
μητρόπολις, -εως, ἡ capital city (n.) [see metropolis]
μιαρός -ά -όν [LXX] ??? (adj.) [see micro]
μίασμα, -ατος, τό defilement (n.) [see miasma]
μικρός -ά -όν small (adj.) [see micro]
μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- to remember (v.) /remind/recollect, become-mindful-of(middle), reminded(person-passive) remembered (entity-passive).
* μισέω to hate/detest (v.) /dislike, abominate
μισθός, -ου, ὁ reward (n.) [wage, payment, compensation, due]
* μνᾶ, -ᾶς, ἡ mina (n.) [Greek monetary unit]
μνήμη, -ης, ἡ recollection (n.) remembrance, memory.
μογιλάλος -ον speech-impaired (adj.) [mute?]
μολύνω to defile (v.) ‘to besmear,’ or ‘besmirch,’ as with mud or filth, ‘to de-foul;'
μονογενής -ές only born-in-kind (adj.) [only born-in-kind, meaning: the only born-in [the same] kin(d)", with an emphasis today on kind(downward differentiation of generations) rather than kin(family, sideways and up), but sharing both senses]
* μονόκερως, -ωτος, ὁ unicorn (n.) [poss. aurochs or rhinoceros]
μόνος -η -ον sole (adj.) apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
μυκτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] nostril (n.) [see mucus]
μυκτηρίζω to mock (v.) [turn up the nose, pay no heed]
μυξωτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] nostril (n.) [see mucus]
μυριάς, -άδος, ἡ myriad (n.) [unit of ten thousand]
μυωπάζω to blink (v.) blink, close the eyes; to blink as short-sighted people do; hence, to be short-sighted. In II Peter 1:9, with sense of culpability: "closing his eyes" (see Zerwick and Grosvenor, A Grammatical Analysis of the Greek New Testament).
μωμάομαι to fault (v.) find fault with, blame.
Ναΐν, ἡ Nain (n.) [city of]
νεοσσός, -οῦ, ὁ (s. νοσ-) chick (n.) nestling, little baby animal
νεότης, -ητος, ἡ youth (n.) [see neophyte]
νευρά, -ᾶς, ἡ [LXX] bowstring/sinew (n.) [nerves or sinews in Job 30:17...etc]
νεύω to nod (v.) nod, beckon, as a sign
νεφρός, -οῦ, ὁ mind (n.) [kidneys]
νῆστις -ιος and νῆστις -ιδος hungry (adj.) [noun meaning not eating, functioning as an adjective]
νήφω to be sober (v.) [clearheaded, rational]
νικάω to victor over (v.) [to prevail; Rom 12:21: to not be defeated; Rv 5:5: to succeed]
νοέω to perceive (v.) cf. συνίημι, to understand. From 3563 "noús" (mind), hence think, know/perceive/understand/discern (by thinking). Distinct from insight, synthesizing/connecting-together facts/ideas.
νόημα, -ατος, τό understanding (n.) thought, purpose, idea, mind, perspective
νομικός -ή -όν legalistic (adj.) [of or, ralating to law]
νόμισμα, -ατος, τό coin (n.) [see numismatic, numismatist]
νομοθετέω to legislate (v.) Lit:"lay/place/set/arrange-law"
νόμος, -ου, ὁ custom/law (n.) ordinance custom practice
νοσέω to be diseased/sick (v.) [mostly of sickness. Met: sickness of mind]
νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ chick (n.) nestling, little baby animal
νοσφίζω to skim/deprive (v.) [deprive, hold back (what is due]
νουθεσία, -ας, ἡ admonition (n.) warning, admonition
νουθετέω to admonish (v.) rebuke
νουν [LXX] nun (Heb.) [14th letter of Hebrew alphabet]
νυστάζω to doze (v.) nod off, doze, become drowsy
ξενία, -ας, ἡ lodging place (n.) guest room
* ξενίζω to treat-as-strange/foreign (v.) (from "ξένος":strange/foreign/novel), hence consider/treat-as-strange/foreign/novel, (by extension host/entertain.
ξηραίνω to wither (v.) (from adjective "ξηρός": dry, parched).
ξηρός -ά -όν dry/withered (adj.) subst., dry land
ξύλον, -ου, τό tree (n.) , by extension, something wooden; piece of wood; wooden implement; club/gallows/stocks or, in NT, cross.
ὄγκος, -ου, ὁ Bulk (n.) (weight, burden, impediment, burden, arrogance loftiness, haughtiness)
ὅδε ἥδε τόδε this (pron.) demonstrative pronoun ὁ, ἡ, τό added to the enclitic "δε", and declined like the pronoun according to case = "this", "thus", "such-and-such", etc.
ὀδυνάω to agonize (v.) , suffer(emotionally)
ὀδύνη, -ης, ἡ pain of mind/spirit (n.) sorrow/terror/bitterness/grief/mourning
ὀθόνιον, -ου, τό bandage (n.) [linen cloth]
οἶδα to knowing (v.) /perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
οἰκεῖος (-α) -ον householder (adj.) belonging to a household
οἰκοδεσποτέω to manage (v.) [run, manage the household]
οἰκοδεσπότης, -ου, ὁ householder (n.) householder, landowner, master
οἰκοδομέω to build-up (v.) Lit:"dwelling-building", hence building-refuge, build-up,edify
οἰκοδομή, -ῆς, ἡ building/edification (n.) ["Lit:home-building" edifice, structure]
οἰκοδόμος, -ου, ὁ builder (n.) [Lit: home builder]
οἰκονόμος, -ου, ὁ steward (n.) [manager of household, administrator]
οἶκος, -ου, ὁ house/home (n.) /dwelling-place, by extension, household.
οἰκουμένη, -ης, ἡ inhabited-region (n.) From the fem-pres-pass-part. of "οἰκέω" (dwell), hence being-inhabited world/land/region. Often rendered "world", but distinct from "cosmos".
οἰκτείρω (s. -τίρω) to compassion (v.) feelings of compassion; pity
οἰκτίρω v.l. -τείρω to compassion (v.) feelings of compassion; pity
οἰνοφλυγία, -ας, ἡ drunken-babbling (n.) Lit:"wine-babbling", hence drunken-babbling, (by extension) drunkeness, foolish-talking.
ὄλεθρος, -ου, ὁ ruination (n.) destruction, ruin, desolation, short of annihilation
ὀλίγος -η -ον little (adj.) [see oligarchy]
ὀλιγόψυχος -ον faint-hearted (adj.) [be discouraged]
ὀλιγωρέω to Minimalize (v.) (little regard (disregard), ignore, esteem little or lightly (take lightly), make small account of, neglect (to do something))
ὁλοκαύτωμα, -ατος, τό whole-burnt offering (n.) [see holocaust]
ὀλολύζω to ululate (v.) howl
ὁμαλίζω [LXX] to flatten (v.) [make even]
ὁμιλέω to consort (v.) [see homily]
ὁμοθυμαδόν in-one-accord/conguently (adv.) [Lit:"same-passion", hence in-one-accord θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί.]
ὁμοιάζω to to be like (v.) compare, liken,
ὅμοιος -α -ον similar (adj.) (+Dat).
ὁμοίωμα, -ατος, τό resemblance (n.) similar, likeness
ὁμοίωσις, -εως, ἡ resemblance (n.) likeness, simile
ὁμολογέω to avow (v.) Lit:"say-same", hence confess/profess-similarly. Also agree/concede/admit, come-clean (slang). Usually rendered "confess" or "profess"... although alone, neither emphasizes "same" or "similarly".
ὁμολογία, -ας, ἡ acknowledgment (n.) contract, agreement, assent, admission, concession
ὀνειδίζω to reproach/disparage (v.) /scorn/revile.
ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ reproach (n.) From "ὄνειδος"(reproach/disgrace).
* ὄνομα, -ατος, τό name (n.) (with regard to)
ὄντως really (adv.) /truly.
ὄνυξ, -υχος, ἡ [LXX] talon (n.) claws
ὀξύς -εῖα -ύ sharp/swift (adj.) sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick,
ὀπίσω after/behind (adv.) [τὰ ὀπίσω, the rear]
ὁπλίζω to arm (v.) /equip [from "ὅπλον": tool/implement/weapon]
ὀπτάνομαι to eyes wide open (v.) agape, appear, look, see
ὀπτασία, -ας, ἡ vision (n.) appearance
ὅπως how/so that (adv.) Adverbial: How, in what way As a conjunction: so that, in order that
ὁράω a.k.a. εἶδον to see/behold (v.) Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
* ὀργή, -ῆς, ἡ wrath/anger (n.) natural impulse, always of anger
ὀργίζω to be/make-angry (v.) ,from "ὀργή"(settled-anger/wrath), hence to-anger, be/feel-angry, make-angry.
ὀρεινός -ή -όν mountainous (adj.) mountainous region, highland
ὄρεξις, -εως, ἡ desire (n.) longing, yearning after
ὀρθοτομέω to Straight-cut (v.) Lit:"cut-straight", hence make-straight. Fig: properly-handle, accurately/straightly/rightly-parse/divide/apply.
ὀρθῶς rightly (adv.) Lit:"straight", hence rightly/properly/correctly, conforming to standards
ὁρίζω to set-boundary/ordain (v.) [surrounding boudary, separate by boundaries, ordain, lay down determine.]
ὁρμή, -ῆς, ἡ impulse (n.) [see hormone]
ὅρμημα, -ατος, τό impulse/rush (n.) sudden rush, rapid movement, incitement
* ὄρνις, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ bird (n.) [wild or domestic bird/fowl]
ὁσιότης, -ητος, ἡ piety (n.) piety, holiness, devoutness
* ὅστις ἥτις ὄ τι one/such-who/which/that (pron.) , Lit: a-particular/some-who/which/that; "ἕως ὅτου": until-when
οὗ[1] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"
οὐ[2]/οὐκ/οὐχ not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οὐαί woe (interj.) ,intense interjection of grief, calamity or denunciation
ουαυ [LXX] waw (Heb.) [sixth letter of Hebrew alphabet]
οὐδέ (οὐ δέ) neither/nor Lit:"not-moreover" or "not-but", hence neither/nor.
οὐδ’ sometimes before vowels.
οὐδείς οὐδεμία οὐδέν and οὐθείς (οὐθεμία) οὐθέν none (adj.) [not one, no one]
οὐθείς (οὐθεμία) οὐθέν (s. οὐδείς) none (adj.) [not one, no one]
οὐκ (s. οὐ[2]) not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οὖν consequently /accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
οὗπερ [LXX] ἡμῶν (conj.) very
οὐσία, -ας, ἡ property (n.) όν being; substance ‘being essence’, ‘stand firm’, solidity; matter, ‘be’ essential, substantial, main, material; αἱ οὐ. fireresisting substances, Zos.Alch.p.168 B.
οὔτε (οὐ τέ) nor (adv.) Lit:"not-also", hence neither/nor. not
* οὗτος αὕτη τοῦτο this (pron.) When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
οὕτω (s. οὕτως) thusly/like-this (adv.) [Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
οὕτως/οὕτω thusly/like-this (adv.) [Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
οὐχ (s. οὐ[2]) not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οὐχί not (adv.) [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ]
ὀφθείς, ὀφθήσομαι (s. ὁράω) to see/behold (v.) Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
ὄφις, -εως, ἡ serpent (n.) Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk
ὀχλέω to disturb (v.) annoy, trouble
ὀχύρωμα, -ατος, τό entrenchment (n.) rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
ὀψάριον, -ου, τό fish (n.) literally something cooked and small, the diminutive of οψον opson which is something cooked. so a side dish.. but apparently also a way to say fish
ὄψιμος -ον late rain (adj.) late in the season,
ὄψιος -α -ον late (adj.) [late (adj.)/evening (subst.)]
ὀψώνιον, -ου, τό wage (n.) [salary, payment]
παγίς, -ίδος, ἡ snare (n.) /trap
πάθημα, -ατος, τό ordeal (n.) affections, feelings, that which befalls one, suffering, misfortune, the passion (of Christ) as in 2 Cor 1:5
πάθος, -ους, τό ??? (n.) [see pathology, pathetic]
παιδάριον, -ου, τό young-child/trainee (n.) also young slave
παιδεία, -ας, ἡ chastisement (n.) education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
παιδεύω to chasten/correct/train (v.) [discipline/teach/educate]
παίω to strike (v.) strike or smite, hit hard
παλιγγενεσία, -ας, ἡ regeneration (n.) Lit: again-birth. By ext: regeneration, re-birth. born-again. (Used twice in GNT)
πάλιν again (adv.) afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore
πάμπολυς -πολλη -πολυ very large (adj.) [πᾶς + πολύς]
Παμφυλία, -ας, ἡ Pamphylia (n.) [province of]
πανήγυρις, -εως, ἡ festal gathering (n.) (solemn assembly, whole congregation)
παντελής -ές complete (adj.) [completely, total-end; all-the-way]
παντοκράτωρ, -ορος, ὁ All-Powerful (n.) Lit:"all-might/dominion", hence almighty-ruler, going before all.
πάντως absolutely (adv.) all ways, by all means, at all events, at any rate, in no wise, by no means
παρά frοm beside (+acc,+gen,+dat) (prep.) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
παραβαίνω to transgress (v.) Lit:"step-beside", hence overstep/transgress,
παραβάλλω to throw beside/by (v.) [rarely: proverb]
παραβολεύομαι to risk (v.) expose to danger
παραβολή, -ῆς, ἡ parable (n.) (not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance
παραγγελία, -ας, ἡ instruct (n.) to instruct, notify, command, charge
παραγγέλλω to charge (v.) Lit:"announce/inform-close-beside", hence pass-along, prescribe, instruct, recommend, exhort, summon, enjoin
παραγίνομαι to become-present (v.) Lit:"become-close-beside", hence, appear/arrive, show-up, turn-up.
παράγω to pass/lead-by (v.) Lit:"lead/pass-close-beside", to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce
παράδεισος, -ου, ὁ heavens (n.) heavens
παραδέχομαι to accept (v.) [receive from; admit in]
παραδίδωμι to deliver-over (v.) Lit:"give-close-beside", hence deliver/surrender/hand-over, betray, commit, give-in/over/up, turn-in, consign, grant, bestow, teach-doctrine
παράδοξος -ον incredible (adj.) startling, contrary to expectation, marvelous
παράδοσις, -εως, ἡ tradition (n.) that which is handed down or bequeathed, tradition, doctrine, teaching, delivery, rendition, custom, surrender, lecture
παραζηλόω to provoke-to-jealousy (v.) Lit:make-close-to-jealous, hence provoke-to-jealousy
παραθαλάσσιος -ία -ον beside the sea (adj.) littoral; a region near a shore of a lake
παραθήκη, -ης, ἡ deposit (n.) [anything entrusted to one]
παραιτέομαι to reject (v.) abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate
παρακαλέω to entreat/comfort (v.) [Lit: "call-close-beside", hence: entreat/implore, or encourage/comfort (in affliction)]
παρακαλύπτω to cover (v.) veil, conceal by a hanging, cloak
παράκλησις, -εως, ἡ comfort (n.) calling to one's aid, appeal; encouragement, exhortation; or comfort, consolation
* παράκλητος, -ου, ὁ intercessor (n.) advocate, call forth, summoned, called to one's side
παρακοή, -ῆς, ἡ disobedience (n.) Lit:"hearing-beside", hence hearing-amiss, selective-hearing, slightly-off hearing error. By extension, a disregard/disobedience-of-verbal-instruction.
παρακούω to ignore (v.) (disobey, overhear)
παραλαμβάνω to take along (v.) [take under one's wing; take or accept care/control/ownership/possession/responsibility]
παραλογίζομαι to delude (v.) [reason falsely]
* παραλύω to paralyze (v.) loosen and take off; enfeeble; be paralyzed (in passive voice)
παραμένω to abide (v.) [continue with, remain present]
παραμυθέομαι to comfort (v.) encourage, console, speak to, address
παραμύθιον, -ου, τό incentive (n.) persuasive power
παραπίπτω to fall-away (v.) Lit:"fall-from-close-beside", hence lapse, do-wrong/become-guilty, "slip-up". Traditionally rendered "transgress" or "trespass" (implying disrespect for laws, boundaries. expectations)
παράπτωμα, -ατος, τό transgression (n.) (from "παραπίπτω" "fall-away-close-beside"), hence slip/false-step, blunder/error/mistake/failure, offense/infraction/transgression/trespass(of/against laws/norms/boundaries/expectations), crime/fault/iniquity.
παραρρέω to Drift on by (v.) (flow alongside)
παρασκευάζω to prepare (v.) [generaly: to get ready, prepare. also: produce, accustom, procure]
παρασκευή, -ῆς, ἡ preparation (n.) [Friday: day before Sabbath in NT]
παραστήκω (derivation of -ίστημι) [LXX] to stand-here/close arrive (v.) Lit:"stand-close-beside". Fig: arrive.
παρατάσσω [LXX] to mobilize (v.) [arrange/organize,beside]
παρατείνω to stretch beside (v.) [extend]
παραφέρω to move about (v.) [Lit: beside-carry]
παραφρονία, -ας, ἡ derangement (n.) insanity, madness
παραχρῆμα immediately (adv.) immediately, instantly, right away
πάρειμι[1] fr. εἰμί[1] to be-present/near (v.) Lit:"be-close-beside", hence be-present/here/near/close-beside/at-hand, to-have-come/arrived. Root for "παρουσία"(arrival/coming/visitation/entrance).
παρεισάγω to bring in cause (from outside) (v.) introduce, doctrines, customs, lead in by one's side, bring forward
παρεισφέρω to apply (v.) apply, bring to bear
παρεκτός even (adv.) What we find then is that parallel passages completely leave out the exception clause. Now if we understand this preposition parektos to mean "even", all the passages would say the same thing. If we take parektos to mean its most common meaning,
παρεμβάλλω to encamp (v.) Lit:"encamp-close-beside"
παρεμβολή, -ῆς, ἡ camp (n.) , barracks, army
παρενοχλέω to cause difficulty (v.) (press against, irritate, annoy)
παρεπίδημος -ον stranger/emigrant (adj.) emigrants
παρέρχομαι to come/pass-beside (v.) Lit:"come-close-beside", hence, (depending upon context) approach/arrive/pass-beside/away,
παρίημι to have nothing to do with (v.) pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened
παρίστημι to stand-with/beside (v.) Lit: "stand-close-beside", hence cause-to-stand/place-beside, present, be-beside-oneself, lose one's wits, dispose, induce, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show.
πάροδος, -ου, ἡ passage (n.) bi-way, narrow entrance or approach, mountain-pass, going by or past, passing, entrance,
παροικέω to sojourn/dwell by (v.) Lit:"dwell-close-beside", hence sojourn/migrate, dwell-temporarily... in contrast with "κατοικέω" (down-dwell/settle).
παροικία, -ας, ἡ sojourn (n.) dwelling near, a sojourning, a temporary residence in a foreign land
πάροικος -ον sojourner (adj.) foreigner
παρομοιάζω to resemble (v.) be similar to
παροξύνω to provoke (v.) spur into action, urge
παροξυσμός, -οῦ, ὁ outburst (n.) fit, provocation, contention [see paroxysm]
παροργίζω to provoke to-anger (v.) [Lit: make close-beside anger]
παρουσία, -ας, ἡ arrival (n.) from pres-part. of "pareimi", Lit:"being/existing-close-beside", thus "arrival/presence". Usually rendered "coming", but more about presence, than process "erchomai".
παρρησία, -ας, ἡ boldness (n.) openness, presumptuousness, temerity, chutzpah
πᾶς πᾶσα πᾶν each, every (adj.) properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
πάσχω to suffer (v.) , experience-heavy-emotion/suffering
Πάταρα, -ων, τά Patara (n.) [city of]
πατρικός -ή -όν paternal (adj.) [coming from fathers, hereditary]
παχύνω to grow thick (v.) [fatten]
παχύς -εῖα -ύ [LXX] stout (adj.) thick liquid
πειθαρχέω to obey authority (v.) [hearken, yield to authority, persuaded by ruler]
πείθω to persuade/convince (v.) [determine, prevail upon, trust; rely on, be confident in]
πεινάω to hunger (v.) to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry
πειράζω to prove/test/tempt (v.) [From "peíra" (3984, test/trial) to put to the test, make trial of]
πειρασμός, -οῦ, ὁ temptation/test/trial (n.) , from "πειράζω"(tempt/test/try) and "πεῖρα"(trial/experiment), from OFr. tempter 'to test' (Latin: "temptare"(handle/test/try). © Oxford University Press, 2004
πέλαγος, -ους, τό depth (n.) high sea
πενιχρός -ά -όν poor (adj.) /needy
πεποίθησις, -εως, ἡ conviction (n.) [confidence, trust]
πέρας, -ατος, τό boundary (n.) end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς)
περί about (+acc,+gen) (prep.) Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
περιαιρέω to taking off (v.) strip off, remove, take away
περιάπτω to ??? (v.) light a fire all round
περιβάλλω to adorn with (v.) [throw around]
περίεργος -ον meddling (adj.) [curious, officious, meddlesome]
περιέρχομαι to come-around (v.) Lit: "come-around/about"
περιέχω to contained (v.) [metaph: to be hard pressed; encompass, embrace, surround]
περιζώννυμι/-ζωννύω to gird round (v.) [encompass with belt or band hence; engird]
περιζωννύω (s. -ζώννυμι) to gird round (v.) [encompass with belt or band hence; engird]
περικάθαρμα, -ατος, τό dirt (n.) (filth)
περικαλύπτω to coat (v.) a coat upon him, envelop, sheath, cover all round, throw a veil over
περίκειμαι to encompass (v.) contain, hem, enclose, lie round about, wear
περικυκλόω to surround (v.) Lit:"circle-around", hence surround/encircle/encompass
περιλείπομαι to leave-behind-all-around (v.) Lit:leave-behind-all-around Lit:leave-behind-all-around hence leave-behind/rem
περίλυπος -ον dismayed (adj.) Lit:"all-around-sorrow/grief: hence greatly-grieved, engulfed-in-sorrow/grief. LXX: angered/dispairing.
περιοικέω to dwell near (v.) to dwell near local residents, those close by
περιούσιος -ον possessed (adj.) Lit:"being-around/about-ed" (enfolded), hence possessed. Frequently rendered "chosen", but distinct from "ἐκλεκτός"(selected/chosen). Applied only to "λαὸς" (people)
περιοχή, -ῆς, ἡ inclusion (n.) containing, a portion cut apart, a circumcised part, a clip, . fence, fortification, passage, portion circumscribed or marked off, section
περιπείρω to entangled (v.) impaled, pierced; metaph., to become entangled
περιπίπτω to encounter (v.) [beside-fall]
περιποιέω to procure (v.) [keep, acquire, gain possession of]
περιποίησις, -εως, ἡ all-around-remaking/doing (n.) Lit:"make/do-all-around/about", hence all-around-remaking/doing. Often rendered gain/preservation/acquisition(process). Possibly keeping-safe, gaining-possession-of, ministration, court, kind, treatment.
περισπάω to distract/divert (v.) [driven about mentally; over-occupied]
περίσσευμα, -ατος, τό superabundant (n.) excess, overplus, surplus, remaining, excessive, plentiful, superabundant, superfluous
* περισσεύω to make-abound (v.) Lit:"make/be-all-around", hence abound, have/remain-over/abundance/leftover/excess/surplus. be-superfluous, prosperous.
περισσός -ή -όν excessively (adj.) redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than
περισσότερον much more (adv.) more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than, surplus, residue, excessive, extravagant, redundant, overdone, uncommon, extraordinary, strange, remarkable, uselessly, again, more greater degree
περιτειχίζω [LXX] to fortify (v.) surround by wall
περιτίθημι to place around (v.) [made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon]
περιτρέπω to turn (v.) to turn, divert, turn upside down
περιτρέχω to run round (v.) run across the countryside, metaph., to be current, in vogue, run round, encompass, surround, metaph., circumvent, take in
περιφέρω to carry about (v.) (in the dialect sense 'carry about'): peripatetic moving, wandering, nomadic; publish, make known, transfer, refer, shift, cadge; donation to a beggar
περιφρονέω to contemn (v.) speculate about, compas in thought, despise
πετεινόν, -οῦ, τό bird (n.) able to fly
πήγνυμι to pitch (v.) fasten
πήρα, -ας, ἡ pouch (n.) παίρνω bear away, carry off, collect, get, clear away, take in, contract, take, derive .leathern pouch for victuals, etc., wallet,
* πῆχυς, -εως and -εος, ὁ cubit (n.) distance from elbow to middle finger [a small amount]
πιθανολογία, -ας, ἡ persuasive-speech (n.) [from πιθανο: persuasive, plausible]
πινακίδιον, -ου, τό tablet (n.) a flat slab of stone, clay, or wood, used especially for an inscription.
πίναξ, -ακος, ὁ board (n.) plank, platter, panel, trencher (v. t.) A large wooden platter, as for table use. Webster's Revised Unabridged Dictionary, votive tablet, writing-tablet
πιότης, -ητος, ἡ fatness (n.) richness
πίπτω to fall (v.) Either (involuntarily)disastrously, or (voluntarily) quickly-bow-low. Fig: fail/be-unsuccessful
πιστεύω to believe/trust (v.) be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
* πίστις, -εως, ἡ faith (n.) πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
πιστός -ή -όν faithful (adj.) trusthworthy
πιστόω to act on faith (v.) (assurance)
πλανάω to wander/stray (v.) deceive [root for "planet" wanderer]
πλανήτης, -ου, ὁ wanderer (n.) [see planet]
πλάξ, -ακός, ἡ slab (n.) anything flat and broad; a flat stone or tablet
πλάσσω to mold (v.) [see plastic]
πλαστός -ή -όν hypothetical (adj.) formed, moulded, metaph., fabricated, forged, counterfeit, sham, supposititious, feignedly
πλατεῖα, -ας, ἡ broad (n.) wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.
πλείων -ον and πλέων -ον more (adj.) /greater/better.
πλεονεκτέω to exploit (v.) [to be defrauded/made gain from]
πλεονεξία, -ας, ἡ greed/covetousness (n.) [desire-to-possess/acquire-more]
πλέων -ον a.k.a. πλέον (s. πλείων) more (adj.) /greater/better.
πληγή, -ῆς, ἡ wound (from beating) (n.) (from πλήσσω" (strike/smite/beat), hence the process (or consequence) of being beaten/flogged/punished. but "plague" in Rev ch9/11/15.
πλῆθος, -ους, τό multitude (n.) a large number, the main body
πληθύνω to increase/multiply (v.) prevail
πλημμέλεια, -ας, ἡ [LXX] trespass (n.) fault, error
πλημμελέω [LXX] to trespass (v.) [offend, to be wronged or sinned against]
πλήν except/only (adv.) [as a conj: yet/nevertheless/however.]
πληροφορέω to fully assured (v.) (to bring fully around, win over/bring to completion)
πληρόω to fill (v.) fill, make full or complete (hence, "fulfill").
πλήρωμα, -ατος, τό fullness (n.) [satiety, fulfillment]
πλησίον neighbor (adv.) one near, close to
πλησμονή, -ῆς, ἡ satiety (n.) [fullness]
πλουτέω to enrich (v.) [prosper]
πνεῦμα, -ατος, τό spirit (n.) /breath/wind, spiritual-utterance
πόθεν whence (adv.) [from where, from which]
ποίημα, -ατος, τό work (n.) , from "ποιέω" (make/do), hence work/workmanship/accomplishment. things made/done.
ποικίλος -η -ον various (adj.) Lit:"many-colored", hence various-kinds-of, varied/manifold.
ποιμαίνω to shepherd (v.) /tend (sheep), in contrast to G1006 "βόσκω,"feed/graze"
πόλεμος, -ου, ὁ war (n.) [see polemic]
πόλισ-ασεδεκ, ἡ [LXX] City of Asedec (n.) [Heb. עִ֣יר הַהֶ֔רֶס]
πολλαπλασίων -ον manifold (adj.) (from "πολύς" "much/many", hence many-times-more.
πολυμερῶς Fragmentarily (adv.) by many portions or in many regions; piecemeal
πολυτρόπως variously (adv.) by many modes
πονηρός -ά -όν evil, wicked (adj.) Adj.from πόνος + αἴρω: hence pain/labor/trouble-lifting/bearing/propounding.
πονηρότερος -α -ον more artful (adj.) more sly, tricky, sneaky, cunning, foxy, canny, shrewd
πόνος, -ου, ὁ toil (n.) (from "penomai" (to toil)" hence labor/sickness/trouble GNT: pain/concern
* πορεύω to go (v.) go/depart/proceed/travel
πορθέω to destroy (v.) destroy, ruin
πορνεία, -ας, ἡ promiscuity (n.) fornication, idolatry
πορνεύω to fornicate (v.) prostitute
πόρνη, -ης, ἡ prostitute (female) (n.) [from "περναῶ" "sell-off"]
* πόρνος, -ου, ὁ promiscuous person (n.) (from "περναῶ" "sell-off") 10x in GNT, always male-ending, strictly, a male involved with selling sex, i.e., prostitution", in contrast to "πόρνη",12x in GNT, always female-ending, a female involved with prostitution);
πόρρω far off (adv.) far from, forward
πορφύρα, -ας, ἡ purple (n.) [cloth]
ποταμός, -οῦ, ὁ river (n.) [mnemonic: hippopotamus (river-horse)]
ποτέ[2] once/when [an indefinite point in either the past, i.e., once, or the future, i.e., when]
πότερος -α -ον whether (pron.) [either, one or the other]
ποτίζω to water/give to drink (v.) to watered, as a plant, saturate with water
Ποτίολοι, -ων, οἱ Puteoli (n.) [city of]
ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] drinking-party (n.) (from "πίνω":to-drink), hence drinking-party.
πρᾶγμα, -ατος, τό matter (n.) /thing/business/affair/object [root for "pragmatic"]
πράκτωρ, -ορος, ὁ punisher (n.) [one who punishes, executes justice]
πρᾶξις, -εως, ἡ doing (n.) business
* πρᾶος v.l. πρᾷος -ον (s. πραΰς) meek/tame (adj.) [submissive, easily controlled, non- resisting]
πράσσω/πράττω to do (v.) [practice, perform, accomplish]
πράττω (s. πράσσω) to do (v.) [practice, perform, accomplish]
* πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον meek/tame (adj.) [submissive, easily controlled, non- resisting]
πρέπω to befit (v.) [proper/fitting; resemble]
πρεσβεία, -ας, ἡ seniority/delegation (n.) Lit:"seniority", hence by extension, a group-having-seniority/authority, group-of-ambassadors.
πρεσβυτέριον, -ου, τό elders (n.) council of elders
πρεσβύτης, -ου, ὁ old/aged man (n.) , from "πρεσβύτερος" (elder).
πρίν before (adv.) prior-to
προάγω to precede (v.) [come forth]
προβαίνω to Advance (v.) Advance, step forward, go ahead of
προβατικός -ή -όν of sheep (adj.) (sheep gate/market)
προβιβάζω to indoctrinate (v.) before instructed; Pass., to be instructed or egged on, ὑπὸ τῆς μητρός Ev.Matt.14.8 bring forward but better LXX instruct
προβλέπω to foresee (v.) (provide)
προγινώσκω to know beforehand (v.) [perceive, learn, or understand in advance]
πρόγνωσις, -εως, ἡ foreknowledge (n.) foreknowledge
προγράφω to write-before (v.) write before or first, set forth as a public notice (Gal. 3:1?)
πρόδηλος -ον open beforehand (adj.) (clearly evident)
προετοιμάζω to made-ready-in-advance (v.) Lit:"before-make-ready"
προευαγγελίζομαι to declare beforehand (v.) [announce good news in advance]
πρόθεσις, -εως, ἡ pre-arrangement (n.) from verb "προτίθεμαι" (before-set-forth/aside, before-place/arrange/appoint), hence "pre-arrangement". Often rendered "purpose", yet distinct from "βουλή" (purpose/plan/intent/will), emphasizing a pre-arranging tha
πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον early (adj.) early, of fruits, Xen.
προκαλέω to challenge (v.) [call out, provocate]
προκηρύσσω to proclaim beforehand (v.) proclaim beforehand
προλέγω to proclaim (v.) Also to foretell/prophesy.
προνοέω to provide (v.) [take thought for, foreknowledge]
πρόνοια, -ας, ἡ provision (n.) [forethought, caution, providence, care for]
προπέμπω to send (v.) Send before or send forward; also "escort" or "conduct".
πρός toward (+acc,+gen,+dat) (prep.) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
προσαγορεύω to designate (v.) (address, greet as so)
προσάγω to bring (v.) Lit:"bear/carry/lead-toward", hence bring/offer.
προσαναλίσκω to spend (v.) (be consumed)
προσανατίθημι to place on (v.) [take council with; lay a burden on]
προσαπειλέω to threaten further (v.) (threaten more)
προσδέχομαι to accept (v.) receive favourably, accept
προσδοκάω to expect (v.) expect, look for, wait for
προσδοκία, -ας, ἡ expectation (n.) (from "προσδοκάω" "watch-toward/expect").
προσεργάζομαι to produce (v.) Lit:"work-toward".
προσέχω to pay/take-heed (v.) Lit:"have/hold-toward". hence attend/pay-attention/heed/give-value(+dative); consider-important; reck [with negative or questions]; it recks (it is important). Cf. εἰσ·ακούω
προσήλυτος, -ου, ὁ proselyte (n.) [a convert to Judaism]
πρόσκαιρος -ον transitory (adj.) [short while/time, season]
* προσκαλέω to summon (v.) Lit: "call-toward", hence summon
προσκαρτερέω to adhere to (v.) [attach oneself to]
προσκληρόω to join (v.) allot or assign; passive "be attached to" (as in the only NT occurrence; according to Zerwick, a "theological" passive)
πρόσκλισις, -εως, ἡ partiality (n.) [inclination, predilection]
προσκολλάω to glue to (v.) [to stick/cleave to]
πρόσκομμα, -ατος, τό stumbling-block (n.) /obstacle-causing-offense/stumbling.
προσκόπτω to stumble (v.) /strike-against
προσκυνέω to prostrate (v.) kneel or prostrate oneself before, in worship/reverence/honor
προσλαμβάνω to grasp/take-toward (v.) Lit: "take(with-initiative)-toward", So, depending upon context, welcome/obtain/take-possession-of. Renderings like,"accept/receive" miss the assertive/aggressive initiative of "lambano" (grasp/lay-hold-of). Rom 15:7 usages a
προσορμίζω to anchor at (v.) [harbor at shore]
προσοχθίζω to be vexed (v.) to be treated with contumely, to be wroth with
προστάτης, -ου, ὁ [LXX] guardian (n.) one who stands before, front man, leader
προστίθημι to add (v.) Lit:"place/set-toward", hence add/proceed-onward
πρόσφατος -ον recent (adj.) (new, fresh (sacrifice), lately)
προσφέρω to present/offer (v.) Lit:"carry/bear/bring-toward", hence present/bring/offer
προσφιλής -ές lovely (adj.) Presumed a Compound of pros (towards) and phileō (Love). Has been translated as friendly towards, acceptable, pleasing, or lovely. In Phil 4:8 it is perhaps better understood as that which provokes love, or moves us towards loving.
προσφορά, -ᾶς, ἡ offering (n.) (from "προσφέρω" = "I-bear/carry-toward")
προσχέω [LXX] to pour-toward (v.) ('to pour' upon, onto, against {deluge})
πρόσχυσις, -εως, ἡ poured-toward (n.) ('poured' onto, against (splash))
προσωπολη(μ)ψία, -ας, ἡ partiality Lit:"take-toward-eyes", hence a valuing-according-to-appearance, a showing-of-partiality
πρόσωπον, -ου, τό face (n.) Lit:"toward-eyes", hence face/countenance/appearance
προτίθημι to put forward (v.) Lit: before-place/set/lay, hence prearrange, plan
προφαίνω [LXX] to manifest (v.) [show, bring into view]
πρόφασις, -εως, ἡ outward showing (n.) [alleged/pretense motive, excuse]
προφήτης, -ου, ὁ prophet (n.) minister, and interpreter, one who expounds the will of God
προφύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] forward guard (n.) advanced guard, guard up front
προχειρίζω to choose (v.) prefer, determine to do, select, elect
πρώϊμος -ον (s. πρόϊ-) early (adj.) early, of fruits, Xen.
πρωτοκλισία, -ας, ἡ first-seat (n.) first seat at table
πρωτότοκος -ον firstborn (adj.) Lit:"first-brought-forth", by extension firstborn/preeminent.
πτέρυξ, -υγος, ἡ wing (n.) [see ptero-dactyl, winged finger]
πτηνός (-ή) -όν eagle (adj.) Διὸς πτηνὸς κύων, of the eagle, A.Pr.1022, cf. Ag.136 (lyr.), S.Fr.884
πτόησις, -εως, ἡ intimidation (n.) vehement emotion or excitement; therefore "intimidation" or "terror"
πτύσσω to fold-up (v.) , as distinguished from "ἑλίσσω" (roll-up)... perhaps dependent upon the size of the "scroll"??
πτῶμα, -ατος, τό corpse/fall (n.) [in LXX: fall, collapse]
πτωχός -ή -όν beggarly-poor (adj.) /cowering/destitute-poor. Distinct from "πενιχρός" (needy-poor)
πυγμή, -ῆς, ἡ fist (n.) [see pugilist]
Πύρρος[2], -ου, ὁ flame colored (n.) σοφοκλησ
πύρωσις, -εως, ἡ firing (n.) [from "πυρόω" "set-on-fire"]
πῶλος, -ου, ὁ colt (n.) young ass
πωρόω to harden (v.) (from "πωρός", a kind of marble), hence harden/petrify/callous/calcify(like stone)
ῥάβδος, -ου, ἡ hooked staff (n.) a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge
ῥάκος, -ους, τό rag (n.) [tattered clothing]
ῥαντίζω to sprinkle (v.) (splatter)
* ῥάσσω/ῥήσσω[2] [LXX] to strike (v.) dash, overthrow
ῥέω to flow (v.) run, stream, gush
ῥῆγμα, -ατος, τό breaking up (n.) split up, rupture, abruption; cease, severance
ῥῆμα, -ατος, τό declaration (n.) /saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
ρης [LXX] resh (Heb.) [20th letter of Hebrew alphabet]
* ῥήσσω[2] (s. ῥάσσω) to strike (v.) dash, overthrow
Ῥόδος, -ου, ἡ Rhodes (n.) [island of]
ῥύομαι to deliver (v.) /draw/pull/deliver/rescue (from harm/danger/evil).
Ῥωμαϊκός -ή -όν Roman (adj.) [of Rome or Romans or Latin]
σάββατον, -ου, τό sabbath (n.) can also refer to a week, e.g., η μια των σαββατων: "the first (day) of the week"
σαδη [LXX] sadhe (Heb.) [18th letter of Hebrew alphabet]
σαλεύω to shake (v.) (tremor)
σάλος, -ου, ὁ surge (n.) [tossing, raging) metaphor: perplexity, restlessness]
σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ trumpet (n.) /war-trumpet
σαλπίζω to blow (v.) To sound or blow a σάλπιγξ (a trumpet ).
Σαμάρεια, -ας, ἡ Samaria (n.) [region of]
Σαμαρείτης, -ου, ὁ (s. -ρίτης) Samaritan (n.) [man]
* Σαμαρεῖτις, -ιδος, ἡ (s. -ρῖτις) Samaritan (n.) [woman]
Σαμαρίτης v.l. -ρείτης, -ου, ὁ Samaritan (n.) [man]
* Σαμαρῖτις v.l. -ρεῖτις, -ιδος, ἡ Samaritan (n.) [woman]
σαμχ [LXX] samekh (Heb.) [15th letter of Hebrew alphabet]
Σάρεπτα, -ων, τά Zarephath (n.) [city of]
Σαρ(ρ)ων v.l. Ἀσσάρων, -ῶνος, ὁ Sharon [plain of]
* Σατάν, ὁ (s. σατανᾶς) adversary, opponent (n.) accuser
* σατανᾶς, -ᾶ, ὁ vv.ll. Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ and Σατάν, ὁ indecl. adversary, opponent (n.) accuser
σέβω to revere (v.) defer to, respect,
σειρά, -ᾶς, ἡ cord (n.) entanglement; 'lock' of hair in the story of Samson and Delilah
σεισμός, -οῦ, ὁ earthquake (n.) [see seismic]
σείω to shake (v.) quake, jar, wag, wave
σεληνιάζομαι to be epileptic (moonstruck) (v.) moonstruck, slightly deranged
σεμνός -ή -όν respectable (adj.) worthy of respect or honor; noble, dignified.
σεν [LXX] sin/shin (Heb.) [21st/22nd letter of Hebrew alphabet]
σημαίνω to indicate (v.) signify, indicate, declare
σημειόω to signify (v.) connote, imply, matter, denote, mean, purport, spell
σήμερον today (adv.) day
σήπω to rot (v.) putrefy
σηρικός -ή -όν (s. σιρι-) silk/silken (adj.) [silken (adj.)/silk (subst.)]
σιγάω to to have no sound (v.) to be silent
Σιδών, -ῶνος, ἡ Sidon (n.) [city of]
Σιδώνιος -ία -ον Sidonian (adj.) [inhabitant of Sidon]
σικάριος, -ου, ὁ assassin (n.) Sicarii were a fanatical group of Jewish nationalists, hostile to Rome, who didn't hesitate to assassinate their political opponents. They were named Sicarii (Latin) after their weapon of choice, the short dagger. (from NET translation note, Acts 21:38)
Σινᾶ Sinai (n.) [mountain of]
σινιάζω to sieve (v.) σήθω from *kieh ‘sieve
σιρικός v.l. σηρι- -ή -όν silk/silken (adj.) [silken (adj.)/silk (subst.)]
σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά wheat/grain (n.) seed; cereal
σιωπάω to be-silent (v.) From "σιωπη" (silence).
σκανδαλίζω to cause-to-stumble (v.) (from "σκάνδαλον", trigger of a snare or trap), hence set-a-snare, cause-to-stumble/be-snared, outrage, horrify, disgust; offend, affront, insult. Source for English "scandalize"
σκάνδαλον, -ου, τό snare (n.) Lit:"a trigger of a trap", fig. snare/scandal-trigger, trip-hazard, impediment. Often rendered "stumbling-block", but distinct from "πρόσκομμα"(something to cause stumbling). Also distinct from "παγίς" (snare/trap
σκάπτω to dig (v.) delve
σκευάζω [LXX] to prepare (v.) to prepare; to make ready
σκευή, -ῆς, ἡ vessel (n.) hardware, utensils, implement
σκεῦος, -ους, τό vessel (n.) vessel or implement of any kind
σκηνή, -ῆς, ἡ tent (n.) tent, booth, the tabernacle, (a stage for plays, but not in our literature)
* σκηνόω to settle (v.) dwell as in a tent, encamp
σκήνωμα, -ατος, τό habitation (n.) Lit:tent, tabernacle. hence dwelling, lodging, habitation
σκιά, -ᾶς, ἡ shadow (n.) shade, shadow, outline, canopy, reflection
* σκιρτάω to gambol (v.) skipping or leaping
σκληροκαρδία, -ας, ἡ hardness of heart (n.) hard heart, obstinate, unfeeling
σκληρός -ά -όν hard (adj.) [rigid, stiff, unyealding, difficult]
σκολιός -ά -όν crooked (adj.) [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
σκοπέω to contemplate/examine (v.) [meditate on, consider; watchman]
σκοπός, -οῦ, ὁ watchman/goal (n.) [see scope]
σκορπίζω to scatter (v.) dispersed, spread abroad
σκοτίζω to darken (v.) [metaphor: become blinded?]
σκότος, -ους, τό darkness (n.) gloom, darkness
σκοτόω to darken/stupefy (v.) [fall into a stupor]
* σκύβαλον, -ου, τό dung (n.) excrement, manure, offal; "...often used in Greek as a vulgar term for fecal matter. As such it would most likely have had a certain shock value for the readers." (NET translation notes)
σμῖλαξ, -ακος, ἡ [LXX] milax/oak (n.) [uncertain species of tree; type of slug]
Σμύρνα[2], -ης, ἡ Smyrna (n.) [city of]
Σόδομα, -ων, τά Sodom (n.) [city of]
σοομ [LXX] onyx (Heb./Aram.) [for 'שֹׁ֫הַם' in 1 Chr 29:2]
σοφία, -ας, ἡ wisdom (n.) /sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
σπαράσσω to convulse (v.) [tear apart, rend]
σπαταλάω to live comfortably/extravagently (v.) [to live softly or in great comfort, indulged]
σπάω to draw (v.) [such as a sword]
σπεῖρα, -ης, ἡ cohort (n.) [group of around 800 soldiers]
σπεκουλάτωρ, -ορος, ὁ attendant (n.) (speculatores Augusti),= δορυφόρος, Suid. C16 (in the sense 'follower, obsequious underling'): from Fr. satellite or L. satelles, satellit- 'attendant'
σπένδω to pour (v.) pour out as a libation
σπέρμα, -ατος, τό seed (n.) sperm, seed, germ (sprout, bud)
σπεύδω to hasten (v.) [urge upon]
* σπλάγχνον, -ου, τό viscus (n.) bowels, innards, guts
σπόριμος -ον sown (adj.) (spor'-ee-mos) spores from mod. L. spora, from Gk spora 'sowing, seed'
σπουδάζω to endeavour (v.) [be serious or earnest (about a matter), (to do in a) hurry]
σπουδαίως haste (adv.) hurry, hustle, precipitance
στάζω [LXX] to drip (v.) [drip drop by drop]
στασιαστής, -οῦ, ὁ insurgent (n.) mutineer,rebel
* στάσις, -εως, ἡ uprising (n.) Standing or position; perhaps from this, a party or band (formed around a position)-- especially one formed for seditious purposes; thus, the meaning "strife/discord/dispute", as well as "uprising/riot/rebellion".
* στατήρ, -ῆρος, ὁ stater (n.) [Greek monetary unit]
σταυρός, -οῦ, ὁ cross (n.) stake, torture stake
σταυρόω to crucify (v.) impale
στάχυς[1], -υος, ὁ ear (n.) grain bearing part of a cereal plant.
στέλλω to withdraw/send (v.) repress, hush, bind. the form "send" not used in NT but doutfully in LXX.
στεναγμός, -οῦ, ὁ groan (n.) moan, sigh, sough; (v. i.) a cant especially in praying.
στενός -ή -όν narrow (adj.) close, the concluding time, strait, tight, near, nigh
στενοχωρία, -ας, ἡ constriction (n.) [narrowness of space]
στερέωμα, -ατος, τό firmament (n.) [framework, or foundation]
στέφανος[1], -ου, ὁ wreath (n.) this is the wreath of victory, a crown only in the sense of an accomplishment but not in the governing sense, it does not signify authority as διαδημα which is the crown of a ruler
Στέφανος[2], -ου, ὁ wreath (n.) wreath (only) not crown
στήκω (derivation of ἵστημι) to stand (v.) stay
στηριγμός, -οῦ, ὁ fixedness (n.) abutment, bearer, bearing, brace
στηρίζω to support (v.) Lit:"make-stand-fixed", hence uphold, buoy, buttress, base, substantiate
στιβάς v.l. στοιβ-, -άδος, ἡ layer (n.) heap, pile, stack, stow
στιγμή, -ῆς, ἡ instant (n.) spot, dot, whit, jiff, jiffy, moment, trice, stop
στίλβω to gleam (v.) sending out rays of light,
στοιβάς, -άδος, ἡ (s. στιβ-) layer (n.) heap, pile, stack, stow
* στοιχεῖον, -ου, τό principle (n.) principles, rudiments, elements
στοιχέω to conform (v.) [live by the rules]
στολή, -ῆς, ἡ robe (n.) a long, flowing robe worn by the elite
στόμα, -ατος, τό mouth/maw (n.) stoma
στράτευμα, -ατος, τό soldier (n.) army, troops
στυγνάζω to be gloomy (v.) [lowered took]
* συγγενής -ές relative (adj.) of the same family or kind; a blood relative
συγκάμπτω to bend (v.) bend together
συγκατατίθημι to partake with (v.) [lit: together-down-place/deposit, participate with, cast same vote]
συγκαταψηφίζομαι to numbered with (v.) be reckoned along with
συγκλείω to shut/coop up (v.) [shut or close, of captives "coop them", bring/mass together]
συγκομίζω to collect (v.) carry or bring together, gather, also bury (a dead)
συγκύπτω to bend forward (v.) to be bowed down
σύγχυσις, -εως, ἡ confusion (n.) disorder, (upheaval)
συζεύγνυμι to join together (v.) put a burden on; connect, enslave
συζητέω to reasoned together (v.) το comment freely (descant), chat, talk, discuss, dispute
* σύζυγος, -ου, ὁ companion (n.) comrade, brother; Lit: yoke-fellow
συκοφαντέω to defraud/extort (v.) Lit:"fig-make-manifest", hence make-apparent-for-gain, abuse position/power/office-for-gain, defraud.
συκοφάντης, -ου, ὁ [LXX] abuser of power (n.) [see sycophant (original meaning, informer or false-accuser, not suck-up)]
συκοφαντία, -ας, ἡ [LXX] abuse of power (n.) [denouncer, informer, blackmailer, calumniator]
* συλαγωγέω (σύλη, not συν-) to take captive (v.) spoil
συλάω to loot (v.) [spoil, spoliate]
* συλλαμβάνω to seizing (v.) lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
συλλέγω to gather (v.) collect, compile, cluster, pick, raise, rake, round up
συλλογίζομαι to conclude (v.) conclude from premisses, infer, conclude, reckon upon, compute
συμβαίνω to happen (v.) pass off, occur, fortune, come about
συμβάλλω to concur together (v.) contribute, cooperate, conduce to
συμβασιλεύω to co-rule (v.) (reign with)
συμβιβάζω to piece together (v.) (connect the dots)
συμβούλιον, -ου, τό council (n.) counsel
σύμβουλος, -ου, ὁ counselor (n.) Lit:"determined-plan-with", hence consultant/counselor/advisor
συμμέτοχος -ον co-partaker (adj.) partake with another
συμπαραλαμβάνω to take along/ get involved with (v.) take along with one, take in as an adjunct or assistant, κοινωνόν τι ς. Pl.Phd.65b, cf. 84d, La.179e, Act.Ap.15.37; “τινὰ ἑαυτῷ” BGU226.12 (i A.D.); ς. τὴν ἐκτὸς εὐετηρίαν include in their account, Arist.EN1098b26; τὰς τῶν προτέρων δόξας Id. de An.403b22;
συμπίπτω to collapse (v.) Lit:"fall-together-with", hence dash-together, lay-waste, fall-inward
συμπληρόω to to fill up (v.) complete, fill, help to fill
συμπνίγω to smother (v.) choke, strangle, press in on
συμπορεύομαι to come together (v.) [consort, associate]
συμπόσιον, -ου, τό feast (n.) banquet, symposium
συμφέρω to be advantageous (v.) Lit:"bring-together" (comport), bear-with, Fig:benefit/profit, be-expedient/profitable/advantageous
σύμφημι to concede (v.) [acknowledge as true]
σύμφορος -ον expedient (adj.) (suitable, useful, necessary, profitable, advantage)
σύμφυτος -ον planted together (adj.) to be fixed in place
συμφωνέω to harmonize (v.) [see symphony]
συμφωνία, -ας, ἡ music (n.) [see symphony]
συνάγω to gather (v.) lead, bring or gather together
συναθλέω to struggle alongside (v.) struggle together (in a cooperative sense)
συναθροίζω to gather together (v.) gather into one mass
συναιχμάλωτος, -ου, ὁ co-prisoner (n.) fellow prisoner
συναλλάσσω to accomodate (v.) To change with another, i.e. to interact and share in a υγιης relationship.
συνανάκειμαι to sit-together (v.) sit together at table.
συναναμείγνυμι (s. -μίγνυμι) to mix/associate (v.) mix together, associate with, meet together
συναναμίγνυμι/-μείγνυμι to mix/associate (v.) mix together, associate with, meet together
συναντιλαμβάνομαι to assist (v.) Lit:"together-with-against-take".
συναπάγω to to lead-away-together (v.) Lit:"lead/carry-from-together-with", hence carry-away-with(+Gen,Dat), go-along-with(+Dat).
συναποθνῄσκω to die together (v.) decease, depart, pass away
σύνδεσμον, -ου, τό (s. -μος) bond (n.) bond or fastening that holds something together, literally or figuratively; or, negatively, a bond that hinders (fetter).
σύνδεσμος, -ου, ὁ and -μον, -ου, τό bond (n.) bond or fastening that holds something together, literally or figuratively; or, negatively, a bond that hinders (fetter).
συνεγείρω to rise together (v.) .help in raising, “κτῆνος” Ps.-Phoc.140; raise also, “νεκρούς” Ep.Eph.2.6; help in stirring up, “θρήνους” Plu.2.117c:—Pass., rise together, LXX Is. 14.9, Ep.Col.2.12, etc.; of an invalid, revive, Aristid. Or.48(24).43.
συνέδριον, -ου, τό sanhedrin (n.) assembly, convention; the diet's lower house: LEGISLATIVE ASSEMBLY; council, assembly
συνείδησις, -εως, ἡ conscience (n.) Lit:"know/see-together-with", hence joint-knowing, moral and spiritual consciousness.
συνεισέρχομαι to enter (v.) enter together with, embark with
συνεργός -όν coworker (adj.) [fellow worker, helper]
συνέρχομαι to come together (v.) stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
* σύνεσις, -εως, ἡ insight/discernment (n.) , from "συνίημι" (put/place-together, connect-the-dots), hence intelligence, synthesized-understanding, prudence.
συνετίζω [LXX] to bring-to-awareness (v.) Lit:"still-together-with", hence integrate, get-on-the-same-page, instruct/teach
συνευωχέομαι to feast together (v.) Lit: hold/have-good-together-with, hence, sharing the having or holding of good, by extension, feast/celebrate good things together, .
συνέχω to constrain (v.) hold together, confine, secure, keep from dispersing, keep from falling apart
συνήδομαι to rejoice with/sympathize (v.) [from ηδύς take pleasure in]
συνθάπτω to buried together (v.) bury
συνθλάω to crush (v.) Lit:"crush-together-with", hence pulverize/break-into-pieces/shatter. Fig: devastate
συνίημι to understand (v.) cf. νοέω, to perceive. Lit:"send-together-with", hence put-together, connect-the-dots, understand.
συνοικίζω [LXX] to ??? (v.) live together, unite
συνοχή, -ῆς, ἡ suppression (n.) [prison, distress, anguish, anxiety, constriction]
συντάσσω to arrange (v.) to organize, put together,construct, (of thoughts: invent, concoct) (of an individual put in charge)
συντέλεια, -ας, ἡ completion, end (n.) Lit:"together-with-end/completion", hence, consummation, harvest. collatio, a body of citizens who contributed jointly, Matt 13;39 the harvest is the [[end]] of the age
συντελέω to finish/complete (v.) Lit:"complete/perfect-together-with", hence finish/thoroughly-complete.
συντηρέω to save from destruction (v.) preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive
συντίθημι to agree (v.) put together, resolve, determine, assent to
συντρέχω to run with (v.) [Lit:"run-together-with", hence go-along-with; stampede]
συντρίβω to crush/shatter (v.) Lit:"rub-together" stick to light a fire, hence crush-completely, break (into pieces). shatter
σύντριμμα, -ατος, τό wound (n.) [fracture/abrasion]
συνυποκρίνομαι to be-hypocritical-with (v.) Lit:"under-judging-together-with", hence, pretend-with, be-under-pretense-with, be-hypocritical-with" (+Dat)
Συράκουσαι, -ῶν, αἱ Syracuse (n.) [city of]
Συρία, -ας, ἡ Syria (n.) [Roman province of]
Σύρος, -ου, ὁ Syrian (n.) [inhabitant of Syria]
Σύρτις, -εως, ἡ Syrtis (n.) [gulf of]
συσπάω [LXX] to contract (v.) [draw together; shrivel up?]
συστρέφω to gathered together (v.) contort, intertwist, twirl, twine, wring
συστροφή, -ῆς, ἡ collection (n.) swarm, gathering, concentration
συσχηματίζω to conform (v.) Lit"shape-together-with", hence conform/fashion/pattern/shape (+Dat), although somehow distinct from "μορφόω" (fashion/shape/mold/form).
* σφάζω to slay (v.) [to slay individually, vs. κατασφάζω, to slay en masse]
σφόδρα exceedingly (adv.) /intensely/very/vehemently, keenly, inveighingly, eagerly
σφραγίς, -ίδος, ἡ seal (n.) /hallmark/stamp (to indicate purity/authenticity); print[σφράγιζα seal].
σχῆμα, -ατος, τό form (n.) figure, shape
σχίζω to tear/torn (v.) split, ripped, rend, laceration
σχίσμα, -ατος, τό rift (n.) [see schism]
σχοινίον, -ου, τό cordage (n.) [cord, rope, tether, also measuring-line]
σχολάζω to have leisure (v.) have rest
σῴζω to save (v.) /deliver/rescue from ruin/destruction/harm. Also salve
σωματικῶς corporeally (adv.) somatically in a physical manner; in a fleshly manner; bodily; ME: from late L. corporealis, from L. corporeus 'bodily, physical', from corpus, corpor- 'body'.
Σωρηχ [LXX] Sorek (Heb./Aram.) [for 'שֹׂרֵ֑ק' in Jgs 16:4]
σωρηχ [LXX] choicest vine (Heb./Aram.) [for 'שֹׂרֵ֔ק' in Is 5:2]
σωρηχ[1] [LXX] choicest vine (Heb./Aram.) [for 'שֹׂרֵ֔ק' in Is 5:2]
Σωρηχ[2] [LXX] Sorek (Heb./Aram.) [for 'שֹׂרֵ֑ק' in Jgs 16:4]
σωτήρ, -ῆρος, ὁ Savior (n.) rescuer
σωφρονέω to be-sensible (v.) Lit:"safety-minded", hence sober/sound-minded.
σωφρονισμός, -οῦ, ὁ bringing/making come to their senses (n.) From σῶς (safe, preserved, i.e. wrapped up in a protective covering) and φρήν (the reins of the emotions, also the midriff as holding in the viscera). The word means "having sound emotional control". Saffron, the spice, has calming medicinal pro
σωφροσύνη, -ης, ἡ good sense (n.) [sensibleness]
σώφρων -ον sensible (adj.) Of sound mind, therefore discreet, prudent, sensible or self-controlled (especially of women: chaste, modest)
ταβέρναι, -ῶν, αἱ tavern (n.) [Τρεῖς ταβέρναι is the Three Taverns, a station on the Appian Way]
τάδε (s. ὅδε) this (pron.) demonstrative pronoun ὁ, ἡ, τό added to the enclitic "δε", and declined like the pronoun according to case = "this", "thus", "such-and-such", etc.
τακτός -ή -όν appointed (adj.) (order, fixed)
ταλαιπωρέω to suffer (v.) distress
* τάλαντον, -ου, τό talent (n.) [Greek monetary unit of weight]
ταπεινός -ή -όν lowly (adj.) [abase, humble, humiliate, submissive]
ταπεινοφροσύνη, -ης, ἡ humility (n.) [Lit: low-minded]
ταπεινόω to humble (v.) Lit:"make-low", hence humble
ταπείνωσις, -εως, ἡ depth (n.) humiliation, abasement
ταράσσω to agitate (v.) [cause to feel anxious, confusion, disorder]
ταραχή, -ῆς, ἡ disturbance (n.) [stirring-up, tumult, commotion]
Ταρσός, -οῦ, ἡ Tarsus (n.) [city of]
ταρταρόω to hold captive in Tartarus (v.) [See BDAG s.v. ταρταρόω, hold captive in Tartarus (the Netherworld), a subterranean place lower than Hades where divine punishment was meted out]
τάσσω/τάττω to appoint (v.) prescribe, post, station, assess, ordain, order, command, arrange/organize/set/put/place-in-position.
τάττω (s. τάσσω) to appoint (v.) prescribe, post, station, assess, ordain, order, command, arrange/organize/set/put/place-in-position.
ταῦρος, -ου, ὁ bull (n.) [see taurus]
ταὐτὰ (τὰ αὐτά) [LXX] the-same-as, this, these A demonstrative pronoun that operates like a definite article, whose focal antecedent is "nearby" in time, space or mention.
ταχέως quickly (adv.) cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift
ταχινός -ή -όν speedily (adj.) rapidly, fast; swiftly,
ταχύς -εῖα -ύ quick (adj.) speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
τειχίζω [LXX] to wall (v.) wall (v) or fortify with a wall
τέκτων, -ονος, ὁ carpenter (n.) worker with wood, craftsman, mason [Rth Ph '48 4 BAGD]
τελειόω to complete (v.) [to fully realize; Make perfect or complete; finish. Passive, of prophecies: to be fulfilled]
τελείωσις, -εως, ἡ completion (n.) [accomplishment, fulfilment, maturation; full-realization]
τελειωτής, -οῦ, ὁ masterer (n.) [one who has mastered or perfected something (a skill or ability)]
τελέω to end (v.) /finish/complete
τέλος, -ους, τό end (n.) /consummation/completion
τέρας, -ατος, τό wonder (n.) τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen)
τετράγωνος -ον four-square (adj.) (four cornered)
τέχνη, -ης, ἡ trade (n.) (craft)
τῇδε (s. ὅδε) this (pron.) demonstrative pronoun ὁ, ἡ, τό added to the enclitic "δε", and declined like the pronoun according to case = "this", "thus", "such-and-such", etc.
τηθ [LXX] teth (Heb.) [nineth letter of Hebrew alphabet]
τήνδε (s. ὅδε) this (pron.) demonstrative pronoun ὁ, ἡ, τό added to the enclitic "δε", and declined like the pronoun according to case = "this", "thus", "such-and-such", etc.
τηρέω to guard/watch-over (v.) From "τηρος" (guard/watchman), hence guard/watch-over(something valuable)". Usually rendered "keep", as in maintain/retain/keep-in-tact/preserve/reserve/heed/observe/abide-by/take-care-for/attend-carefully (not as in hold/possess/
τήρησις, -εως, ἡ keep (n.) [guarding, watching-over]
Τιβεριάς, -άδος, ἡ Tiberias (n.) A city named in honor of Emperor Tiberius, or the lake on the shore of which the city was built.
τίθημι to place (v.) /lay/put/set/situate/arrange/station
τιμάω to honor (v.) /assign-value-to, pay-respect/worth-to
τιμή, -ῆς, ἡ perceived-value (n.) ,honor, esteem, worship(of things), worth, price
τίμιος -α -ον precious (adj.) dear
τίνω to pay (v.) undergo a penalty
τίς[1] τί who (pron.) interrogative pronoun: who? what? why? etc.
τὶς[2] τὶ someone (adj.) indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific/non-specific is determined from text-markings and/or context).
τοιγαροῦν consequently (adv.) (so now then, therefore)
τοίνυν therefore therefore, then
τοιοῦτος -αύτη -οῦτο(ν) such-as-this (pron.) Lit"such-this", hence such, such-as-this, like [τοσαυτην]
τολμητής, -οῦ, ὁ darer (n.) [audacity, defiance]
τομός -ή -όν [LXX] sharp (adj.) edge, [slice, cut]
τόξον, -ου, τό Bow (n.) (also rainbow)
τοσοῦτος -αύτη -οῦτο(ν) this-much (pron.) [Lit:"this-so-much"]
τραυματίζω to wound (v.) /traumatize, pierce(by arrow or spear)
τραχηλίζω to bend (v.) twist,to be overpowered, swept away, inflict hardship, to be laid open
τρέμω to tremble (v.) mostly in metaphor sense: care, caution, fear, and undefiance of authority.
τρῆμα, -ατος, τό cavity into a passage (n.) [ράπτω needle] entrance thru the cavity of the needles eye/gate
τρίβω [LXX] to rub (v.) worn, rub
τρόπος, -ου, ὁ manner (n.) ,way, means, method, attitude
τρυφάω to live softly (v.) live in luxury, great ease and comfort
τύπος, -ου, ὁ image/example (n.) [type, model to be imitated]
Τύρος, -ου, ἡ Tyre (n.) [city of]
τυφόω to puff-up (v.) (from "τυφός" "smoke"), hence inflate-with-hot-air, by extension be-conceited/vain, and (by action), to-obfuscate/cloud/muddle, or exhibit clouded/muddled thinking.
ὑάκινθος, -ου, ὁ hyacinth (n.) precious stone
ὑβρίζω to insult/mistreat (v.) (from "ὕβρις" "insolence"), hence insult/mistreat/disrespect.
ὕβρις, -εως, ἡ hubris (n.) [coming from excessive pride of strength or passion, insolence, violence]
ὑβριστής, -οῦ, ὁ insolent (n.) violent, wanton, licentious, insolent
ὑγιαίνω to be healthy (v.) being well/whole/of sound condition (root of English "hygiene"
ὑδρωπικός -ή -όν edematous/dropsical (adj.) [having an edema/dropsy, a swelling due to fluid buildup]
υἱοθεσία, -ας, ἡ adoption (n.) [Lit: adoption as son]
ὑπάγω to go (v.) Lit:"lead-away-under(authority/commitment))", a transitive verb, to be yoked, to haul in, to be subjected to judgment.. a euphemism of death
ὑπακοή, -ῆς, ἡ obedience (n.) Lit:"hearing-under", hence submission to what has been heard, (by extension) obedience.
ὑπακούω to obey (v.) Lit:"hear-under", hence attend/obey
ὕπανδρος -ον in wedlock (adj.) υπ under ανδρος a man, in subjection to him 1Ti 2:11 [compare υποταγη subjection subordination]
ὑπαντάω to meet (v.) go to meet
ὕπαρξις, -εως, ἡ possessions (n.) Lit:"under-rule", hence under-control, goods/possessions
ὑπάρχω to I am; I exist (v.) A synonym of εἰμί
ὑπείκω to relinquish (v.) (yield under, yield to, concede)
ὑπεναντίος -α -ον adversarial (adj.) (set against, contrary, hostile)
ὑπερασπιστής, -οῦ, ὁ [LXX] protector (n.) [from "ασπις- shield" shielder/ defender/ protector]
ὑπερβαίνω to step-over (v.) [Lit: step-over Fig: transgress. go over, surpass]
ὑπερβολή, -ῆς, ἡ a-surpassing (n.) [Lit: a-throwing-beyond. an exceeding]
ὑπερεῖδον (s. ὑπεροράω) to overlook (v.) [take no notice of, look down upon, disdain]
ὑπερείδω (s. ὑπεροράω) to overlook (v.) [take no notice of, look down upon, disdain]
ὑπερεκπερισσοῦ exceedingly (adv.) Lit:"over/above-from-out-of-abundance", hence above-abundantly, exceedingly-abundantly.
ὑπερεντυγχάνω to intercede over (v.) [plead on behalf of]
ὑπερηφανία, -ας, ἡ pride/arrogance (n.) [Lit: over-appearing]
ὑπερήφανος -ον proud/arrogant (adj.) [Lit: over- appearing]
* ὑπερνικάω to prevail with certainty (v.) [to be unconquerable; to be hyper-victorious]
ὑπέρογκος -ον pompous/oversized (adj.) [compare - ογκος /excessive in size or difficulty. see (pomp]
ὑπεροράω a.k.a. ὑπερεῖδον to overlook (v.) [take no notice of, look down upon, disdain]
ὑπεροχή, -ῆς, ἡ authority (n.) supitiority, supremacy
ὑπερυψόω to exalt-highly/beyond (v.) Lit:"exalt/lift/raise-up-beyond/over", hence highly-exalt.
ὑπερφρονέω to very proud (v.) to be over-proud, have high thoughts
ὑπερχέω [LXX] to over flow (v.) [pour over]
ὑπέχω to receive (v.) uphold, undergo
ὑπηρετέω to serve (v.) minister, render service
ὑπηρέτης, -ου, ὁ subordinate (n.) [servant; petty position]
ὑπό under (+acc), by (+gen) (prep.) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
ὑποδείκνυμι to make known (v.) to indicate, intimate, suggest, show, prove
ὑπόδικος -ον answerable (adj.) [liable to be tried]
ὑποκάτω below (adv.) Lit:"down-under", hence below/under.
ὑπόκρισις, -εως, ἡ hypocrisy (n.) υποκρισις means being under predetermined critical analysis, like denominational creeds, whether formal or informal. It is a belief system or basis of judgment that has been passed down from others, i.e. the traditions of men.
ὑποκριτής, -οῦ, ὁ hypocrite (n.) dissembler; delator (= accuser/informer), detractor; certator [αγωνισται=οι ὑποκριται (Hesyc.)]; ones of "ἀντιλογία." Also LXX: affinity with ἀσέβεια [impiety/pride].
ὑπολαμβάνω to take up (v.) Literally, take up. Figuratively, "take up what is said", that is, interpret or understand in a certain way; suppose.
ὑπόλειμμα, -ατος, τό remnant (n.) remainder
ὑπολείπω to leave alone (v.) Lit:"leave-behind-under" hence leave/abandon(act), remain/survive(pas), reserve {the rest of})
ὑπομένω to endure (v.) Lit:"stay/abide/remain-under" hence endure/persevere-under, bear-up-under, suffer, undergo, tolerate, sustain
ὑπομονή, -ῆς, ἡ endurance (n.) Lit:"remain/stay/endure-under", hence endurance/steadfastness/perseverance.
ὑπόνοια, -ας, ἡ conjecture (n.) [suspicion, speculation, accusation without firm evidence]
ὑποπιάζω (s. ὑπω-) to mortify/ bruise (v.) Something along the lines of beating the face, pummeling the face, etc. That is: the part under the eyes, as when using a fist. This has traditionally been rendered as blackening the eye, but the color (black) speaks of an outcome and is a modern figure
ὑπόστασις, -εως, ἡ support-structure, confidence (n.) Lit:"what-stands-under/below", hence foundation, sub/support-structure, underpinning. Fig:confidence Eng:"sub-stance"(solid/tangible),"hypostasis" (underlying-reality). LXX: counsel,garrison,tent,burden,pillar,foot-hold,hope
ὑποστέλλω to withhold (v.) [draw back, shrink away, abstain]
ὑποστρέφω to return (v.) Lit:"turn-under", hence return, turn-back.
ὑποταγή, -ῆς, ἡ subjection (n.) subordination
ὑποτάσσω to subordinate (v.) [subdue, place under ones obidience]
ὑποφέρω to bear (v.) carry by being under, endure
ὑπωπιάζω v.l. ὑπο- to mortify/ bruise (v.) Something along the lines of beating the face, pummeling the face, etc. That is: the part under the eyes, as when using a fist. This has traditionally been rendered as blackening the eye, but the color (black) speaks of an outcome and is a modern figure
ὕσσωπον, -ου, τό (s. -πος) hyssop (n.) "Hyssop" (botanically-exact??). Might refer to leafy aromatic herbs of <i>origanum</i> rather than <i>hyssopus officinalis</i>.
ὕσσωπος, -ου, ἡ andand -πον, ???, τό hyssop (n.) "Hyssop" (botanically-exact??). Might refer to leafy aromatic herbs of <i>origanum</i> rather than <i>hyssopus officinalis</i>.
ὑστερέω to lack (v.) Literally: come later than. Metaphorically: lag behind, be inferior, fail to obtain, lack.
ὑφ’ (s. ὑπό) under (+acc), by (+gen) (prep.) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
ὑφίστημι [LXX] to Stand-under (v.) Lit: Stand-under, hence encamp, garrison, endure, withstand
ὑψηλός -ή -όν elevated (adj.) upraised, mighty
ὑψηλότερος -α -ον high, lofty (adj.) stately proud
ὕψος, -ους, τό height (n.) height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance
ὑψόω to lift-up/exalt (v.) (from "ὕψος" "height", Lit:"set-high/elevate/lift-up". Fig:"exalt".
φαίνω to appear (v.) look, shew, peer, seem, show
φανερός -ά -όν manifest (adj.) obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident]
φανερόω to manifest (v.) [from 5457 "phṓs" (light)], hence illumine, make-visible/apparent(by illumination, bring-out, disclose. Distinct from "ἀποκαλύπτω" (to reveal/uncover something hidden or invisible).
φανερῶς evidently (adv.) clearly
φάραγξ, -αγγος, ἡ cleft/ kneaded fold (n.) cleft, chasm, esp. in a mountain side, ravine, gully, Alcm.60.1 (pl.); “φ. πρὸς δυσχειμέρῳ” A.Pr.15, cf. 142 (anap.), al., E.IT277, X.HG7.2.13, Thphr.HP9.5.2 (pl.), Schwyzer 289.161 (Priene, ii B. C.), etc.; “πᾶσα φ. πληρωθήσεται” LXX Is.40.4; “πάντας . .
φαρμακεία, -ας, ἡ potion usage (n.) [see pharmacy]
φαρμακεύς, -έως, ὁ sorcerer (n.) [see pharmacist]
φάρμακος, -ου, ὁ potion maker (n.) [see pharmacist]
φάσκω to claim (v.) assert
φαυλίζω [LXX] to disdain (v.) [treat with little value/importance. (φαῦλος): simple, ordinary]
φαῦλος -η -ον wicked (adj.) vicious, archaic (of language or reasoning) imperfect; defective; cruel or violent; ME: from OFr. vicious or L. vitiosus, from vitium 'vice'
φέγγος, -ους, τό light (n.) the light produced by a source (e.g., a lamp, fire, moon, etc.)
φείδομαι to spare (v.) ,be-lenient, forbear, refrain
φέρω to do not afraid (v.) , tote/bear/carry(a load), fetch, carry-off, offer, bring-forth, give-birth
φη [LXX] pe (Heb.) [17th letter of Hebrew alphabet]
φθάνω to precede (v.) to arrive first
φθαρτός -ή -όν degenerative (adj.) [perishable]
φθείρω to corrupt (v.) [morraly corrupt, defile, destroy]
φθινοπωρινός -ή -όν autumnal (adj.) belonging to late autumn
φθονέω to envy (v.) [resent? Gal 5:26 "provoke to envy"?]
φθόνος, -ου, ὁ jealous/agressive-guardedness (n.) Often rendered "envy", except envy arises from wanting what another has, while jealousy arises from anxiety that something valuable might be removed/taken/lost. Neither envy nor resentment fit James 4:5.
φθορά, -ᾶς, ἡ destruction (n.) destruction; deterioration; corruption
φιλανθρωπία, -ας, ἡ love of people (n.) [see philanthropy]
φιλαργυρία, -ας, ἡ lover-of-money (n.) Lit:"lover-of-silver"
φιλέω to be fond-of (v.) [hold at high degree of association, have affection toward; raraly of kissing]
φιλία, -ας, ἡ friendship (n.) [high degree of association]
Φιλιππήσιος, -ου, ὁ Philippian (n.) [inhabitant of Philippi]
Φίλιπποι, -ων, οἱ Philippi (n.) [city of]
φιλονεικία, -ας, ἡ competitiveness (n.) [contentiousness, love of victory, rivalry]
φιλόνεικος -ον contentious (adj.) Lit:"strife-loving", hence contentious.
φιλόξενος -ον hospitable (adj.) Lit:"stranger-loving", hence hospitable, friendly-to-strangers.
φίλος -η -ον friend (adj.) companion
φιλοτιμέομαι to give inordinate value (v.) [ambition, emulation]
φιλόφρων -ον loving-hearted (adj.) Lit:"heart/mind-loving/affectionate", hence loving-hearted, intuitively/naturally affectionate, affectionate-by-nature
Φλέγων, -οντος, ὁ singe (n.) burn
φλογίζω to blaze (v.) set on fire, singe
φοβερός -ά -όν frightening (adj.) (terrifying)
φόβητρον, -ου, τό terror (n.) cause of terror, great fear, terrible sight
φόβος, -ου, ὁ fear (n.) [see phobia]
* Φοινικών, -ῶνος, ὁ [LXX] City of Palm Trees (n.) [Jericho; see Dt. 34:3, 2 Chr. 28:15]
Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ Phoinix or Phoinikous (n.) [seaport of]
φονεύω to murder (v.) /intentional-homocide
φορέω to wear (v.) frock, robe, dress, coat, garment, gown
φόρον, -ου, τό Tributary (n.) (forced labor, tax, tribute, (load down, impose))
φόρος, -ου, ὁ Tax (n.) (forced labor, tax, tribute, (load down, impose))
φορτίον, -ου, τό burden (n.) load, wares, as a child in the womb
φράζω to show (v.) show, make known
φρεναπατάω to deceive (v.) [understanding-deceive]
φρήν, -ενός, ἡ mind (n.) distinct from καρδία to which it relates. Inner awareness, determination, and prudence attained from σοφία.
φρονέω to think (v.) frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning).
φρόνιμος (-η) -ον prudent-wise (adj.) possessing sagacity or discernment from "φρήν"(personal-visceral-opinion), hence thoughtful/mindful, prudent/sensible/shrewd. Often rendered "wise", but distinct from "σοφός"(learned/skilled-wise)or "συνετός"(intel
φροντίζω to consider (v.) [reflect, give thought attention]
φρυάσσω to neigh whinny (v.) φρην-led. I.e. caught up in feelings and emotions, versus rational thinking.
φρύγανον, -ου, τό brush (n.) [dry sticks, firewood; undershrub]
Φρυγία, -ας, ἡ Phrygia (n.) [district of]
φυλακίζω to put in prison (v.) (‘laying hold of’ from prehendere)
φυλακτήριον, -ου, τό band (n.) bands worn by jews on their forehead with texts from the law.
φυλάσσω/φυλάττω to guard (v.) From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
φυλάττω (s. φυλάσσω) to guard (v.) From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
φύλλον, -ου, τό leaf (n.) frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants]
φωνή, -ῆς, ἡ sound/voice (n.) cries
φωστήρ, -ῆρος, ὁ light (n.) That which gives light, or the resulting radiance; stars; sun and moon
* φωσφόρος -ον light-bearing (adj.) [see phosphorous]
φωτίζω to illumine (v.) Lit:"give-light", hence illumine/illuminate/shine. Fig:enlighten, bring-to-light, make-known, teach.
φωτισμός, -οῦ, ὁ illumination (n.) (from "φῶς" "light"+, hence light, radiance, illumination. Usually rendered "light" but distinct from "φῶς" by emphasizing the source of light.
χαίρω to rejoice (v.) salute, salutation
χαλάω to lower/let loose (v.) let down
χαλεπός -ή -όν difficult (adj.) [fierce?]
χαλιναγωγέω to bridle (v.) [control with a bridle bit]
χαλκολίβανον, -ου, τό or -νος, -ου, ὁ burnished brass (n.) [brass of Lebanon (LSJ s.v. χαλκολίβανος)]
χαλκολίβανος, -ου, ὁ (s. -νον) burnished brass (n.) [brass of Lebanon (LSJ s.v. χαλκολίβανος)]
χαρακτήρ, -ῆρος, ὁ imprint (n.) Transliteration: charakter
χάραξ, -ακος, ὁ stake (n.) ferule, pointer, rule, ruler from the same as charagma
χαρίζομαι to grant/give/favor (v.) From noun "χάρις"(grace/favor/kindness), hence grant/give/favor, by extension, donate/present/endow.
χάριν for the sake of (adv.) [acc. of χάρις used adverbially] prep. for
* χάρις, -ιτος, ἡ favor/grace (n.) [see charity]
* χάρισμα, -ατος, τό free-gift (n.) /gracious/unearned/spiritual-gift (charisma), as distinct from "χάρις" (grace/favor/graciousness).
χάσμα, -ατος, τό separation/chasm/gulf/ (n.) hiatus, gap,
χαφ [LXX] kaph (Heb.) [11th letter of Hebrew alphabet]
χεῖλος, -ους, τό lip (n.) shore border
* χείμαρρος/-ρρους, -ου, ὁ torrent-wave (n.) Lit:"winter/storm-flow", hence a faster-than-usual-water/stream-flow.
* χειμάρρους, -ου, ὁ (s. -ρρος) torrent-wave (n.) Lit:"winter/storm-flow", hence a faster-than-usual-water/stream-flow.
χειμών, -ῶνος, ὁ winter/wintery (n.) storm
χειραγωγός, -οῦ, ὁ hand-leader (n.) (someone that leads by the hand)
χέω [LXX] to pour (v.) [spread, shed]
χιλίαρχος, -ου, ὁ chiliarch (n.) [leader of a thousand soldiers]
χιλιάς, -άδος, ἡ kilo (n.) [unit of one thousand]
Χίος, -ου, ἡ Chios (n.) [island of]
χιτών, -ῶνος, ὁ long belted tunic (n.) caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock
Χλόη, -ης, ἡ young vegetation (n.) also name of woman in NT
* χλωρός -ά -όν greenish yellow (adj.) [see chlorine, chloro-phyll]
χορηγέω to supply (v.) provide, supply (from "defray the expenses of a χορος" that is, chorus)
χορός, -οῦ, ὁ dancing (n.) [see chorus]
χορτάζω to satisfy/fill (v.) From the noun "χόρτος" (food, hay/grass, feed-trough), hence to-feed, by extension, satisfy/fill/sate (with "food"). Usually rendered "satisfy"(GNT) "satisfy/fill"(LXX).
χόρτος, -ου, ὁ pasture/fodder (n.) grass, a place for grazing animals
χράομαι to use/treat (v.) (profit, advise)
χρεμετίζω [LXX] to whinny (v.) [neigh of a horse]
χρεμετισμός, -οῦ, ὁ [LXX] neigh (n.) (of a horse)
* χρή it is fated [supposed to be]
χρῆμα, -ατος, τό means (n.) (wealth, necessities, possessions {time related, expose?})
χρηματίζω to authoritatively-instruct (v.) [divine revelation or warning]
χρηματισμός, -οῦ, ὁ oracular response/answer (n.) revelation, decree or ordinance, made by sovereign or some public authority, legal instrument,divine injunction or warning.
χρῆσις, -εως, ἡ use (n.) lend, employment, use made of a thing
χρηστός -ή -όν magnanimous (adj.) [copacetic; acc form of χάρις? see Luke 6:35]
χρηστότερος -α -ον useful, (adj.) helpful, practical, usable, serviceable
χρηστότης, -ητος, ἡ magnanimousness (n.) GNT: usually "kindness". LXX:usually "good" or "goodness". From "χρηστός" (useful/suitable/kind/easy/good/magnanimous
Χριστιανός, -οῦ, ὁ Christian (n.) follower of Christ
Χριστός, -οῦ, ὁ Christ (n.) lit. 'anointed'
χρίω to annoint (v.) given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'.
χρονίζω to linger/tarry (v.) Lit: "spend-time", hence tarry, linger, waste-time, sometimes rendered "delay", especially in present tense
χρόνος, -ου, ὁ time (n.) , a specific (clock) time, period-of-time (a while). Distinct from kairos (season)
χρονοτριβέω to spend time (v.) waste time, spend time, delay
χωλός -ή -όν halt (adj.) archaic for lame
χώρα, -ας, ἡ region (n.) realm (clίme); land, country, territory, tract, province
χωρέω to have space (v.) (from "χῶρος" "space/place/region/country), hence have-space/place/room-for. Metaphorical-Trns:accept/hold/contain/receive/welcome; Intrns(with "εἰς"):enter/pass/be-room/welcomed/accepted. Root for "choreograph".
χωρίζω to separate (v.) sequester, sever, split
χωρίς apart from (adv.) without, asunder, apart, separately
χῶρος, -οῦ, ὁ northwest (n.) also * region (clίme), land, country
ψευδής -ές false (adj.) false, lying
ψεύδομαι to lie/deceive (v.) [make liar? see Jer 5:12]
ψευδοπροφήτης, -ου, ὁ false prophet (n.) quasi 'as if, almost; simulated; faked, false; fictitious, mock
ψεῦδος, -ους, τό lie (n.) falsehood, untruth, false religion
ψεύστης, -ου, ὁ liar (n.) Lit: "falsifier", hence liar, by extension: storyteller.
ψηφίζω to tally (v.) [count or total up]
ψῆφος, -ου, ἡ ballot (n.) vote, poll; pebble = χαλίκι; πετραδάκι; βότσαλο Job 8:17 אבן
ψιθυριστής, -οῦ, ὁ whisperer (n.) under the breath
ψιχίον, -ου, τό crumb (n.) Origin:: euphemism for Christ
ψυχή, -ῆς, ἡ soul-life (n.) self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
ψυχικός -ή -όν breath of life; psychical (adj.) breath of life, Plu.2.1084e, etc
ψυχρός -ά -όν cool (adj.) ψυχρός orig. 'cooled Liddell and Scott
ψύχω to cool/chill (v.) [make cold, dry?]
ψωμίζω to feed (v.) (from fragment/morsel), hence feed/dole-out/give-away
ψωμίον, -ου, τό bread (n.) Idiom for sop, dip in a sauce (as of bread)ψωμί
ψώχω to rubbing (v.) small rub
ὦ[1], τό omega (n.) [last letter of Greek alphabet]
ᾠδή, -ῆς, ἡ ode (n.) /song
ὠδίν, -ῖνος, ἡ agony (n.) /travail (as in child-birth or death
ὠδίνω to travail (v.) have pains of childbirth, anguish
Ων [LXX] On (n.) [city of]
ὠρύομαι to screaming (v.) yelling
ὡσαύτως likewise (adv.) Lit:"like-same", hence likewise.
ὡσεί just-like Lit:"like/as-if"; hence just as. just-like
ὥσπερ just-as Lit:"wholly/very/completely-as/like", hence "just-as", "just-like".
ὥστε also-like-this (conj.) Lit: "like-also"
ὠφελέω to profit (v.) (from ophellō, "heap-together/increase"), hence benefit/gain/profit

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Jan-2019 14:24:24 EST

CATEGORIES

TEXTS

RESOURCES

ABOUT

The Kata Biblon Wiki Lexicon of the Greek New Testament is a publicly editable dictionary of the Greek New Testament and Septuagint.

www.katabiblon.com

OPTIONSKEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %